University of Oulu

Maaseudun pk- ja mikroyritysten kasvu- ja vientiolosuhteiden data-analytiikka ja yhteisoppiva tietojohtaminen Pohjois-Pohjanmaalla

Saved in:
Author: Björk, Pauliina1; Kotavaara, Ossi1; Simunaniemi, Anna-Mari2;
Organizations: 1University of Oulu, Kerttu Saalasti institute, Regional Excellence
2University of Oulu, Kerttu Saalasti institute, Micro Entreneurship
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 10.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526237206
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-05-30
Description:

Abstract

The aim of the project ”Rural micro-enterprise and SME analytics and collaborative knowledge management of growth and export factors in Northern Ostrobothnia (KasvuDATA)” was to analytically combine and analyse key register-based business databases of Statistics Finland in order to find the most effective growth models for different types of rural areas in Northern Ostrobothnia in collaboration with the region’s business services. In rural areas, there are both growing and declining regions. Small businesses have a high potential for innovation and growth, and their impact on the regional economy is often crucial in rural areas. To better understand and monitor the business development, and to identify and develop new and growing enterprises, business support organisations need more accurate knowledge management information with a high degree of geographical and temporal comparability.

Although register data have long been available for research purposes, the growth factors, and trends of small enterprises, and in especially their exports of services and goods, data have not been studied to any significant extent previously. Several needs have been identified for data-based monitoring of the regional development rural SMEs and micro-enterprises and their growth and export patterns. Data based information is needed to 1) monitor changes across space and time more accurately and comparably, 2) identify rural growth hotspots and business ecosystem development as well as weak growth signals, 3) identify and share best practices in supporting business growth, and 4) better allocate and target resources for business support.

The KasvuDATA project produced new statistical information in response to these needs by combining several enterprise-level register databases of Statistics Finland in a jointly analysable form. New statistical data and analyses were produced on the development in the fields of enterprise establishment, employment, and turnover at the municipal level in North Ostrobothnia, with a focus on rural areas and micro-enterprises, which are often crucial to the rural economy. The project produced completely novel information on exports of goods and services on at the municipal level by different enterprise size categories, as a time series data by type of export, as well as by type of business branch at the sub-regional level. The project built the capacity to connect statistical data on business support to the economic development of enterprises in Northern Ostrobothnia and the correlations between the key forms of support and growth were presented.

The produced knowledge base was analysed in regional co-learning workshops together with the business services of the rural areas of Northern Ostrobothnia, focusing on regional differences, strengths, and weaknesses as well as the key change processes. In the workshops, the participants went through the regional business structure development trends based on the statistics. After that, they created scenarios which were categorised according to their probability and expected impact (positive or negative). In addition, preliminary implementation plans to make the selected visions happen were prepared. The knowledge base produced during the project was communicated interactively during the project with the key business developers the target area and key statistics were produced in the form of an interactive web service (https://www.oulu.fi/my/kasvudata).

see all

Tiivistelmä

Maaseudun PK- ja mikroyritysten kasvu- ja vientiolosuhteiden data-analytiikka ja yhteisoppiva tietojohtaminen Pohjois-Pohjanmaalla (KasvuDATA) -hankeen tavoitteena oli yhdistää yritysrekisterin ja viennin datavarannot aluetietoihin ja etsiä tutkitun tiedon avulla toimivimpia kasvumalleja erityyppisille maaseutualueille. Tämä tehtiin yhteisoppivasti alueen yrityspalvelujen kanssa. Maaseudulta löytyy sekä kasvavia että taantuvia alueita. Ääripäissä ovat esimerkiksi rakennemuutoksen kohteena olevat alueet ja kasvukykyisten vienti- ja matkailuyritysten keskittymät. Mikro- ja pienyrityksillä on merkittävä potentiaali innovaatioiden ja työpaikkojen tuottajana sekä korkea kasvun potentiaali. Pienten yritysten vaikutus talouteen korostuu erityisesti maaseutumaisilla aluilla, mutta alueellinen vaihtelu on voimakasta.

Vaikka rekisteritiedot ovat olleet saatavilla tutkimuskäyttöön, pienten yritysten kasvutekijöitä sekä erityisesti palvelu- ja tavaravientiä ei ole aiemmin tutkittu riittävällä tarkkuudella. Maaseudun mikro- ja pk-yritysten alueellisten kehitysnäkymien tietopohjaiselle monitoroinnille sekä yritysten kasvu- ja vientiolosuhteiden alueelliselle tarkastelulle on tunnistettu tarpeita useista lähtökohdista. Tietoa tarvitaan 1) alueellisesti ja ajallisesti tarkemman ja vertailukelpoisen seurannan toteuttamiseksi, 2) maaseudun alueellisten kasvun ytimien ja yritysekosysteemien kehityksen tunnistamiseksi sekä näihin liittyvien hiljaisten signaalien havainnointiin, 3) yritysten kasvun tukemisen parhaiden käytänteiden tunnistamiseksi ja jakamiseksi sekä 4) yritysten tukemiseen käytettävien resurssien tarkemmaksi kohdentamiseksi.

KasvuDATA-hanke tuotti tähän tarpeeseen uutta tilastotietoa yhdistämällä useita Tilastokeskuksen yritystasoisia rekisteriaineistoja alueellista tarkastelua varten. Uutta analytiikkaa tuotettiin yritysten perustamisaktiivisuuden, työpaikkojen ja liikevaihdon kehityksestä kuntatason aikasarjatietona Pohjois-Pohjanmaalla. Tarkasteluissa painotettiin maaseutumaisia alueita sekä näiden taloudelle usein erittäin merkityksellisiä mikroyrityksiä. Hanke tuotti Pohjois-Pohjanmaalla — ja myös koko Suomessa — tietoa täysin uudella tavalla eri kokoisten yritysten tavara- ja palveluviennistä kunta- ja seutukuntatason aikasarjoina, kuntakarttoina sekä seutukuntatasolla myös suurimmista viennin toimialoista. Lisäksi yritystukien tilastotieto yhdistettiin yritysten taloudelliseen kehitykseen Pohjois-Pohjanmaalla ja tutkittiin keskeisten tukimuotojen yhteyttä yritysten kasvuun.

Tuotettu tietopohja analysoitiin yhdessä Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueiden yrityspalvelujen kanssa keskeisten muutosprosessien sekä Pohjois-Pohjanmaan kokonaiskuvan näkökulmista. Yhteisoppivissa työpajoissa tutustuttiin alueen yrityskuvaan ja yritystoiminnan kehitystrendeihin, minkä pohjalta alueen asiantuntijat loivat skenaarioita, jotka jaettiin toivottuihin mutta epätodennäköisiin ja ei-toivottuihin mutta todennäköisiin skenaarioihin. Työpajoissa tehtiin myös valittujen visioiden toteuttamiseksi alustavia toimenpidesuunnitelmia. Hankkeen kuluessa tuotetusta tietopohjasta viestittiin vuorovaikutteisesti kohdealueen toimijoiden kanssa ja keskeisimmät tilastotiedot tuotetiin interaktiivisen verkkopalvelun muotoon (https://www.oulu.fi/my/kasvudata/).

see all

Series: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisuja
ISSN: 2489-3501
ISSN-E: 2814-4406
ISSN-L: 2489-3501
ISBN: 978-952-62-3720-6
Issue: 1
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 520 Other social sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.