University of Oulu

A register-based study of eruption patterns in the maxillary permanent canines and dental developmental abnormalities : features seen in panoramic radiographs and treatment needs in permanent canines

Saved in:
Author: Ristaniemi, Jenni1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Dentistry
3University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine, Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526238135
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-10-27
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in the Markku Larmas auditorium (H1091) in Dentopolis, on 3 November 2023, at 12 noon
Tutor: Docent Raija Lähdesmäki
Reviewer: Docent Anna-Liisa Svedström-Oristo
Doctor Tiina Ikävalko
Opponent: Professor Janna Waltimo-Sirén
Description:

Abstract

Permanent maxillary canines have a long, complex eruption pathway with eruption disturbances and have been linked to other dental developmental abnormalities. Late treatment of a canine is a time-consuming and burdensome option for children and their families.

The aim of this research was to describe the variations in maxillary canine eruption patterns seen in panoramic radiographs (PTG) a couple of years before eruption into the oral cavity and to put these into perspective with regard to the treatment needed. A second aim was to describe the occurrence of dental developmental abnormalities and to investigate their relation to the features of maxillary canines. The material for this retrospective register-based research consisted of 1454 cross-sectional PTGs of the developing dentition of children in Eastern Finland and longitudinal treatment information on 1962 maxillary canines in the same children after PTG.

During natural eruption, overlapping and pronounced inclination of canines were more often seen in the earlier stages of development. Only a tenth of the canines needed treatment that included interceptive procedures. Overlapping and pronounced inclination, as well as incomplete lateral incisors, occurred more often in treated canines, and the children concerned more often had a delayed dental age. Overlapping and a large inclination angle of the canine were clearly associated with canine treatment needs.

Some kind of feature involved in Dental Anomaly Patterns (DAP) was detected in almost a third of the children examined, the most common feature being infraocclusion of the primary molars. Absent teeth, a peg-shaped maxillary lateral incisor and delayed dental age occurred more often together, and co-occurrence of transposition with absent teeth was also found. Early treatment for a canine had been carried out twice as often for children with DAP features than for those without any such features. Delayed dental age and absent teeth were associated with canine treatment needs.

Monitoring of the erupting canines in relation to dental development and the existing space conditions proved to be important after the first mixed dentition stage to make early treatment options available in time. If any dental developmental abnormality is diagnosed during the earlier stages of development, a precise follow-up is needed to diagnose conditions occurring later.

see all

Tiivistelmä

Pysyvien yläkulmahampaiden puhkeaminen on monivaiheinen tapahtumasarja, jossa esiintyvät poikkeamat ovat merkittävä kliininen ongelma kehittyvässä hampaistossa. Yläkulmahampaiden puhkeamisongelmien ajatellaan liittyvän joukkoon hampaiston kehityksellisiä poikkeamia, jotka esiintyvät usein yhdessä. Yläkulmahampaan puhkeamispoikkeaman myöhäishoito on yleensä pitkä ja raskas hoitovaihtoehto lapselle ja hänen perheelleen.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata yläkulmahampaan kehityksellisiä piirteitä panoraamaröntgenkuvasta (PTG) tarkasteltuna pari vuotta ennen sen puhkeamista suuonteloon ja suhteuttaa näkymää hampaan hoidon tarpeeseen. Tarkoituksena oli myös kuvata hampaiston kehityksellisten poikkeamien (DAP-piirteet) esiintymistä sekä niiden suhteutumista kulmahampaan piirteisiin. Tämä retrospektiivinen rekisteritutkimus koostui 1454 itäsuomalaislapsen PTG-kuvasta noin 9,5-vuotiaana sekä samojen lasten 1962 yläkulmahampaan myöhemmästä hoidontarve- ja hoitotiedosta.

Luonnollisen puhkeamisen aikana kulmahampaan ja toisen etuhampaan päällekkäisyys sekä kulmahampaan suurempi kallistuskulma PTG-kuvassa esiintyivät useammin hampaistokehityksen varhaisemmissa vaiheissa. Vain joka kymmenes kulmahammas tarvitsi hoitoa sisältäen ohjaavat varhaishoitovaihtoehdot. Hoidetuissa kulmahampaissa esiintyi useammin päällekkäisyyttä ja suurempi kallistuskulma kuin luonnollisesti puhjenneissa, ja nämä piirteet myös ennustivat merkittävimmin hoidon tarvetta. Hoidetuilla lapsilla oli useammin myös toisen etuhampaan kehitys vielä kesken ja hampaistoikä myöhäinen.

DAP-piirteitä havaittiin noin kolmanneksella lapsista ja yleisin tutkituista piirteistä oli maitoposkihampaiden infraokkluusio. Synnynnäisesti puuttuva hammas, tappimainen toinen yläetuhammas ja myöhäinen hampaistoikä esiintyivät merkittävästi useammin yhdessä. DAP-lapsille toteutettiin kulmahampaan varhaishoitoa lähes kaksi kertaa useammin kuin lapsille ilman DAP-piirteitä, ja myöhäinen hampaistoikä DAP-piirteenä oli yhteydessä erityisesti varhaishoitoon.

Puhkeavien yläkulmahampaiden seuranta suhteutettuna hampaiston kehitysvaiheeseen ja tilasuhteisiin on tärkeää heti ensimmäisen vaihdunnan päätyttyä, jotta varhaishoidon toteuttaminen ajallaan on mahdollista. Jos hampaistokehityksen varhaisvaiheissa ilmenee kehityksellinen poikkeama, on seuranta mahdollisten muiden poikkeamien varalta aiheellista.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Ristaniemi, J., Rajala, W., Karjalainen, T., Melaluoto, E., Iivari, J., Pesonen, P., & Lähdesmäki, R. (2022). Eruption pattern of the maxillary canines: Features of natural eruption seen in PTG at the late mixed stage—Part I. European Archives of Paediatric Dentistry, 23(2), 223–232. https://doi.org/10.1007/s40368-021-00650-1

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Ristaniemi, J., Karjalainen, T., Kujasalo, K., Rajala, W., Pesonen, P., & Lähdesmäki, R. (2022). Eruption pattern of the maxillary canines: Features indicating treatment needs as seen in PTG at the late mixed stage—Part II. European Archives of Paediatric Dentistry, 23(4), 567–578. https://doi.org/10.1007/s40368-022-00719-5

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Ristaniemi, J., Kujasalo, K., Rytkönen, E., Melaluoto, E., Iivari, J., Pesonen, P., & Lähdesmäki, R. (2023). Features of Dental Anomaly Patterns in Finnish children as seen in panoramic radiographs at the late mixed stage. Acta Odontologica Scandinavica. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/00016357.2023.2232859

  4. Ristaniemi, J., Karjalainen, T., Kujasalo, K., Rajala, W., Pesonen, P., & Lähdesmäki, R. (2023). Dental developmental abnormalities in relation to radiological features and treatment needs of erupting maxillary canines. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3813-5
ISBN Print: 978-952-62-3812-8
Issue: 1745
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
Funding: This doctoral thesis was funded by personal grants from the Finnish Dental Society Apollonia and its Division of Orthodontics and the Marjut Evälahti Fund, the Finnish Women Dentists’ Association, the Päivikki and Sakari Sohlberg Foundation, the University of Oulu Scholarship Foundation, the Otto A. Malm Foundation, the Minerva Foundation, the Finnish Cultural Foundation and the dental society Diasteema ry.