University of Oulu

Mental health promotion in comprehensive schools

Saved in:
Author: Onnela, Anna1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526236353
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-04-14
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in the Markku Larmas auditorium (H1091) in Dentopolis, on 21 April 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Hanna Ebeling
Docent Tuula Hurtig
Reviewer: Docent Jari Kylmä
Docent Lauri Kuosmanen
Opponent: Professor Kirsti Kumpulainen
Description:

Abstract

Adolescence is a vulnerable age for emerging mental health problems. As schools are everyday environments for children and adolescents, mental health promotion interventions may be especially effective when delivered within them. The aim of this study was to generate knowledge on mental health promotion interventions in comprehensive schools in northern Finland.

First, a mental health promotion model for comprehensive schools was developed by psychiatric nurses in collaboration with school professionals in workshops in Oulu, Finland. A review of the literature, which revealed that mental health promotion in schools includes indicated, selective and universal interventions, was used as a basis for the study, together with written reports from the workshops.

Secondly, school professionals from comprehensive schools with or without interventions developed in the mental health promotion model in Oulu were included in the study, and their perceptions of student well-being and mental health promotion in school were queried. The study samples consisted of school professionals from 9 intervention schools and from 49 non-intervention schools. School professionals considered that student well-being has declined and that students show a general disregard for their own well-being. Mental health promotion was regarded as a ‘core business’ of schools.

Thirdly, a universal psychoeducation intervention, including lectures and group work on mental health issues, was delivered to 14-years old students in eighth grade. Students from two comprehensive schools were included, 85 pupils in 8th grade forming an intervention group and 77 a non-intervention group. The psychoeducation intervention delivered in classroom settings increased boys’ recognition of conduct disorders and altered girls’ attitudes to regard mental health disorders more as real medical conditions than as personal traits. Students reported feeling more comfortable seeking help from family members and friends than from professionals. The least likely persons from whom to seek help were school personnel, especially teachers. The most common barriers to help-seeking were concerns that the person would respond negatively, seeking help would be too embarrassing or that the offered help would not be useful. Students regarded the psychoeducation intervention as a positive experience and reported gaining useful knowledge on mental health.

School professionals regard mental health interventions to be an integral part of school activity, and they appreciate the need for support and help to deal with the increasing mental health needs of students. Short school-based psychoeducation interventions can be useful to change attitudes towards mental health disorders, and informal sources of help are highly regarded by students, but the barriers to accepting professional help are still high and we need ways to lower these barriers.

see all

Tiivistelmä

Erilaiset mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat lapsilla ja nuorilla yleisiä ja suuri osa aikuisiän mielenterveyden häiriöistä alkaa lapsuudessa tai nuoruudessa. Koulut ovat lapsille ja nuorille yhteinen ja luonnollinen ympäristö edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä, jonka vuoksi mielenterveyden edistämisen interventiot kouluympäristöissä voivat olla erityisen vaikuttavia. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa mielenterveyden edistämisestä peruskouluissa.

Mielenterveyden edistämisen malli peruskouluihin kehitettiin Oulussa työpajoissa yhdessä psykiatristen sairaanhoitajien sekä eri yhteistyötahojen, koulun toimijoiden sekä vanhempien ja oppilaiden kanssa. Tutkimuksen pohjana toimi kirjallisuuskatsaus, jonka mukaan mielenterveyttä edistetään kouluissa yksilö-, ryhmä- ja yleistasolla sekä työpajojen raportit.

Tutkimuksessa tarkasteltiin koulujen henkilökunnan kokemuksia oppilaiden hyvinvoinnista sekä mielenterveyden edistämisen toiminnasta kouluympäristössä. Tutkimukseen osallistui henkilökuntaa 9 koulusta, joissa toteutettiin työpajoissa kehitettyjä interventioita sekä 49 koulusta, joissa ei toteutettu työpajoissa kehitettyjä interventioita. Koulun henkilökunta koki, että oppilaiden hyvinvointi on heikentynyt ja oppilaat osoittavat välinpitämättömyyttä omaa hyvinvointia kohtaan. Koulujen henkilökunnan mielestä mielenterveyden edistäminen on osa koulun perustoimintaa.

Yleistason psykoedukatiivinen interventio, johon kuului opetusta sekä ryhmätöitä mielenterveyden teemoista toteutettiin 8-luokan noin 14-vuotiaille oppilaille. Tutkimukseen osallistui oppilaita kahdesta peruskoulusta, 85 oppilasta interventiokoulusta sekä 77 ei-interventiokoulusta. Luokkaympäristössä toteutettu interventio lisäsi poikien osalta käytöshäiriöiden tunnistamista ja tyttöjen asenne muuttui mieltämään mielenterveyden häiriöitä enemmän lääketieteellisenä häiriönä eikä henkilökohtaisena ominaisuutena. Oppilaat raportoivat hakevansa mieluummin apua perheen jäseniltä ja kavereilta kuin ammattilaisilta. Epätodennäköisin avun hakemisen kohde olivat koulun henkilökunta, erityisesti opettajat. Yleisimmät avun hakemisen esteet olivat pelko negatiivisesta suhtautumisesta, pelko nolostumisesta tai että avun hakemisesta ei olisi hyötyä. Oppilaat kokivat psykoedukatiivisen intervention positiivisena kokemuksena, ja he saivat sen avulla hyödyllistä tietoa mielenterveydestä.

Koulun henkilökunta kokee mielenterveyden edistämisen tärkeänä osana koulun tehtävää. He kokevat, että tarvitsevat apua ja tukea vastatakseen oppilaiden kasvaviin mielenterveyden haasteisiin. Lyhyet koulussa toteutettavat psykoedukatiiviset interventiot voivat muuttaa oppilaiden asenteita mielenterveyden häiriöitä kohtaan. Nuoret arvostavat enemmän epävirallisia avun lähteitä ja kokevat avun hakemisen ammattilaisilta vaikeaksi ja minkä vuoksi onkin tärkeä löytää keinoja madaltaa kynnystä avun hakemiseen.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Onnela, A. M., Vuokila-Oikkonen, P., Hurtig, T., & Ebeling, H. (2014). Mental health promotion in comprehensive schools. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21(7), 618–627. https://doi.org/10.1111/jpm.12135

  2. Onnela, A., Hurtig, T., & Ebeling, H. (2021). School professionals committed to student well-being. International Journal of Circumpolar Health, 80(1), 1873589. https://doi.org/10.1080/22423982.2021.1873589

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Onnela, A., Hurtig, T., & Ebeling, H. (2021). A psychoeducational mental health promotion intervention in a comprehensive schools: Recognising problems and reducing stigma. Health Education Journal, 80(5), 554–566. https://doi.org/10.1177/0017896921994134

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Onnela, A., Ebeling, H., Joskitt, L., & Hurtig, T. (2022). A psychoeducational mental health promotion intervention in a comprehensive school – Help-seeking attitudes and behaviours. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3635-3
ISBN Print: 978-952-62-3634-6
Issue: 1714
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3141 Health care science
Subjects:
Funding: Niilo Helanderin säätiö, valtion tutkimusrahoitus ja Lisa Andströmin stipendirahasto.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.