University of Oulu

Circular economy as an enabler of improved resilience and material availability in supply chains

Saved in:
Author: Rönkkö, Pasi1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526236629
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-04-28
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 5 May 2023, at 12 noon
Tutor: Associate Professor Jukka Majava
Docent Pekka Tervonen
Reviewer: Associate Professor Anna Aminoff
Associate Professor Jyri Vilko
Opponent: Professor Janne Huiskonen
Description:

Abstract

The simultaneous worldwide disruptions in the 2020s, such as the COVID-19 pandemics, Brexit, trade disruptions, and the war in Ukraine, have shown how vulnerable the traditionally preferred global supply chains can actually be. The disruptions have negatively affected companies that have been dependent on global suppliers in particular.

Simultaneously, there has been a trend towards greener models and policies to fight climate change. One recognised example is the circular economy (CE), which has been seen as an alternative to the currently dominant linear ‘take-make-dispose’ economy. The CE is a multidimensional umbrella concept that covers different methods aimed at environmental, economic and social sustainability. For example, a CE aims at local material utilisation through different value-recovery means, namely, reusing, refurbishing, remanufacturing and recycling. There are studies that show how a CE has improved local material availability but the CE concept is not yet mature enough and features various challenges, mostly related to economic and environmental viability. Therefore, it is important to identify the current limits of the CE and the types of products that are suitable for a CE. In this dissertation, the CE’s ability to improve local material availability and thus supply chain resilience was studied, including current challenges.

The dissertation was qualitative in nature, using a case study research method. The main methods for empirical data collection were semi-structured interviews and surveys but supportive materials, such as company-related documentation, were also used.

The most important finding of this dissertation is that local material availability and supply chain resilience can be improved by means of a CE. The study indicates that, for the examined products, the CE is an applicable concept for expensive and highly specialised products that have high residual value. CE methods, such as local remanufacturing and reusing, can also improve the availability of high-quality products.

see all

Tiivistelmä

Samanaikaiset maailmanlaajuiset häiriöt 2020-luvulla, kuten koronaviruspandemia, Brexit, kauppasodat ja Ukrainan sota ovat osoittaneet, kuinka haavoittuvaisia perinteisesti suositut maailmanlaajuiset toimitusketjut voivat todellisuudessa olla. Häiriöt ovat vaikuttaneet negatiivisesti erityisesti niihin yrityksiin, jotka ovat olleet riippuvaisia globaaleista toimittajista.

Samanaikaisesti on vallinnut vihreän siirtymän trendi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Eräs kattavasti tutkittu ja tunnistettu keino vihreään siirtymään on kiertotalous, joka on nähty vaihtoehtona nykyisin vallitsevalle lineaariselle ”ota-valmista-hävitä” -toimintaperiaatteelle. Kiertotalous on moniulotteinen käsite, joka kattaa erilaisia keinoja, jotka tähtäävät ympäristölliseen, taloudelliseen, sekä sosiaaliseen kestävyyteen. Kiertotaloudella tähdätään esimerkiksi materiaalien paikalliseen hyödyntämiseen uudelleenkäytön, kunnostamisen, uudelleenvalmistuksen, sekä kierrättämisen kautta. Useat tutkimukset osoittavat, että kiertotalouden avulla voidaan parantaa paikallista materiaalien saatavuutta, mutta kiertotalous ei ole vielä täysin kypsä käsite, ja se sisältää lukuisia, erityisesti taloudellisia ja ympäristöllisiä haasteita. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, mitkä ovat kiertotalouden tämänhetkiset rajoitukset ja millaisiin tuotteisiin kiertotalous soveltuu. Tässä väitöskirjassa tutkitaan kiertotalouden mahdollisuuksia kehittää paikallisia materiaalivirtoja ja siten toimitusketjujen resilienssiä ottaen huomioon nykyiset haasteet.

Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen, ja tutkimusmenetelmänä on käytetty tapaustutkimusta. Pääasialliset keinot empiirisen datan keräämiseen olivat puolistrukturoidut haastattelut ja kyselyt, jonka lisäksi käytettiin tukevaa materiaalia, kuten yritysten sisäistä dokumentaatiota.

Tärkein löydös tässä väitöskirjassa on, että kiertotalouden avulla voidaan parantaa paikallista materiaalisaatavuutta ja toimitusketjujen resilienssiä. Tutkimus osoittaa, että tutkittujen tuotteiden osalta kiertotalous on tällä hetkellä soveltuva toimintamalli kalliille ja vahvasti erikoistuneille tuotteille, joilla on korkea jäännösarvo. Kiertotalouden keinot, kuten paikallinen uudelleenvalmistus ja uudelleenkäyttö voivat myös parantaa korkealaatuisten tuotteiden saatavuutta.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Rönkkö, P., Lehtinen, J., Majava, J., & Tervonen, P. (2021). Global and local operations of Finnish metal industry companies during COVID-19 and trade disruptions: a case study. International Journal of Management, Knowledge and Learning, 10, 293–304. https://doi.org/10.53615/2232-5697.10.293-304

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Rönkkö, P., Isopoussu, A., Majava, J., & Kauppila, O. (2021). An ability to survive disruptions: findings from three Finnish manufacturing companies’ supply challenges during the COVID-19 pandemic. Managing Global Transitions, 19(2), 105–126. https://doi.org/10.26493/1854-6935.19.105-126

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Rönkkö, P., Ayati, S. M., & Majava, J. (2021). Remanufacturing in the heavy vehicle industry—Case study of a finnish machine manufacturer. Sustainability, 13(19), 11120. https://doi.org/10.3390/su131911120

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Rönkkö, P., Majava, J., Hyvärinen, T., Oksanen, I., Tervonen, P., & Lassi, U. (2023). The circular economy of electric vehicle batteries – A Finnish case study. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-3662-9
ISBN Print: 978-952-62-3661-2
Issue: 879
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 222 Other engineering and technologies
Subjects:
Funding: I would like to thank the Tauno Tönning Foundation, which granted me a personal incentive grant in 2021.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.