University of Oulu

Enhancing value creation at the front-end of a collaborative hospital construction project

Saved in:
Author: Tampio, Kari-Pekka1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526234717
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-11-04
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in the Leena Palotie auditorium (101A) of the Faculty of Medicine (Aapistie 5 A), on 11 November 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Harri Haapasalo
Reviewer: Docent Jukka Pekkanen
Doctor Virpi Turkulainen
Opponent: Docent Jukka Pekkanen
Doctor Matti Sivunen
Description:

Abstract

Healthcare projects are characterized by a complex operating environment with high degree of uncertainty due to a large number and variety of stakeholders with their conflicting interests. It is difficult to define project specific objectives and requirements due to the accelerating pace of change in medical and technological development. The development of healthcare often consists of large construction projects and represents large investments and changes in established welfare systems, making the setting of strategic goals of hospital construction projects crucial. All this makes the front-end phase the most significant in hospital construction projects.

The main aim of this research is to contribute to value creation in a collaborative hospital construction project, especially to the front-end of the project. This work applies a qualitative research approach and utilizes a case study methodology. The data for this research has been collected through a survey and semi-structured interviews and workshops. The results indicate in relation to the earlier research that simply providing an appropriate way to implement a collaborative project—by enabling early participation and interaction—with appropriate interoperability tools and methods by repeating “early involvement and integration,” "focus on people," and "value for money" is simply not enough. There is a lack of systematic processes for planning and managing the front-end phase of hospital construction projects. A more systematic and comprehensive process can help clients and project stakeholders define their goals and requirements more precisely so that value expectations and implementation concepts, as well as skills needed to succeed in value creation, can be defined at an early stage. This dissertation is an effort to bridge the research gap by focusing on enhancing value creation by investing in the front-end phase of a hospital construction project.

see all

Tiivistelmä

Terveydenhuoltoalan sairaalarakennushankkeille on ominaista kompleksinen toimintaympäristö, johon liittyvä epävarmuus johtuu suuresta joukosta erilaisia sidosryhmiä, joiden intressit voivat usein olla ristiriidassa keskenään. Lääke- ja hoitotieteen sekä terveysteknologian kehittyminen yhä kiihtyvällä vauhdilla tekee sairaalahankkeiden tavoitteiden ja vaatimusten asettamisen vaikeaksi. Terveydenhuollon kehittäminen koostuu usein suurista julkisista rakennushankkeista, ja niihin liittyy suuria investointeja ja merkittäviä muutoksia ja vaikutuksia vakiintuneisiin hyvinvointijärjestelmiin. Tämä tekee niistä tärkeitä strategisten tavoitteiden asettamisen kannalta. Tämän vuoksi projektin alkuvaihe (front-end) on tärkein vaihe sairaalarakennushankkeissa.

Työn päätarkoituksena on tuottaa uutta tietoa yhteistoiminnallisten sairaalarakennushankkeiden arvon tuottoon, erityisesti projektin alkuvaiheisiin. Tässä työssä sovelletaan laadullista lähestymistapaa ja tapaustutkimusmetodologiaa. Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty kyselyn sekä puolistrukturoitujen haastattelujen ja työpajojen avulla. Tulokset osoittavat aikaisempaan tutkimukseen verrattuna, että tarjotaan sopiva tapa toteuttaa yhteistoiminnallinen projekti – mahdollistamalla varhainen osallistuminen ja vuorovaikutus – sopivilla yhteistoiminnallisuuden työkaluilla ja menetelmillä. Hokemalla "varhaista osallistumista ja integraatiota", "keskity ihmisiin" ja "arvoa rahalle" ei yksinkertaisesti riitä. Sairaalarakennusprojektien alkuvaiheen suunnittelun ja hallinnan järjestelmälliset prosessit puuttuvat. Systemaattisempi ja kattavampi prosessi voisi auttaa projektien omistajia ja hankkeen sidosryhmiä määrittelemään tavoitteensa ja vaatimuksensa tarkemmin niin, että arvo-odotukset ja toteutuskonseptit sekä arvonluonnin onnistumiseen tarvittavat resurssit ja taidot voidaan määritellä jo varhaisessa vaiheessa hankkeita. Siksi tällä väitöskirjalla pyritään kuromaan umpeen tutkimuskuilua keskittymällä arvonluonnin tehostamiseen investoimalla sairaalan rakennusprojektin alkuvaiheeseen.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Tampio, K.-P., Haapasalo, H., Haapasalo, H., & Ali, F. (2022). Stakeholder landscape in the public healthcare process – challenges, elements and impacts on stakeholder management. Manuscript submitted for publication.

  2. Tampio, K.-P., Haapasalo, H., & Ali, F. (2022). Stakeholder analysis and landscape in a hospital project – elements and implications for value creation. International Journal of Managing Projects in Business, 15(8), 48–76. https://doi.org/10.1108/IJMPB-07-2021-0179

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Tampio, K.-P., Haapasalo, H., & Lehtinen, J. (2022). Client’s pertinent stakeholder activities in the front-end phase of a hospital construction project. Manuscript submitted for publication.

  4. Tampio, K.-P., & Haapasalo, H. (2022). Organising methods enabling integration for value creation in complex projects. Construction Innovation. Advance online publication. https://doi.org/10.1108/CI-11-2021-0223

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-3471-7
ISBN Print: 978-952-62-3470-0
Issue: 850
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 222 Other engineering and technologies
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.