University of Oulu

Sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuus ja kollegiaalisuusosaaminen ammatillisessa oppilaitoksessa sekä ammattikorkeakoulussa

Saved in:
Author: Koskenranta, Miro1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526236179
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-03-17
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston terveyden ja biotieteiden tohtoriohjelmatoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi tiedekunnan päärakennuksen Leena Palotie -salissa 101A (Aapistie 5 A) 24. maaliskuuta 2023 kello 12
Tutor: Professor Kristina Mikkonen
Doctor Merja Männistö
Reviewer: Professor Minna Stolt
Docent Anna Liisa Aho
Opponent: Professor Elina Haavisto
Description:

Abstract

The aim of the study was to describe and explain the collegiality and collegiality competence of social and health educators in the context of the vocational institution and the university of applied sciences. It also aimed to develop an instrument and to assess its validity and reliability.

The study was conducted in three phases. In the first phase, experiences of collegiality and aspects related to collegiality were described. In the qualitative study, social and health care educators (n=22) from a vocational institution and a university of applied sciences were interviewed. The data search of the systematic mixed-method review was conducted in five databases. Search terms were defined using PICo and PEO. The quality of the included original studies (n=15) was assessed according to JBI guidelines. In the second phase, the validity and reliability of the CollegialityComp instrument measuring the collegiality competence of social and health educators was assessed. The data were collected electronically as a cross-sectional survey from social and health educators (n=243) in ten randomly selected vocational institutions and ten equally randomly selected universities of applied sciences. The construct validity was assessed using exploratory factor analysis, and its internal consistency was assessed using Cronbach’s alpha coefficient. In the third phase, the collegiality competence areas of social and health educators were described by profiles and the factors associated with it, using the same data as in the development of the instrument.

According to the descriptive study, the social and health educators’ collegiality consisted of different competence areas. The systematic literature review revealed that there is little systematic research that can be found on collegiality. The psychometric properties of the instrument of collegiality were found to be good. Social and health educators rated their collegiality competence as good or intermediate. Educators’ education and current job titles were statistically significantly associated with collegiality competence.

Social and health educators need a broad range of competence in collegiality. The CollegialityComp instrument can be used to assess the collegiality competence of social and health care educators and to develop competence based on the assessment. The profiles of educators can be used to develop education.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selittää sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuutta ja kollegiaalisuusosaamista ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun kontekstissa. Lisäksi tarkoituksena oli kehittää sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen mittari ja arvioida sen luotettavuutta.

Tutkimus oli kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kuvattiin kokemuksia kollegiaalisuudesta sekä kollegiaalisuuteen liittyviä tekijöitä. Laadullisessa tutkimuksessa haastateltiin sosiaali- ja terveysalan opettajia (n=22) ammatillisesta oppilaitoksesta ja ammattikorkeakoulusta. Systemaattisen monimenetelmällisen kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku tehtiin viidestä tietokannasta. Hakusanat määriteltiin hyödyntäen PICo:n ja PEO:n mukaisia sisäänotto- ja poissulkukriteereitä. Mukaan otettujen alkuperäistutkimusten (n=15) laatu arvioitiin JBI:n ohjeiden mukaisesti. Toisessa vaiheessa arvioitiin sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen CollegialityComp-mittarin luotettavuutta. Aineisto kerättiin poikkileikkaustutkimuksena satunnaisesti valituista kymmenestä ammatillisen oppilaitoksen sekä kymmenestä ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opettajilta (n=243) sähköisesti. Mittarin rakennevaliditeettia arvioitiin eksploratiivisella faktorianalyysillä ja sen sisäistä johdonmukaisuutta Cronbachin alfa -kertoimella. Kolmannessa vaiheessa kuvattiin opettajien kollegiaalisuusosaamista profiileittain sekä osaamista selittäviä tekijöitä, hyödyntäen samaa aineistoa kuin mittarin kehittämisessä.

Kuvailevan tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuus koostui erilaisista osaamisalueista. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa selvisi, ettei kollegiaalisuuden tutkimus ole systemaattista. Kollegiaalisuusosaamisen mittarin psykometriset ominaisuudet todettiin hyviksi. Sosiaali- ja terveysalan opettajat arvioivat kollegiaalisuusosaamisensa hyvä- tai keskitasoiseksi. Opettajien koulutus ja tämänhetkinen tehtävänimike olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä kollegiaalisuusosaamiseen.

Sosiaali- ja terveysalan opettajat tarvitsevat laaja-alaista osaamista kollegiaalisuudesta. CollegialityComp-mittaria voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen arvioinnissa ja osaamisen kehittämisessä arvioinnin pohjalta. Opettajien profiileja voidaan hyödyntää koulutuksen kehittämisessä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Koskenranta, M., Kuivila, H.-M., Meriläinen, M., Borén, N., Kääriäinen, M., Männistö, M., & Mikkonen, K. (2020). Sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuus ammatillisessa oppilaitoksessa ja ammattikorkeakoulussa. Hoitotiede, 32(3), 166–176.

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Koskenranta, M., Kuivila, H., Männistö, M., Kääriäinen, M., & Mikkonen, K. (2022). Collegiality among social- and health care educators in higher education or vocational institutions: A mixed-method systematic review. Nurse Education Today, 114, 105389. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2022.105389

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Koskenranta, M., Kuivila, H., Pramila-Savukoski, S., Männistö, M., & Mikkonen, K. (2022). Development and testing of an instrument to measure the collegiality competence of social and health care educators. Nurse Education Today, 113, 105388. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2022.105388

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Koskenranta, M., Kuivila, H., Pramila-Savukoski, S., Männistö, M., & Mikkonen, K. (2023). Collegiality competence of social- and health care educators from educational institutions. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3617-9
ISBN Print: 978-952-62-3616-2
Issue: 1710
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.