University of Oulu

Big data in the margins of accounting : the mediating role of calculative practices in a digital environment

Saved in:
Author: Lassila, Erkki1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Accounting and Finance, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526235783
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-01-20
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Programme Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 27 January 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Janne Järvinen
Doctor Sinikka Lepistö
Reviewer: Professor Peter Miller
Doctor Max Baker
Opponent: Professor Albrecht Becker
Description:

Abstract

This dissertation concerns the implications of the digitalization and related big data technologies for management accounting. It increases understanding of how these new means of quantification and calculation are intertwined with the management accounting expertise that has traditionally generated and linked calculable spaces and calculable selves for liberal programs of government. By highlighting the performative characteristics of digital space, the dissertation provides a fresh way to approach “the digital” from the management accounting perspective.

An increasing amount of literature has examined the disruptive digital transformation. However, there is still very little empirical and critically tuned research on the potential implications of this transformation for management accounting in its organizational and social contexts. This dissertation adopts an interdisciplinary perspective on accounting and problematizes the simplistic technical view of digitalization and big data technologies by taking a more holistic approach to the subject.

This dissertation is composed of three interrelated essays, which together bring forward the mediating and transformative role of calculative practices of accounting in the digital environment. The empirical findings show, first, how data analytics acts as a performative engine that generates coordination and control in creative digital development organizations. Second, the findings show how the governing of individuals’ everyday lives takes place in “free” digital application markets. Third, the findings show how specific characteristics that can be attributed to the digital calculable space have implications for the calculative expertise of management accounting.

This dissertation argues that the “uniqueness” of big data technologies comes mainly from their potential to economize and govern new territories of individuals’ private domains. However, it seems that these calculative technologies are, at least at present, still located in the margins of accounting.

see all

Tiivistelmä

Tämä väitöskirja käsittelee digitalisaation ja siihen liittyvien big data -teknologioiden vaikutuksia johdon laskentatoimeen. Sen tarkoitus on lisätä ymmärrystä siitä, kuinka nämä uudet määrällistämisen ja laskennan keinot kietoutuvat johdon laskentatoimen asiantuntemukseen, joka on perinteisesti luonut ja yhdistänyt laskennallisia tiloja ja laskelmia liberaaleihin hallinto-ohjelmiin. Korostamalla digitaalisen tilan performatiivisia piirteitä väitöskirja tarjoaa tuoreen tavan lähestyä ”digitaalisuutta" johdon laskentatoimen näkökulmasta.

Vaikka viime aikoina tutkimus onkin lisääntynyt disruptiivisen digitaalisen muutoksen osalta, on kuitenkin vielä hyvin vähän empiiristä ja kriittistä tutkimusta tämän muutoksen mahdollisista vaikutuksista johdon laskentatoimeen sen organisatorisissa ja sosiaalisissa yhteyksissä. Tämä väitöskirja haastaa digitalisaatioon ja big data -teknologioihin liittyvän yksinkertaistetun teknisen näkemyksen ja tarkastelee aihetta kokonaisvaltaisemmin monitieteellisestä laskentatoimen näkökulmasta.

Väitöskirja koostuu kolmesta toisiinsa liittyvästä esseestä, jotka yhdessä tuovat esiin laskentatoimen laskennallisten käytäntöjen välittävän ja muokkaavan roolin digitaalisessa ympäristössä. Empiiriset havainnot osoittavat ensinnäkin, kuinka data-analytiikka toimii performatiivisena moottorina, joka luo koordinaatiota ja ohjausta luovassa digitaalisessa tuotekehitysorganisaatiossa. Toiseksi havainnot osoittavat, kuinka yksilöiden jokapäiväistä elämää hallitaan ilmaiseksi ladattavien digitaalisten sovellusten markkinoilla. Kolmanneksi havainnot osoittavat, kuinka erityisillä digitaaliseen laskennalliseen tila-avaruuteen liitettävillä ominaisuuksilla näyttää olevan vaikutuksia johdon laskentatoimen rooliin laskennan asiantuntijuutena.

Väitöskirja esittääkin, että big data -teknologioiden "ainutlaatuisuus" johtuu pääasiassa niiden mahdollisuudesta taloudellistaa ja hallita uusia yksilöiden elämänalueita. Näyttää kuitenkin siltä, että nämä laskentatekniikat sijaitsevat ainakin tällä hetkellä edelleen laskentatoimen marginaalissa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Lassila, E. M., Moilanen, S., & Järvinen, J. T. (2019). Visualising a “good game”: Analytics as a calculative engine in a digital environment. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 32(7), 2142–2166. https://doi.org/10.1108/AAAJ-11-2017-3252

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Lassila, E. M. (2022). “Free”-to-play game: Governing the everyday life of digital popular culture. Critical Perspectives on Accounting, 87, 102434. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2022.102434

  3. Lassila, E. M. (2022). Digital calculable spaces: On the outskirts of management accounting. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-3578-3
ISBN Print: 978-952-62-3577-6
Issue: 132
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Funding: I gratefully acknowledge the financial support that I have received from the Foundation for Economic Education, the Alfred Kordelin Foundation, the Tauno Tönning Foundation, the KAUTE Foundation, the North Ostrobothnia Regional Fund of the Finnish Cultural Foundation, the Martti Ahtisaari International Doctoral Scholarship Programme, and the University of Oulu Graduate School (UniOGS).
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.