University of Oulu

Nuoren kokemukset matematiikan opiskelusta ja tehostetun tuen tukitoimista

Saved in:
Author: Kosola, Marja1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education and Psychology
Format: ebook
Version: published version
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526238227
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-10-20
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston ihmistieteiden tohtoriohjelmatoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan OP-salissa (L10) 27. lokakuuta 2023 klo 12.00
Tutor: Professor Marjatta Takala
Docent Sari Harmoinen
Reviewer: Docent Airi Hakkarainen
Docent Anu Laine
Opponent: Associate Professor Minna Kyttälä
Description:

Abstract

The aim of this study is to listen and interpret adolescents’ experiences in learning and studying mathematics and receiving intensified support. The research focuses on the context of mathematics learning. The term intensified support is a phase of three-tier support. This study is conducted using methods of phenomenological tradition in experience studies.

The empirical material consists of interviews with 6th-8th graders (N = 19) receiving intensified support, and their pedagogical documents (N = 15). Pedagogical documents are a tool for planning individual support. The expressions used by adolescents in the interview and the meanings associated with the expressions have been transformed into general scientific knowledge with the help of a model based on existential phenomenology. The planned and implemented support has been analyzed by content analysis and by quantifying the support activities from documents and interviews.

The results show that, according to the adolescents, the teacher and the adults at home are key supporters of learning mathematics. The teacher is expected to teach, advise personally, appreciate the student and manage students’ behavior. Interviewees appreciate avoiding disruptive classroom behavior, helping with tasks, receiving help and working together during mathematics lessons from their classmates. Adolescents have the interest to learn mathematics and they also trust in their own capability. On the other hand, adolescents are unsure of their ability to learn new content. Previous positive learning experiences reinforce trust and interest, but there was variability among the interviewees.

According to the participants, mathematics lessons very often follow the same format. Support given by teachers and assistants is emphasized on both pedagogical documents and in the experiences of the interviewees. The most common mention in pedagogical documents is 'The student receives remedial education or special education if necessary'. Mentions of other types of support are only found in small fraction of documents. Adolescents’ own effort and the conditions created by the teacher are also seen as supportive aspects according to the respondents. The results of the research can be implemented when developing support in learning mathematics at all levels of support. The study is also an example of student inclusion when planning the support.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on kuunnella ja tulkita nuorten kokemuksia oppimisesta, opiskelusta ja saamastaan tuesta tehostetun tuen vaiheessa. Tutkimus keskittyy matematiikan oppimiskontekstiin. Tehostettu tuki tarkoittaa pedagogisin perustein aloitettua kolmiportaisen tuen vaihetta. Tutkimus liittyy kokemuksen tutkimuksen fenomenologiseen tutkimusperinteeseen.

Empiirinen aineisto koostuu suomalaista peruskoulua käyvien tehostettua tukea saavien 6.–8.-luokkalaisten nuorten (N = 19) puolistrukturoiduista haastatteluista ja nuorten pedagogisista asiakirjoista (N = 15). Pedagogiset asiakirjat ovat yksilökohtaisen tuen suunnittelun väline. Nuorten haastatteluissa käyttämät ilmaukset ja ilmauksiin liittyvät merkitykset on muutettu eksistentiaaliseen fenomenologiaan pohjautuvan mallin avulla yleiseksi tieteelliseksi tiedoksi. Suunniteltu ja toteutettu tuki on avattu sisällönanalyysilla ja kvantifioimalla asiakirjoista ja merkitysverkostoista tukitoimet.

Tulokset osoittavat, että nuorten mukaan opettaja ja kodin aikuiset ovat keskeisiä matematiikan oppimisen tukijoita. Opettajan toivotaan opettavan, neuvovan henkilökohtaisesti, arvostavan oppilasta ja ylläpitävän työrauhaa. Luokkakavereilta nuoret toivovat matematiikan tunneilla työskentelyrauhan antamista, tehtävissä auttamista, avun vastaanottamista ja yhteistä toimintaa. Nuoret haluavat oppia matematiikkaa ja myös uskovat pystyvänsä siihen. Toisaalta nuoret myös epäilevät omaa kykyään oppia uusia asioita. Aikaisemmat myönteiset oppimiskokemukset kantavat nuorta. Nuorten kokemuksissa on myös eroja.

Nuorten mukaan matematiikan tunnit noudattavat poikkeuksetta samaa kaavaa. Oppimisen tuki painottuu sekä pedagogisten asiakirjojen että nuorten kokemuksen mukaan opettajien ja ohjaajien antamaan tukeen. ”Saa tarvittaessa tukiopetusta tai erityisopetusta” on yleisin maininta pedagogisissa asiakirjoissa. Mainintoja muista tukitoimista on vain yksittäisissä asiakirjoissa. Nuorten mukaan matematiikan oppimista tukevat lisäksi nuoren oma panostus sekä opettajan luomat olosuhteet. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä oppimisen tukea matematiikassa kaikilla tuen tasoilla. Tutkimus on myös esimerkki oppilaan osallistamisesta tukea suunniteltaessa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-3822-7
ISBN Print: 978-952-62-3821-0
Issue: 224
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Funding: Oulun yliopiston tukisäätiön apuraha syksyllä 2022.