University of Oulu

Sedentary behavior in middle-aged adults : measurement method development and associations with lipid and glucose metabolism

Saved in:
Author: Tjurin, Petra1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Oulu Deaconess Institute Foundation sr
4University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine, Medical Research Center Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526236810
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-05-26
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium P117 (Aapistie 5A), on 2 June 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Timo Jämsä
Professor Raija Korpelainen
Doctor Maarit Kangas
Reviewer: Docent Pauliina Husu
Docent Mika Tarvainen
Opponent: Professor Jukka Jurvelin
Description:

Abstract

The adverse health effects of sedentary behavior and prolonged sedentary bouts are well-known. However, it is still unknown how physical activity can modify adverse health impacts related to sedentary behavior. The purpose of this study was to develop signal analysis methodology for sedentary behavior and physical activity classification from raw data of a hip-worn accelerometer and to investigate associations of patterns of sedentary behavior with lipid and glucose metabolism.

A machine learning model was developed and validated using acceleration data, which included nine predefined and controlled typical daily activities ranging in intensity from sedentary to vigorous physical activity. Acceleration data was collected from 22 Finnish adults using a triaxial accelerometer attached to an elastic belt on a hip. The data were classified into five categories (lying down, sitting, and light, moderate, and vigorous physical activity). Thirty-six middle-aged Finnish adults wore an accelerometer for 14 days, and their sedentary behavior and sitting characteristics were determined. In addition, associations of sedentary behavior, sitting, and physical activity with glucose and lipid metabolism were investigated in the Northern Finland Birth Cohort 1966 46-year follow-up (n=5,832). Participants completed health and lifestyle questionnaires and attended clinical examinations and two weeks of sedentary behavior and physical activity measurements. Isotemporal substitution modeling was used for investigating time reallocations from sedentary to physical activities.

The developed machine learning model provided acceptable accuracy for sedentary behavior and physical activity classifications. The method can be used for describing characteristics of sedentary behavior and sitting separately. Patterns of SB were more consistently associated with lipid metabolism than those of sitting. Associations between sedentary behavior and cardiometabolic health depended on moderate-to-vigorous physical activity levels. Replacement of sedentary behavior and prolonged sedentary bouts by at least light physical activity improved glucose metabolism. The results of this study can be used for planning evidence-based interventions to decrease sedentary behavior in midlife.

see all

Tiivistelmä

Runsaan paikallaanolon ja pitkien paikallaanolojaksojen haitalliset vaikutukset terveyteen ovat hyvin tiedossa, mutta edelleen puuttuu tietoa, kuinka fyysinen aktiivisuus voi muokata paikallaanolon haitallisia vaikutuksia terveyteen. Työn tarkoituksena oli kehittää signaalinkäsittelymenetelmä paikallaanolon ja fyysisen aktiivisuuden luokittelemiseksi lantiolla pidettävän aktiivisuusmittarin raakakiihtyvyyksistä sekä tutkia paikallaanolon piirteiden yhteyksiä rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan.

Koneoppimismalli kehitettiin ja validoitiin käyttämällä kiihtyvyysdataa, joka sisälsi yhdeksän ennalta määriteltyä ja kontrolloitua tyypillistä arkiaktiviteettia, joiden intensiteetti vaihteli paikallaanolosta raskaaseen fyysiseen aktiivisuuteen. Kiihtyvyysdata kerättiin 22 suomalaisen aikuisen lantiolta elastiseen vyöhön kiinnitetyllä kolmiakselisella kiihtyvyysanturilla, jonka raakadata luokiteltiin viiteen eri luokkaan (makaaminen, istuminen sekä kevyt, keskiraskas ja raskas fyysinen aktiivisuus). Kolmekymmentäkuusi keski-ikäistä suomalaista käyttivät kiihtyvyysanturia 14 päivän ajan ja heidän paikallaanolonsa ja istumisensa piirteet määritettiin. Paikallaanolon, istumisen ja fyysisen aktiivisuuden yhteyksiä rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan tutkittiin Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortin 46-vuotistutkimuksessa (n = 5832). Tutkittavat täyttivät terveys- ja elämäntapakyselyitä ja osallistuivat kliinisiin tutkimuksiin sekä kahden viikon mittaisiin paikallaanolon ja fyysisen aktiivisuuden mittauksiin. Isotemporaalisella korvausmallilla tutkittiin paikallaanoloajan korvaamista fyysisellä aktiivisuudella.

Kehitetyllä koneoppimismenetelmällä voidaan riittävällä tarkkuudella luokitella paikallaanoloa ja fyysistä aktiivisuutta. Menetelmää voidaan käyttää paikallaanolon ja istumisen piirteiden kuvailussa erikseen. Paikallaanolon piirteet olivat selvemmin yhteydessä rasva-aineenvaihduntaan kuin istumisen piirteet. Paikallaanolon yhteydet rasva-aineenvaihduntaan olivat riippuvaisia keskiraskaan ja raskaan fyysisen aktiivisuuden tasosta. Paikallaanolon ja pitkien paikallaanolojaksojen korvaamisella vähintään kevyellä fyysisellä aktiivisuudella oli suotuisia vaikutuksia sokeriaineenvaihduntaan. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää näyttöön perustuvien keski-ikäisten paikallaanoloa vähentävien interventioiden suunnittelussa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Tjurin, P., Niemelä, M., Huusko, M., Ahola, R., Kangas, M., & Jämsä, T. (2018). Classification of physical activities and sedentary behavior using raw data of 3D hip acceleration. Proceedings of IFMBE, EMBEC & NBC 2017 65, 872–875. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5122-7_218

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Tjurin, P., Niemelä, M., Kangas, M., Vähä-Ypyä, H., Sievänen, H., Jämsä, T., & Korpelainen, R. (2019). Accelerometry-based characteristics of overall sedentary behavior and sitting in middle-aged adults. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 23(3), 249–257. https://doi.org/10.1080/1091367X.2019.1613997

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Tjurin, P., Niemelä, M., Kangas, M., Nauha, L., Vähä-Ypyä, H., Sievänen, H., Korpelainen, R., Farrahi, V., & Jämsä, T. (2022). Cross-sectional associations of sedentary behavior and sitting with serum lipid biomarkers in midlife. Medicine & Science in Sports & Exercise, 54(8), 1261–1270. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002916

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Tjurin, P., Länsitie, M., Kangas, M., Korpelainen, R., Farrahi, V., & Jämsä, T. (2023). Associations of reallocating time spent in sedentary behaviors and physical activities with glucose metabolism biomarkers in middle-aged adults. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3681-0
ISBN Print: 978-952-62-3680-3
Issue: 1723
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 217 Medical engineering
Subjects:
Funding: The study was financially supported by the Ministry of Education and Culture in Finland, Polar Electro Oy, and the Finnish Funding Agency for Innovation.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.