University of Oulu

Leadership in the context of digital health services : a hypothetical model

Saved in:
Author: Laukka, Elina1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526235967
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-02-10
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in the Leena Palotie auditorium (101A) of the Faculty of Medicine (Aapistie 5 A), on 17 February 2023, at 12 noon
Tutor: Docent Outi Kanste
Professor Tarja Pölkki
Reviewer: Professor Arja Häggman-Laitila
Professor Petri Virtanen
Opponent: Professor Ulla-Mari Kinnunen
Description:

Abstract

The aim of this study was to propose a hypothetical model of leadership in the context of digital health services. The study consisted of two phases: phase I aimed to clarify and define the concept of leadership and describe leadership in the context of digital health services; phase II proposed a hypothetical model of leadership in the context of digital health services, based on the results of phase I.

In phase I, a conceptual framework for the hypothetical model of leadership in the context of digital health services was created using the Walker and Avant concept analysis model and qualitative studies. First, the concept of leadership in the context of digital health services was clarified and defined. A total of 23 scientific papers were analysed. Based on the concept analysis, leadership attributes were identified concerning leaders’ behaviour, roles, and qualities. Antecedents were related to IT skills and competences, information and tools, understanding the complexity of care systems, and possessing a sufficient education level. Finally, consequences were related to organization, professionals, and patients and their care.

Second, two qualitative descriptive studies were conducted. The data were collected using individual interviews (n=21) in primary care and focus group interviews (n=6) in specialized medical care with healthcare leaders (n=20). Data were analysed using inductive and deductive-inductive content analyses. Based on the first qualitative sub-study, six main categories were formed, namely strategic leadership, operative leadership, transformational leadership, leading one’s own and employees’ digital competence, remote leadership, and leading collaboration and co-creation. The second qualitative sub-study identified traits, cognition, affects, and behaviours concerning e-leadership.

In phase II, a hypothetical model of leadership in the context of digital health services was proposed. This hypothetical model summarized the results of phase I and proposed antecedents, attributes, and consequences of leadership in the context of digital health services. The attributes of leadership were related to traits and qualities, roles, behaviours, affects, and cognition.

This study provides a novel and comprehensive view of leadership in the context of digital health services. The hypothetical model can be utilized in advancing healthcare digitalization, developing education for healthcare leaders, and advancing future leadership and digitalization research.

see all

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli muodostaa hypoteettinen malli johtajuudesta digitaalisten terveyspalveluiden kontekstissa. Tutkimus sisälsi kaksi vaihetta. Ensimmäisen vaiheen tarkoituksena oli määritellä johtajuuden käsite sekä kuvata johtajuutta digitaalisten terveyspalvelujen kontekstissa. Toisessa vaiheessa muodostettiin hypoteettinen malli johtajuudesta digitaalisen terveyden kontekstissa perustuen aikaisemman vaiheen tuloksia.

Vaiheessa I tunnistettiin ja määriteltiin johtajuuden käsite digitaalisten terveyspalvelujen kontekstissa käyttäen Walkerin ja Avantin käsiteanalyysia. Yhteensä 23 tieteellistä artikkelia analysoitiin. Käsiteanalyysin perusteella johtajuuden piirteisiin sisältyivät johtajien käyttäytymistä, rooleja ja ominaisuuksia. Edellytykset liittyivät informatiikan osaamiseen, tietoon ja työvälineisiin, palvelujärjestelmien monimutkaisuuden ymmärtämiseen ja riittävään koulutukseen. Seuraukset kytkeytyivät organisaatioihin, ammattilaisiin sekä potilaisiin ja heidän hoitoonsa.

Seuraavaksi toteutettiin kuvaileva laadullinen tutkimus, joka sisälsi kaksi osatutkimusta. Aineistot kerättiin yksilöhaastatteluilla (n=21) perusterveydenhuollossa ja ryhmähaastatteluilla (n=6) erikoissairaanhoidossa toimivilta johtajilta (n=20). Aineistot analysoitiin induktiivisella ja deduktiivis-induktiivisella sisältöanalyysilla. Ensimmäisen osatutkimuksen perusteella muodostettiin kuusi pääkategoriaa, joita olivat strateginen, operatiivinen ja transformationaalinen johtajuus, oman ja työntekijöiden digitaalisen osaamisen varmistaminen, etäjohtajuus sekä yhteistyön johtajuus ja yhteiskehittäminen. Toisessa osatutkimuksessa kuvattiin johtajien piirteitä, kognitiota ja käyttäytymistä.

Vaiheessa II muodostettiin hypoteettinen malli johtajuudesta digitaalisten terveyspalvelujen kontekstissa. Hypoteettisessa mallissa kuvattiin johtajuuden edeltäjiä, ominaisuuksia ja seuraamuksia digitaalisten terveyspalvelujen kontekstissa. Johtajuuden piirteet liittyivät ominaisuuksiin, rooleihin, käyttäytymiseen, affekteihin ja kognitioon.

Tutkimus tuotti uutta tietoa johtajuudesta digitaalisten terveyspalvelujen kontekstissa. Hypoteettista mallia voidaan hyödyntää terveydenhuollon digitalisaation edistämisessä, johtajien koulutuksen kehittämisessä sekä terveydenhuollon johtajuuden ja digitalisaation tutkimuksessa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Laukka, E., Pölkki, T., & Kanste, O. (2022). Leadership in the context of digital health services: A concept analysis. Journal of Nursing Management, 30(7), 2763–2780. https://doi.org/10.1111/jonm.13763

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Laukka, E., Pölkki, T., Heponiemi, T., & Kanste, O. (2022). Finnish primary care leaders’ perceptions of leadership in digital health services: an inductive content analysis. International Journal of Healthcare Technology and Management, 19(3/4), 280–302. https://doi.org/10.1504/IJHTM.2022.10050646

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Laukka, E., Hammarén, M., Pölkki, T., & Kanste, O. (2023). Hospital nurse leaders’ experiences with digital technologies: A qualitative descriptive study. Journal of Advanced Nursing, 79(1), 297–308. https://doi.org/10.1111/jan.15481

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3596-7
ISBN Print: 978-952-62-3595-0
Issue: 1705
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3141 Health care science
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.