University of Oulu

Complications and outcomes of patients after emergency laparotomy

Saved in:
Author: Ylimartimo, Aura Tellervo1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526237909
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-09-29
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic Dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 1 of Oulu University Hospital (Kajaanintie 50), on 6 October 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Janne Liisanantti
Docent Sanna Lahtinen
Doctor Marjo Koskela
Reviewer: Professor Johanna Hästbacka
Docent Mika Ukkonen
Opponent: Professor Ari Leppäniemi
Description:

Abstract

Emergency laparotomy (EL) is one of the most common emergency gastrointestinal procedures. A limited number of studies focus on the onset of postoperative complications, long-term mortality and the impact of preoperative quality of life (QoL) on the rate of postoperative complications after EL.

This thesis examined the factors associated with postoperative complications after EL as well as their impact on short- and long-term outcomes. In addition, this thesis assessed whether the preoperative QoL affects the rate of postoperative complications. The thesis consists of one prospective and three retrospective studies. Overall, these studies comprised a total of 1 299 EL patients operated during 2005–2022 at Oulu University Hospital, Finland.

The QoL before EL was evaluated using the RAND-36 questionnaire. Patients with postoperative complications reported lower general health in RAND-36 domains than patients without complications. Medical complications occurred mainly in the early postoperative phase while operation-related complications occurred later. Of 674 EL patients, 50% had medical complications and 30% had operation-related complications. In multivariate analysis, patient-related factors such as advanced age, high ASA and preoperative CRP and low albumin were risk factors for medical complications. Patients with medical complications had higher 30-day mortality than patients with operation-related complications (17.2% vs. 13.5%). Both short- and long-term mortality was significantly worse in EL patients with postoperative complications compared to patients without complications: 30-day mortality 15.9% vs. 5.3%, 90-day mortality 24.7% vs. 8.4%, and 2-year mortality 39.3% vs. 17.5%. In multivariate analysis, high ASA and CCI scores and longer duration of operation were associated with mortality after EL in patients surviving more than 90 days. EL patients who required ICU treatment within 48 hours of surgery had high mortality rates; the 5-year mortality was 58%.

EL patients are at high risk for postoperative complications, and mortality after EL is significant. By taking into account the onset of complications and risk factors the early identification of complications can be improved and their treatment made more effective.

see all

Tiivistelmä

Päivystyslaparotomia on yksi yleisimmistä yleiskirurgisista toimenpiteistä. Päivystyslaparotomian jälkeisten komplikaatioiden ilmaantuvuudesta ja leikkausta edeltävän elämänlaadun vaikutuksesta komplikaatioihin on niukasti aiempaa tutkimusta.

Tässä väitöskirjatyössä tarkasteltiin päivystyslaparotomian jälkeisiä komplikaatioita ja niiden vaikutusta lyhyen- ja pitkän aikavälin ennusteeseen. Lisäksi arvioitiin, vaikuttaako leikkausta edeltävä elämänlaatu komplikaatioiden ilmaantuvuuteen. Väitöskirjatyö koostuu yhdestä prospektiivisesta ja kolmesta retrospektiivisestä tutkimuksesta. Tutkimukseen kuului 1 299 vuosina 2005–2022 Oulun yliopistollisessa sairaalassa leikattua päivystyslaparotomiapotilasta.

Elämänlaatua ennen päivystyslaparatomiaa arvioitiin käyttämällä RAND-36-kyselyä. Potilaat, jotka saivat leikkauksen jälkeisen komplikaation, raportoivat heikomman yleisen terveyden RAND-36-kyselyssä kuin ilman komplikaatiota toipuneet. Ei-kirurgiset komplikaatiot ilmaantuivat pääosin varhaisvaiheessa ja kirurgiset komplikaatiot myöhäisvaiheessa. 674 päivystyslaparotomiapotilaasta 50 %:lla esiintyi ei-kirurgisia komplikaatioita ja 30 %:lla kirurgisia komplikaatioita. Monimuuttujamallissa ei-kirurgisten komplikaatioiden riskitekijöitä olivat potilaaseen liittyvät tekijät, kuten ikä, korkea ASA ja leikkausta edeltävä CRP sekä matala albumiini. Potilailla, joille ilmaantui ei-kirurgisia komplikaatioita, oli korkeampi 30 päivän kuolleisuus kuin potilailla, joilla oli kirurgisia komplikaatioita (17,2 % vs. 13,5 %). Sekä lyhyt- että pitkäaikainen kuolleisuus oli korkeampi potilailla, joille ilmaantui komplikaatioita verrattuna potilaisiin, joille ei tullut komplikaatiota: 30 päivän kuolleisuus 15,9 % vs. 5,3 % ja 90 päivän kuolleisuus 24,7 % vs. 8,4 %, ja 2 vuoden kuolleisuus 39,3 % vs. 17,5 %. Monimuuttujamallissa kuolleisuuden riskitekijöitä yli 90 päivää leikkauksen jälkeen eläneillä potilailla oli korkea ASA, korkeat CCI pisteet ja pidempi leikkauksen kesto. Tehohoitoa 48 tunnin sisällä leikkauksesta tarvinneilla päivystyslaparotomiapotilailla oli korkea kuolleisuus; 5 vuoden kuolleisuus oli 58 %.

Päivystyslaparotomiapotilailla on suuri riski saada leikkauksen jälkeinen komplikaatio ja kuolleisuus päivystyslaparotomian jälkeen on merkittävä. Huomioimalla komplikaatioiden ilmaantuvuuden ja riskitekijät, voidaan parantaa komplikaatioiden varhaista tunnistamista ja tehostaa niiden hoitoa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Ylimartimo, A. T., Lahtinen, S., Koskela, M., Pouke, A., Kaakinen, T., Nurkkala, J., & Liisanantti, J. (2023). Does quality of life before emergency laparotomy have an impact on rate of postoperative complications? - Prospective study. Manuscript in preparation.

  2. Ylimartimo, A. T., Nurkkala, J., Koskela, M., Lahtinen, S., Kaakinen, T., Vakkala, M., Hietanen, S., & Liisanantti, J. (2023). Postoperative complications and outcome after emergency laparotomy: A retrospective study. World Journal of Surgery, 47(1), 119–129. https://doi.org/10.1007/s00268-022-06783-8

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Ylimartimo, A. T., Koskela, M., Lahtinen, S., Kaakinen, T., Vakkala, M., & Liisanantti, J. (2022). Outcomes in patients requiring intensive care unit (ICU) admission after emergency laparotomy: A retrospective study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 66(8), 954–960. https://doi.org/10.1111/aas.14103

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Ylimartimo, A. T., Lahtinen, S., Nurkkala, J., Koskela, M., Kaakinen, T., Vakkala, M., Hietanen, S., & Liisanantti, J. (2022). Long-term outcomes after emergency laparotomy: A retrospective study. Journal of Gastrointestinal Surgery, 26(9), 1942–1950. https://doi.org/10.1007/s11605-022-05372-3

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3790-9
ISBN Print: 978-952-62-3789-3
Issue: 1742
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3126 Surgery, anesthesiology, intensive care, radiology
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.