University of Oulu

Neuropsychological performance, emotion recognition, and comorbid ADHD in Egyptian children with autism spectrum disorder : a comparison between Egyptian and Finnish children with autism spectrum disorder

Saved in:
Author: Elsheikh, Sherin1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Ain Shams University, Faculty of Medicine, Cairo, Egypt
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526236797
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-05-26
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium F202 of the Faculty of Medicine (Aapistie 5), on 2 June 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Irma Moilanen
Professor Hanna Ebeling
Doctor Sanna Kuusikko-Gauffin
Reviewer: Professor Eeva Aronen
Docent Tero Timonen
Opponent: Professor Marja Laasonen
Description:

Abstract

Background: Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) are two common childhood-onset neurodevelopmental disorders, and about 30–80% of children with ASD meet the diagnostic criteria for ADHD, whereas about 20–50% of children with ADHD meet the diagnostic criteria for ASD. For a full understanding of the functional levels of children with these disorders, neuropsychological and emotion recognition (ER) examinations are important. Studying ASD across countries allows identifying possible different phenotypes of ASD. Evidence of similar neurocognitive profiles and ER ability across countries might strengthen the notion of innate ASD features.

Aims: We aimed to compare neuropsychological and ER abilities in Egyptian children with ASD (with and without ADHD), with ADHD, and typically developing children; to assess the effect of comorbid ADHD on neuropsychological and ER abilities in Egyptian children with ASD; and to compare Egyptian and Finnish children with ASD on their neuropsychological and ER abilities.

Methods: Using Developmental Neuropsychological Assessment (NEPSY) and the Frankfurt Test and Training of Facial Affect Recognition (FEFA), we evaluated 34 Egyptian children with ASD (17/34 pure ASD; 17/34 comorbid ASD+ADHD), 37 ADHD, and 34 typical development (TD). We also evaluated Finnish children with ASD (Finnish ASD n = 54 with NEPSY; n = 32 with FEFA). Diagnoses were determined with the ICD-10. The Autism Diagnostic Interview and Autism Diagnostic Observation Schedule were used to obtain diagnostic confirmation.

Results and Conclusions: Our results suggest that in Egypt, both children with ASD and with comorbid ASD+ADHD have lower neuropsychological and ER abilities in general than children with ADHD. Children with ASD and comorbid ASD+ADHD did not differ significantly on NEPSY and FEFA. However, compared to TD children, ADHD symptoms in children with ASD may worsen planning ability, hand motor coordination, and names’ memory, but improve verbal fluency, fine motor skills, and face memory. ADHD symptoms in children with ASD worsen their abilities to recognize emotions from the eye region. Children with ASD, ASD+ADHD, and ADHD tend to misinterpret emotions with negative expression. This tendency probably reflects their inner perception of emotion. There may be a cultural impact on verbal and visuomotor fluency in ASD. However, the ability to recognize and memorize objects and deficits in face memory and ER in ASD appear to be culturally independent. Linguistic and cultural dimensions may influence the perception of emotion in children with ASD, ASD+ADHD, and ADHD. Our findings may impact management plans for ASD in Egypt and for immigrants and refugees from Middle Eastern countries in Scandinavia.

see all

Tiivistelmä

Tausta: Autismikirjon häiriö (ASD) ja aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) ovat kaksi yleistä lapsuusiässä alkavaa neurobiologista kehityshäiriötä. Noin 30–80% lapsista, joilla on ASD, täyttää ADHD:n diagnostiset kriteerit, kun taas noin 20–50% lapsista, joilla on ADHD, täyttää ASD:n diagnostiset kriteerit. Jotta voidaan saavuttaa kattava käsitys lasten toimintakyvystä näissä häiriöissä, on tärkeää saada tutkittua tietoa heidän neuropsykologisesta suoriutumisestaan ja kyvystään tunnistaa tunteita. ASD:n tutkiminen eri maissa antaa mahdollisuuden tunnistaa häiriön mahdolliset erilaiset fenotyypit. Viitteet samanlaisista neurokognitiivisista profiileista ja tunteiden tunnistamiskyvystä eri maissa voisivat vahvistaa kulttuurista riippumattomien ASD-piirteiden käsitettä.

Tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida egyptiläislasten, joilla on ASD, ASD+ADHD, ADHD tai tyypillinen kehitys (TD) neuropsykologista suoriutumista ja kykyä tunnistaa tunteita; tutkia samanaikaisen ADHD:n vaikutusta egyptiläisten ASD-lasten neuropsykologiseen suoriutumiseen ja tunteiden tunnistamiskykyyn; ja verrata egyptiläis- ja suomalaislasten, joilla on ASD, neuropsykologista suoriutumista ja tunteiden tunnistamiskykyä.

Menetelmät: Arvioimme egyptiläislapsia, joilla oli ASD (n = 34; ASD n=17; ASD+ADHD n=17), ADHD (n = 37) ja tyypillinen kehitys (TD) (n = 34) sekä suomalaislapsia, joilla oli ASD, neuropsykologisella tutkimuksella (NEPSY) ja tunteiden tunnistamistestillä (the Frankfurt Test and Training of Facial Affect Recognition; FEFA) (suomalaiset ASD-lapset: NEPSY n = 54; FEFA n = 32). Diagnoosit määritettiin ICD-10:llä ja diagnostiikan apuna käytettiin autismin diagnostista haastattelua ja autismin diagnostista havainnointimenetelmää.

Tulokset ja johtopäätökset: Tuloksemme viittaavat siihen, että Egyptissä sekä lapsilla, joilla on ASD, että lapsilla, joilla on samanaikainen ASD ja ADHD, on heikommat neuropsykologiset taidot ja kyky tunnistaa tunteita kuin lapsilla, joilla on ADHD. Lapset, joilla oli ASD ja lapset, joilla oli samanaikainen ASD ja ADHD, eivät eronneet toisistaan merkittävästi NEPSY:llä tai FEFA:lla arvioituna. Kuitenkin verrattuna TD-lapsiin, ADHD-oireet voivat heikentää suunnittelukykyä, käsien motorista koordinaatiota ja nimimuistia, mutta parantaa verbaalista sujuvuutta, hienomotoriikkaa ja kasvomuistia lapsilla, joilla on ASD. ADHD-oireet lapsilla, joilla on ASD, heikentävät heidän kykyään tunnistaa tunteita silmien alueelta. Lapset, joilla on ASD, samanaikainen ASD ja ADHD tai ADHD, tulkitsevat tunteita negatiivisemmin kuin TD lapset. Tämä taipumus kumpuaa todennäköisesti heidän kokemuksestaan. Havaitsimme myös, että kulttuuri voi vaikuttaa lasten, joilla on ASD, verbaaliseen ja visuomotoriseen sujuvuuteen. ASD-lasten esinemuisti ja -tunnistamiskyky sekä heidän puutteensa kasvomuistissa ja kyvyssä tunnistaa tunteita, näyttävät kuitenkin olevan kulttuurisesti riippumattomia. Kielelliset ja kulttuuriset ulottuvuudet voivat siis vaikuttaa tunteiden havaitsemiskykyyn lapsilla, joilla on ASD, samanaikainen ASD ja ADHD tai ADHD. Tuloksiamme voi hyödyntää hoitosuunnitelmien teossa egyptiläislapsilla ja Skandinaviassa Lähi-Idän maista tulevien maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten ASD-lasten kanssa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kuusikko-Gauffin, S., Elsheikh, S., Bölte, S., Omar, M., Riad, G., Ebeling, H., Rautio, A., & Moilanen, I. (2018). Emotion recognition from the eye region in children with and without Autism Spectrum Disorder in Arab and Scandinavian countries. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 6(4), 159–169. https://doi.org/10.21307/sjcapp-2018-015

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Elsheikh, S., Kuusikko-Gauffin, S., Loukusa, S., Omar, M., Riad, G., Ebeling, H., & Moilanen, I. (2017). Neuropsychological performance of Egyptian children with autism spectrum disorder and attention deficit hyperactivity disorder. Psychology, 8(9), 1280–1300. https://doi.org/10.4236/psych.2017.89083

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Elsheikh, S., Kuusikko-Gauffin, S., Mattila, M.-L., Jussila, K., Ebeling, H., Loukusa, S., Omar, M., Riad, G., Rautio, A., & Moilanen, I. (2016). Neuropsychological performance of Finnish and Egyptian children with autism spectrum disorder. International Journal of Circumpolar Health, 75(1), 29681. https://doi.org/10.3402/ijch.v75.29681

  4. Elsheikh, S., Kuusikko-Gauffin, S., Jussila, K., Ebeling, H., Bölte, S., & Moilanen, I. (2022). Emotion recognition from the eye region in Egyptian children with autism spectrum disorder and attention deficit hyperactivity disorder. Manuscript submitted for publication.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3679-7
ISBN Print: 978-952-62-3678-0
Issue: 1722
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3124 Neurology and psychiatry
Subjects:
ASD
Funding: This study was supported by the Alma and K. A. Snellman Foundation, Oulu, Finland; the Emil Aaltonen Foundation, Finland; the Northern Ostrobothnia Hospital District, Finland; the Sigrid Juselius Foundation, Finland; the Thule Institute, University of Oulu, Finland; the Child Psychiatric Research Foundation, Finland; and Academy of Finland.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.