University of Oulu

Self-reflection in work competencies evaluation

Saved in:
Author: Forsten-Astikainen, Riitta1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526238173
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-10-20
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 27 October 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Matti Muhos
Associate Professor Kyllikki Taipale-Erävala
Reviewer: Professor Anna-Maija Lämsä
Professor Pauli Juuti
Opponent: Professor Anna-Maija Lämsä
Professor Vesa Suutari
Description:

Abstract

Competency is a term emphasised in both global and national societal discussions. The changing nature of work and digitalisation are necessitating re-evaluation of competencies. The assessment of competencies related to work has focussed on company leadership and human resources departments, and generally, competencies are assessed from the perspective of companies and organisations. Furthermore, assessment mainly focusses on an individual’s functional and cognitive competencies, i.e., so-called knowledge/know-how. Only recently has a holistic understanding of competencies been recognised, which involves a broader examination of competencies, including the significance of invisible human-related and personal competencies. However, despite this broadening of perspective, assessment still focusses on top-down evaluation and the individual’s own self-reflection and perspective are missing. Previous literature confirms this.

However, this dissertation focusses on the individual’s perspective and how self-reflection enables the individual to reflect on their own competencies related to their work tasks and roles, thereby increasing understanding of this unused evaluation method.

Through three related essays, the dissertation investigates how self-reflection works in the assessment of competencies, what support for self-reflection is required from organisations, what obstacles and challenges can individuals experience in striving for self-reflection and what potential can be found through self-reflection.

Using a qualitative and interpretive case study approach, this research reveals the possibilities from and limitations of self-reflection. Individuals find it difficult to reflect on their competencies without concept maps or lists, and few can recognise their internal potential and connect their abilities to related competencies. The dissertation highlights how using analogies between different functions can provide individuals with insights into their potential and opportunities to perform their work better or differently.

On a practical level, the dissertation takes a position on how companies and human resource departments evaluate competencies too superficially and take them for granted. The dissertation also presents a new framework for a holistic understanding of competencies, considering the new competency requirements in a changing work life environment.

see all

Tiivistelmä

Osaaminen on tämän ajan termi, joka korostuu niin globaalissa kuin kansallisissa yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Työn murros ja digitalisaatio edistävät osaamisen uudelleen arvioinnin tarvetta. Työhön liittyvä osaamisen arviointi on keskittynyt yritysten johdolle sekä henkilöstöosastoille ja yleensä osaamista arvioidaan yritysten ja organisaatioiden näkökulmasta. Lisäksi arviointi keskittyy pääosin yksilön funktionaaliseen ja kognitiiviseen osaamiseen eli niin sanottuun tieto/taitoon. Vasta viime aikoina on alettu huomioida kokonaisvaltainen osaamiskäsitys; laajempi osaamisen tarkastelu eli näkymättömän inhimillisyyteen ja yksilön persoonaan liittyvän osaamisen merkitys on tunnistettu. Kuitenkin perspektiivin laajentumisesta huolimatta, arviointi keskittyy edelleen yksilön näkökulmasta ylhäältä tehtyyn arviointiin ja yksilön oma itsereflektio ja näkemys puuttuu. Aiempi kirjallisuus vahvistaa tämän.

Tämä väitöskirja puolestaan keskittyy yksilön näkökulmaan ja siihen, miten itsereflektio mahdollistaa yksilön oman osaamisen reflektoinnin liittyen omiin työtehtävään ja työrooliin lisäten siten ymmärrystä tästä hyödyntämättömästä arviointimenetelmästä.

Kolmen toisiinsa liittyvän esseen avulla väitöskirja tutkii sitä, kuinka itsereflektio toimii osaamisen arviointimenettelyssä, mitä itsereflektion tukeminen vaatii organisaatiolta, millaisia esteitä ja haasteita yksilö kokee pyrkiessään itsereflektioon ja millaista potentiaalia itsereflektion avulla voi löytyä.

Käyttäen laadullista ja tulkitsevaa tapaustutkimusotetta, tutkimus paljastaa itsereflektion mahdollisuudet ja rajoitteet. Yksilön on vaikeaa reflektoida osaamistaan ilman käsitekarttoja tai listoja. Harva kykenee oivaltamaan sisäistä potentiaaliaan ja yhdistämään kykyjään liittyväksi osaamiseen. Väitöskirja tuo esille sen, kuinka eri menetelmien avulla analogia eri toimintojen välillä voi luoda yksilölle oivalluksia potentiaalistaan ja mahdollisuuksista tehdä työtä paremmin tai toisin.

Käytännön tasolla väitöskirja ottaa kantaa yritysten ja henkilöstöosastojen tapaan arvioida osaamista liian ylimalkaisesti ja liian itsestäänselvyytenä. Väitöskirjassa esitetään myös tulevaisuusorientoitunut viitekehys holistiseen osaamiskäsitykseen liittyen. Siinä on huomioitu muuttuvan työelämän uudet osaamisvaatimukset.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-3817-3
ISBN Print: 978-952-62-3816-6
Issue: 138
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Subjects: