University of Oulu

A framework for analyzing, developing, and managing stakeholder network relationships in collaborative hospital construction projects

Saved in:
Author: Ali, Farooq1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526236605
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-05-05
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented, with the assent of the Doctoral Programme Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu, for public defence in the Wetteri auditorium (IT115), Linnanmaa, on 12 May 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Harri Haapasalo
Reviewer: Professor Derek H.T. Walker
Professor Kim Wikström
Opponent: Professor Tuomas Ahola
Description:

Abstract

The delivery of large hospital construction projects is challenging due to the involvement of a large number and variety of stakeholders working together in a complex and uncertain environment with diverging goals. Due to the environmental complexity and uncertainty of hospital construction projects, collaborative project delivery arrangements have been introduced to deliver such projects successfully. These collaborative arrangements do not guarantee collaboration among project stakeholders unless they identify shared project goals, align their interests to shared project goals, align their actions accordingly, and achieve a higher mutual understanding of their shared vision and goals, which is also challenging. Therefore, this study proposes a framework for properly analyzing the stakeholder environment and related networks, developing collaboration among stakeholders in that environment, and managing collaborative behavior among stakeholders in the context of hospital construction projects.

This research is based largely on a qualitative approach and partly on a mixed-methods approach by utilizing grounded theory and case study research strategies. The data collection methods adopted in this research include workshops, semi-structured interviews, surveys, and documentation. The findings of this study indicate that it is important to carefully analyze stakeholder networks and associated relationships at the healthcare process level and at the hospital project level. These networks and their types could influence the shared project goals and the coordination and control of stakeholders in a hospital construction project. In addition, the research findings show that stakeholders’ collaboration is not a stand-alone static process; it is a multilevel process that includes multiple activities related to cooperation, control, and coordination. The findings of this research also propose different mechanisms and related actions that could be adopted to limit opportunism and develop collaborative behavior among project stakeholders. This thesis presents a framework to address the above challenges and deliver successful hospital construction projects.

see all

Tiivistelmä

Suurten sairaalarakennushankkeiden toteuttaminen on haastavaa, koska mukana on suuri määrä ja erilaisia sidosryhmiä, jotka työskentelevät yhdessä monimutkaisessa ja epävarmassa ympäristössä, joilla on erilaisia tavoitteita. Monimutkaisen ja epävarmuutta sisältävän ympäristön takia sairaalarakennusprojektissa on viimeaikoina otettu käyttöön yhteistoiminnallisia toimitusmalleja. Yhteistoiminnallisuus ei yksistään kuitenkaan takaa hankkeen sidosryhmien välistä yhteistyötä, elleivät he tunnista yhteisiä hankkeen tavoitteita, kohdista kiinnostuksen kohteitaan yhteisiin hankkeen tavoitteisiin, kohdista toimintaansa sen mukaisesti ja saavuta yhteisymmärrystä yhteisestä visiosta ja tavoitteistaan, mikä on myös haastavaa. Edellisin perustuen tässä tutkimuksessa ehdotetaan viitekehystä sidosryhmien ympäristön ja siihen liittyvien verkostojen perusteelliselle analysoinnille, sidosryhmien välisen yhteistyön kehittämiselle kyseisessä ympäristössä ja sidosryhmien yhteistoiminnallisuuden hallintaan sairaalan rakennushankkeiden yhteydessä.

Tämä tutkimus hyödyntää pääosinlaadullista lähestymistapaa ja osittain aineistopohjaista ja tapaustutkimuksen tutkimusstrategioita. Tässä tutkimuksessa käytettyjä tiedonkeruumenetelmiä ovat työpajat, puolistrukturoidut haastattelut, kyselyt ja dokumentointi. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että on tärkeää analysoida huolellisesti sidosryhmäverkostoja ja niihin liittyviä suhteita terveydenhuollon prosessitasolla ja sairaalaprojektien tasolla. Nämä verkostot ja niiden mekanismit vaikuttavat yhteisiin hanketavoitteisiin sekä sidosryhmien koordinointiin ja valvontaan sairaalarakennusprojektissa. Lisäksi tutkimustulokset osoittavat, että sidosryhmien yhteistoiminnallisuus ei ole pelkästään staattinen prosessi; se on monitasoinen prosessi, joka sisältää useita yhteistyöhön, hallintaan ja koordinointiin liittyviä toimintoja. Tämän tutkimuksen tulokset esittävät myös erilaisia mekanismeja ja niihin liittyviä toimintamalleja, joilla voidaan rajoittaa opportunismia ja kehittää yhteistoiminnallista käyttäytymistä hankkeen sidosryhmien kesken. Tämä tutkimus esittää viitekehyksen vastata yllä oleviin haasteisiin ja toteuttaa onnistuneita sairaalarakennusprojekteja.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Ali, F., Haapasalo, H., Tampio, K.-P., & Haapasalo, H. (2022). Analysing the challenges in stakeholder relationship management in the healthcare process: a social network perspective. International Journal of Networking and Virtual Organisations, 26(1/2), 125–156. https://doi.org/10.1504/IJNVO.2022.121934

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Ali, F., & Haapasalo, H. (in press). Analysing the stakeholder networks in collaborative project using network theory: implications for coordination and control. International Journal of Project Organisation and Management. https://doi.org/10.1504/IJPOM.2024.10053620

  3. Ali, F., & Haapasalo, H. (2023). Development levels of stakeholder relationships in collaborative projects: challenges and preconditions. International Journal of Managing Projects in Business, 16(8), 58–76. https://doi.org/10.1108/IJMPB-03-2022-0066

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Ali, F., Tampio, K.-P., & Haapasalo, H. (2023). Managing opportunism in stakeholder relationships: case of a hospital construction project alliancing. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-3660-5
ISBN Print: 978-952-62-3659-9
Issue: 878
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 222 Other engineering and technologies
Subjects:
Funding: I would like to express my sincere gratitude to the Tauno Tönning Foundation and the Riitta and Jorma J. Takanen Foundation for their financial support along this journey.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.