University of Oulu

An assessment of drinking water quality in Afghanistan

Saved in:
Author: Hamdard, Mohammad Hamid1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526239002
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-11-27
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented, with the assent of the Doctoral Programme Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu, for public defence in the Oulun Puhelin auditorium (L5), Linnanmaa, on 4 December 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Bjørn Kløve
Associate Professor Ali Torabi Haghighi
Assistant Professor Pekka M. Rossi
Reviewer: Senior Researcher Fellow David Pulido-Velázquez
Associate Professor Dmytro Dialgin
Opponent: Senior Researcher Fazlullah Akhtar
Description:

Abstracts

Reliable and safe water supply systems are rare in Afghanistan. A significant number of citizens are unaware of the quality of the water they are consuming, leading to numerous cases of disease and even death. Despite this, there has been limited research conducted analyzing drinking water quality. The objective of this study was therefore to explore and assess the quality of drinking water by examining water from urban (Kabul) and rural (Chak Wardak) areas in Afghanistan. Water samples were collected from different water supply sources and distribution points and tested based on their physical, chemical, and biological parameters. Physical and chemical analyses were carried out according to standard methods, and bacterial analysis was done using a Wagtech potatest single incubator test kit and MF method. The results obtained were compared with WHO and ANSA standards for drinking water quality. The study showed that all parameters were within acceptable limits in the rural area. Bacterial analysis of the water samples from Kabul showed contamination with total coliform bacteria and fecal coliform bacteria. In contrast, the results from the Chak District of the Wardak province (acting as our rural area of study) showed compliance with national and international standards. Physical parameters, such as color, taste, odor and turbidity values, exceeded the recommended standard limits for some points of observation in Kabul city. The analysis of chemical parameters in Kabul revealed that some of the measurements exceeded WHO and ANSA standards for drinking water quality, while a substantial proportion were within the acceptable range. Kabul’s water contamination is caused by poor sewage systems and septic tanks, inadequate waste disposal, and a lack of knowledge about water resource maintenance. Recommended solutions include new distribution and collection networks, meeting WHO/ANSA standards, and safety measures being taken, such as boiling and chlorinating water. These efforts must be taken to ensure the drinking water is safe and complies with SDG 6 goals.

see all

Tiivistelmä

Afganistanista puuttuu luotettava ja turvallinen vesihuolto. Iso osa maan asukkaista ei ole tietoisia kuluttamansa veden laadusta, mikä johtaa lukuisiin sairauksiin ja jopa kuolemiin. Tästä huolimatta, juomaveden laatua on tutkittu vain vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli siksi tarkastella ja arvioida juomaveden laatua Afganistanin pääkaupungin alueella (Kabul) ja maaseudulla (Chak Wardak). Vesinäytteet kerättiin eri vesilähteistä ja jakelupisteistä ja mitattiin niiden fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia parametrejä. Fysikaaliset ja kemialliset analyysit määritettiin standardimenetelmin ja bakteerianalyysi noudattamalla niin sanottua Wagtech inkubaattoritestisarjaa ja MF-menetelmää. Saatuja tuloksia verrattiin WHO:n ja ANSA:n juomaveden laatustandardeihin. Tutkimus osoitti, että kaikki parametrit olivat näytteissä hyväksyttävissä rajoissa maaseutualueella. Kabulista otettujen vesinäytteiden bakteerianalyysi osoitti kontaminaatiota ja ulosteperäisillä koliformisilla bakteereilla. Sitä vastoin Wardakin maakunnan Chakin piirin tulokset noudattivat kansallisia ja kansainvälisiä standardeja. Fysikaaliset parametrit, kuten väri-, maku-, haju- ja sameusarvot, ylittivät suositellut standardirajat joissakin Kabulin kaupungin havaintopisteissä. Kabulin kemiallisten parametrien analyysi osoitti, että osa mittauksista ylittää WHO:n ja ANSA:n juomaveden laatustandardit, mutta huomattava osa oli hyväksyttävien rajojen sisällä. Kabulin veden saastuminen johtuu puutteellisesta jätevesien käsittelystä ja tietämättömyydestä vesivarojen hoidon tärkeydestä. Suositeltuja ratkaisuja ongelman hallintaan ovat uudet jakelu- ja keräysverkostot, WHO/ANSA-standardien täyttäminen sekä turvatoimet, kuten veden keittäminen ja klooraus. Näillä toimilla voidaan varmistaa, että juomavesi on turvallista ja SDG 6 -tavoitteiden mukaista.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Hamdard, M. H., Waizy, H., & Osmani, A. B. (2019). Bacteriological and Protozoan features of drinking water in Kabul city. Pakistan Journal of Parasitology, 67, 6–72.

  2. Hamdard, M. H., Soliev, I., Xiong, L., & Kløve, B. (2015). Drinking water quality assessment and governance in Kabul: A case study from a district with high migration and underdeveloped infrastructure. Central Asian Journal of Water Research, 6(1), 66–81. https://doi.org/10.29258/CAJWR/2020-R1.v6-1/66-81.eng

  3. Hamdard, M. H., Soliev, I., Rasouli, H., Kløve, B., & Belhassan, K. (2022). Groundwater quality assessment in Chak Karstic sedimentary basin, Wardak Province, Afghanistan. Central Asian Journal of Water Research, 8(2), 110–127. https://doi.org/10.29258/CAJWR/2022-R1.v8-2/110-127.eng

  4. Hamdard, M. H., Rahmani, S. R., Shnizai, Z., & Kløve, B. (2023). Groundwater quality assessment in Upper Kabul basin and Paghman aquifer. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-3900-2
ISBN Print: 978-952-62-3899-9
Issue: 910
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 218 Environmental engineering
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.