University of Oulu

Phonological skills in children acquiring Finnish at 3;6 : the associations with lexical, auditory word recognition, and pre-reading skills

Saved in:
Author: Aalto, Eija1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics, Logopedics (Logo)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526235868
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-02-03
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 10 February 2023, at 12 noon
Tutor: Associate Professor Suvi Stolt
Doctor Katri Saaristo-Helin
Reviewer: Professor Eeva Leinonen
Associate Professor Françoise Brosseau-Lapré
Opponent: Doctor Kathryn Crowe
Description:

Abstract

Children’s phonological development has been reported to have both universal and language-specific features. At 3;6, phonological skills are still developing strongly, and children are in the period of systematic phonological development. In Finnish, phonological development is well studied in the early phases, but less is known about children’s phonological skills at 3;6. The phonological skills have been noted to develop in conjunction with lexical skills in early childhood. Auditory word recognition may also be associated with phonological development. Furthermore, some evidence shows connections between phonological and pre-reading skills, at least at the age when reading instruction starts. However, little is known about how these skills are associated with children acquiring Finnish at the age when all the skills are developing concurrently. The current dissertation investigates Finnish-speaking children’s phonological skills at 3;6 (n=67) and the associations with early expressive lexicon size and concurrent lexical skill, auditory word recognition in babble noise, and pre-reading skills. The results show that Finnish-speaking children at 3;6 master the production of all vowels and on average 12/13 consonants. Some challenges were found in the pronunciation of consonant clusters, especially word-initial clusters. Phonological skills correlated significantly with lexical, auditory word recognition, and pre-reading skills. Early expressive lexicon size at 2;0 predicted over 20% of the variation in phonological skills one and a half years later whereas concurrent lexical ability explained only 10%. In the auditory word recognition task, speech sounds were concealed differently based on their acoustic features, as reported in previous studies. Children tended to have difficulties recognizing the phoneme /r/, which was missing from their phoneme inventory, confusing it with /l/, which was /r/’s typical substitution. Good listening conditions in children’s daily environments may therefore support their phonological development. Children start to learn letter naming already during their phonological development. However, well-developed phonological skills may support the learning of letter names. Letter-naming practice can already be advocated when phonological development is ongoing.

see all

Tiivistelmä

Lapsen fonologisessa kehityksessä on havaittu sekä universaaleja että kielikohtaisia piirteitä. Kolmen ja puolen vuoden iässä lapset ovat fonologisessa kehityksessään systemaattisen kehityksen kaudella, jolloin ympäröivän kielen äänteiden ja niiden yhdistelyn omaksumisprosessi on vielä kesken. Suomea omaksuvien lasten fonologinen kehitys on kartoitettu melko tarkasti varhaisvaiheissa, mutta leikki-ikäisten lasten äänteellinen kehitys tunnetaan heikommin. Lasten fonologiset taidot kasvavat rinnan sanastotaitojen kanssa. Myös kuulonvarainen erottelu ollee yhteydessä fonologisiin taitoihin ja viitteitä fonologian ja lukivalmiustaitojen yhteyksistä on havaittu erityisesti riskilapsilla. Suomea omaksuvien lasten osalta taitojen välisiä yhteyksiä ei kuitenkaan ole juurikaan tutkittu. Tämä väitöskirjatutkimus keskittyy suomea omaksuvien lasten (n=67) fonologisiin taitoihin 3;6 iässä ja kartoittaa niiden mahdollista yhteyttä sanastoon, kuulonvaraiseen erotteluun melussa ja lukivalmiustaitoihin. Havaittiin, että 3;6 iässä lapset hallitsivat jo kaikki suomen vokaalit ja keskimäärin 12 13:sta konsonantista. Lapsilla oli edelleen haasteita erityisesti sananalkuisien konsonanttiyhtymien tuotossa. Fonologiset taidot olivat tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä sanastotaitoihin, kuulonvaraiseen erotteluun ja lukivalmiustaitoihin. Varhainen ilmaistu sanasto kaksivuotiaana ennusti yli 20 % fonologisista taidoista puoltatoista vuotta myöhemmin kun taas samanikäisenä arvioitu sanasto selitti 10% variaatiosta. Kuuloerottelutehtävässä äänteiden peittyminen meluun vaihteli äänteiden akustisten ominaisuuksien mukaan, kuten aiemmissa tutkimuksissakin on havaittu. Lapsilla oli haasteita erotella kuulonvaraisesti myöhään kehittyvää /r/-äännettä ja he sekoittivat sen usein /r/:lle tyypilliseen korvausäänteiseen /l/:ään. Hyvien kuunteluolosuhteiden luominen lasten päivittäisiin ääniympäristöihin saattaa tukea myös fonologian kehitystä. Lapset alkavat oppia kirjainten nimiä jo fonologian kehityksen ollessa kesken. Hyvät fonologiset taidot ovat kuitenkin yhteydessä hyviin kirjainten nimeämisen taitoihin. Kirjainten nimeämisen opetusta voi suositella jo lapsille, jotka vielä omaksuvat fonologisia taitojaan.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Aalto, E., Saaristo-Helin, K., & Stolt, S. (2020). Phonological development of Finnish speaking children at 3;6 and associations to previous and simultaneous lexical ability. Clinical Linguistics & Phonetics, 34(7), 617–633. https://doi.org/10.1080/02699206.2019.1681517

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Aalto, E., Saaristo-Helin, K., & Stolt, S. (2022). Auditory word recognition ability in babble noise and phonological development in children at 3;6 years of age. Language Learning and Development. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/15475441.2022.2060833

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Aalto, E., Saaristo-Helin, K., & Stolt, S. (2022). Associations between early pre-reading and phonological skills in the light of auditory word recognition and lexical ability. First Language. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/01427237221135844

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-3586-8
ISBN Print: 978-952-62-3585-1
Issue: 207
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 6121 Languages
Subjects:
Funding: I wish to thank the Child Language Research unit at the University of Oulu and Oulun yliopiston apuraharahasto -fund for financial support that enabled two periods of study leave from clinical work that speeded up the research project significantly.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.