University of Oulu

Silica-titania supported vanadia catalysts in the utilization of industrial sulfur-contaminated gaseous methanol streams

Saved in:
Author: Koivikko, Niina1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering, Environmental and Chemical Engineering (ECE)
Format: ebook
Version: published version
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526237282
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-07-07
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 4 August 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Riitta Keiski
Docent Satu Ojala
Reviewer: Professor Juan-Ramón González-Velasco
Professor Louise Olsson
Opponent: Associate Professor Päivi Mäki-Arvela
Description:

Abstract

Volatile organic compounds (VOCs) are considered as one class of the major contributors to air pollution. Strict limits have been set for these emissions due to their harmful effects on human health and the environment. In addition to legislation, technology and material development during the past decades has pushed forward the development of VOC emission abatement technologies. Advancements in material research and widening the adaptation of the circular economy concept have led to the idea of utilizing harmful VOC compounds as novel raw materials to produce chemicals.

In this work, the possibility of producing formaldehyde from sulfur-contaminated methanol originating from the pulp and paper industry was investigated. Silica-titania supported vanadia (VOx/SiO2+TiO2) catalysts in different compositions were selected as the focus of the study. The aim was to investigate the material activity in the oxidative dehydrogenation and oxidative desulfurization of a mixture of methanol and methyl mercaptan. In addition, several characterization methods were used to reveal the chemical and physical properties of the materials used. For example, in situ DRIFT studies were performed to discover the surface species during the production of formaldehyde from methanol.

The results prove the high activity of the studied vanadia catalyst supported on silica-titania in the simultaneous conversion of methanol and methyl mercaptan to formaldehyde. The activity of the catalyst is influenced by its composition, especially the silica-titania ratio of the support. Depending on the support material, and the temperature and gas conditions during preparation, changes in the quality of the vanadia species on the support surface can be observed. The stability of polymeric vanadia species is in connection with the enhanced formaldehyde production. The optimal reaction temperature is dependent on the reducibility of the catalyst, which should be optimized since reducibility is also connected with the unwanted further oxidation of formaldehyde. The study provides new knowledge on using VOx/SiO2+TiO2 in environmental applications. The research advances the utilization of industrial gaseous VOC streams and opens new pathways toward new innovations.

see all

Tiivistelmä

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ovat ryhmä merkittäviä ilmansaasteita. Teollisuuden VOC-yhdisteille on asetettu lainsäädännössä tiukat rajoitukset niiden ympäristö- ja terveyshaittojen vuoksi. Päästömäärien rajoittamisen lisäksi myös VOC-yhdisteiden käsittelymenetelmiä on kehitetty eteenpäin viime vuosikymmenten aikana. Teollisuusprosessien päästöjen käsittelystä on tullut kustannustehokkaampaa edistyneiden teknologioiden ja kehittyneiden materiaalien kautta. Nykyiset kiertotaloustavoitteet ovat osaltaan johtaneet tässä työssä ideaan kaasumaisten VOC-päästöjen hyötykäytöstä.

Tässä työssä tutkittiin selluteollisuudessa muodostuvan, rikkiyhdisteillä kontaminoituneen metanolin reagoimista formaldehydiksi pii- ja titaanidioksidituettujen vanadiinikatalyyttien (VOx/SiO2+TiO2) avulla. Työn pääpainona oli materiaalien aktiivisuuden selvittäminen metanoli- ja metyylimerkaptaani -seoksen reaktioissa. Tämän lisäksi käytettyjä materiaaleja karakterisoitiin eri menetelmillä. Työssä tehtiin myös in situ DRIFT-kokeita valituissa reaktio-olosuhteissa katalyyttisten pintojen toiminnan selvittämiseksi.

Tulokset osoittivat, että pii- ja titaanidioksidituettu vanadiini eri oksidimuodoissaan on aktiivinen katalyyttimateriaali lähtöaineiden samanaikaisissa reaktioissa formaldehydiksi. Katalyytin koostumuksella, erityisesti tukiaineen koostumussuhteella ja valmistuksessa käytetyillä olosuhteilla on merkitystä katalyytin aktiivisuuteen. Kyseiset muuttujat vaikuttavat erityisesti vanadiinin pintayhdisteiden laatuun. Polymeerisen vanadiinioksidin läsnäolo tehostaa formaldehydin muodostumista. Reaktion optimilämpötila on kytköksissä katalyytin pelkistyvyyteen, mutta hyvä pelkistyvyys johtaa helposti myös formaldehydin edelleen reagoimiseen. Työ edistää teollisuuden päästökaasujen hyötykäytön mahdollisuuksien tunnistamista ja avaa mahdollisuuksia kohti uusia ympäristöinnovaatioita.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-3728-2
ISBN Print: 978-952-62-3727-5
Issue: 889
Subjects: