University of Oulu

The role of entrepreneurial ecosystems in health technology SMEs’ business and internationalisation in the Finnish context

Saved in:
Author: Tabas, Abdollah Mohammadparast1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Management and International Business
Format: ebook
Version: published version
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526236193
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-05-05
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Programme Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 12 May 2023, at 12 noon
Tutor: Associate Professor Hanna Komulainen
Professor Ahmad Arslan
Reviewer: Professor Muthu De Silva
Professor Peter Rodgers
Opponent: Professor Svetla Trifonova Marinova
Description:

Abstract

The thesis examines how health technology SMEs utilise entrepreneurial ecosystems (EEs) in their business and internationalisation. Entrepreneurship is a cornerstone for economic growth in many countries and recently the EE concept has gained increasing attention as the systemic framework used for describing and explaining entrepreneurship development. An EE provides a supportive environment for new start-ups to emerge and grow and especially small and medium-sized companies (SMEs) can find this kind of environment beneficial to their business. Health technology can be identified as an emerging, fast-growing and strategically important business field that can offer numerous new business opportunities to different actors. Therefore, health tech SMEs provide a timely and fruitful context to study the different, lesser-known aspects of EEs.

To increase our understanding of how SMEs benefit from the ecosystem around themselves, this thesis focuses on how research on EEs has evolved over time, what motivates health tech SMEs to engage in the EE, the orchestrator roles and related capabilities in the EE, and finally, what kind of role the EE plays in health tech SMEs’ internationalisation. The thesis consists of a literature review paper and three empirical papers. The empirical data comprises 19 semi-structured interviews conducted with the top management of health tech companies and members of the local ecosystem in northern Finland. The first paper was analysed using a systematic literature review, the second and third papers used the Gioia method, and the final paper used the content analysis method.

The results of the thesis show that the entrepreneurial ecosystem is continuously emerging and gaining popularity among academics, practitioners and policymakers. Health tech SMEs are motivated to engage in ecosystems to benefit from various social, resource and cognitive benefits. The thesis discovers different orchestration roles and related capabilities in the ecosystem. Finally, the ecosystem enables health tech SMEs to internationalise by providing various resources. The major contributions of this study are related to EE research, but it also contributes to orchestration and internationalisation literatures. The thesis is concluded by providing theoretical contributions and managerial implications for practitioners and policymakers.

see all

Tiivistelmä

Tässä väitöskirjassa tutkitaan miten pienet ja keskisuuret terveysteknologiayritykset hyödyntävät yrittäjyysekosysteemiä liiketoiminnassaan ja kansainvälistymisessään. Yrittäjyys voidaan nähdä taloudellisen kasvun kulmakivenä ja viime aikoina yrittäjyysekosysteemi-käsitettä on alettu käyttää systeemisenä viitekehyksenä yrittäjyyden kasvun ymmärtämiseen. Erityisesti pk-yrityksille yrittäjyysekosysteemi tarjoaa hyödyllisen ympäristön kasvattaa liiketoimintaa. Terveysteknologia on eräs merkittävä, nopeasti kasvava ja strategisesti tärkeä liiketoiminta-alue, joka luo lukuisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri toimijoille, erityisesti pk-yrityksille. Näin ollen pienet ja keskisuuret terveysteknologiayritykset tarjoavat tälle työlle ajankohtaisen ja hedelmällisen kontekstin tutkia yrittäjyysekosysteemejä.

Jotta ymmärrettäisiin paremmin pk-yritysten mahdollisuuksia hyödyntää ympäröivää yrittäjyysekosysteemiä, tässä väitöskirjassa tutkitaan, miten yrittäjyysekosysteemikirjallisuus on kehittynyt ajan myötä, mikä motivoi terveysteknologiayrityksiä liittymään yrittäjyysekosysteemiin, millaisia orkesterointirooleja ja niihin liittyviä kyvykkyyksiä yrityksillä on sekä lopuksi millainen rooli ekosysteemillä on näiden yritysten kansainvälistymisessä. Työ koostuu kirjallisuuskatsausartikkelista ja kolmesta empiirisestä artikkelista. Empiirinen aineisto on kerätty pohjoissuomalaisen terveysteknologiaekosysteemiin kuuluvien 19 yritysjohtajan haastattelusta ja sitä on analysoitu käyttäen menetelminä Gioia-menetelmää ja sisällönanalyysiä.

Työn tulokset osoittavat, että yrittäjyysekosysteemit ovat jatkuvasti kasvavassa ja tärkeässä roolissa niin tutkimuksen kuin käytännön liiketoiminnankin kannalta. Pk-yritykset ovat motivoituneita liittymään ekosysteemiin useiden eri sosiaalisten, resurssi- ja kognitiivisten hyötyjen takia ja ekosysteemissä voidaan tunnistaa erilaisia orkesterointirooleja- ja kyvykkyyksiä, joiden avulla liiketoimintaa on mahdollista kehittää edelleen. Yrittäjyysekosysteemi myös edistää pk-yritysten kansainvälistymistä tarjoamalla siihen monenlaisia resursseja. Työ kontribuoi yrittäjyysekosysteemikirjallisuuteen sekä orkesterointi- ja kansainvälistymistutkimukseen sekä tarjoaa useita käytännöllisiä johtopäätöksiä yritysjohdolle ja päätöksentekijöille.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Tabas, A. M., Komulainen, H., & Arslan, A. (2020). Internationalisation in entrepreneurial ecosystem and innovation system literatures: a systematic review. International Journal of Export Marketing, 3(4), 314–334. https://doi.org/10.1504/IJEXPORTM.2020.109527

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Tabas, A. M., Kansheba, J. M. P., & Komulainen, H. (2022). Drivers for SMEs participation in entrepreneurial ecosystems: evidence from health tech ecosystem in Northern Finland. Baltic Journal of Management, 17(6), 1–18. https://doi.org/10.1108/BJM-02-2022-0065

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Tabas, A. M., Nätti, S., & Komulainen, H. (2022). Orchestrating in the entrepreneurial ecosystem – orchestrator roles and role-specific capabilities in the regional health technology ecosystem. Journal of Business & Industrial Marketing. Advance online publication. https://doi.org/10.1108/JBIM-05-2021-0257

  4. Tabas, A. M., & Komulainen, H. (2020). The role of entrepreneurial ecosystem in the internationalisation of high growth SMEs in health technology business. Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, 1(1/2020), 32–42.

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-3619-3
ISBN Print: 978-952-62-3618-6
Issue: 133
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Funding: The completion of this project would not have been possible without generous financial support from numerous foundations, including, Erkki Paasikivi Foundation, Tauno Tönning Foundation, Foundation for Economic Education, Savings Banks Research Foundation, Yksityisyrittäjäin foundation, University of Oulu Scholarship, The University of Oulu Graduate School (UniOGS), and Marcus Wallenberg Foundation.