University of Oulu

Changes in the incidence of mental disorders in Finnish cohorts and the effects of being a participant of the Northern Finland Birth Cohorts

Saved in:
Author: Kerkelä, Martta1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
Format: ebook
Version: published version
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526239170
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-12-01
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium P117 (Aapistie 5A), on 8 December 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Juha Veijola
Research Professor Mika Gissler
Reviewer: Docent Virve Kekkonen
Professor Per Magnus
Opponent: Professor Anssi Auvinen
Description:

Abstract

Prospective birth cohort studies are longitudinal research studies that follow a group of individuals from birth throughout their lifespan, collecting data on various factors over time. The data collection methods may include clinical examinations, questionnaires, tests, interviews, and linkage to existing data, enabling the examination of multiple risk factors and potential interactions between them. The follow-up procedures raise a question about whether intensive follow-up could affect the study population in any way.

This study focuses on the association between participation in longitudinal follow-up studies and the use of psychiatric care services and cardiometabolic disorders in two prospective birth cohort studies, the Northern Finland Birth Cohort 1966 (NFBC1966) and the Northern Finland Birth Cohort 1986 (NFBC1986). The hypothesis is that participation in the NFBC studies may increase the use of psychiatric healthcare services and reduce suicidal behaviour, and that cohort participants may live healthier lives and have fewer cardiometabolic disorders than comparison cohorts. In addition, we explored the changes in the incidences of hospital-treated psychiatric disorders in five large Finnish birth cohorts of individuals born between 1966 and 1997.

The results show somewhat inconsistent effects of participation in the NFBC1966 and NFBC1986 studies. Female participants of NFBC1966 had a significantly younger onset of several cardiometabolic disorders, while female participants of NFBC1986 used less psychiatric care services and male participants of NFBC1986 had a decreased risk for several cardiometabolic disorders. In addition, the incidence of hospital-treated psychiatric disorders increased over the decades in the five birth cohorts in Finland, which is somewhat opposite to the Finnish psychiatric health policy plan.

It is important to note that the cohort participants of NFBC1986 are still relatively young, and an accurate assessment of the differences in the incidence of cardiometabolic disorders can only be made as they age. Furthermore, the NFBC studies may not be fully representative of the general population in terms of psychiatric or cardiometabolic outcomes. These preliminary results suggest potential health-promoting effects of the NFBC studies, but further research is needed to fully understand the effects of longitudinal follow-up studies on health outcomes.

see all

Tiivistelmä

Prospektiiviset syntymäkohorttitutkimukset ovat pitkittäistutkimuksia, joissa tutkimusväestöä seurataan syntymästä lähtien läpi elämän keräämällä tietoja eri tekijöistä ajan kuluessa. Tietoja voidaan kerätä kliinisillä tutkimuksilla, kyselyillä ja haastatteluilla, mikä mahdollistaa useiden riskitekijöiden ja niiden mahdollisten vuorovaikutusten tutkimisen. Prospektiivisten syntymäkohorttien pitkä seuranta herättää kysymyksen, voiko intensiivinen seuranta vaikuttaa tutkimusväestöön millään tavalla.

Tämä tutkimus keskittyy pitkittäisseurantaan osallistumisen ja psykiatristen terveydenhuoltopalveluiden käytön sekä kardiometabolisten häiriöiden väliseen yhteyteen kahdessa prospektiivisessa syntymäkohorttitutkimuksessa, Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966:ssa (NFBC1966) ja Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986:ssa (NFBC1986). Hypoteesina on, että osallistuminen NFBC-tutkimuksiin saattaa lisätä psykiatristen terveydenhuoltopalveluiden käyttöä ja vähentää itsemurhakäyttäytymistä, sekä se, että kohortin osallistujat saattavat elää terveellisemmin ja kärsiä vähemmän kardiometabolisista häiriöistä kuin vertailukohortit. Lisäksi tutkitaan sairaalassa hoidettujen psykiatristen häiriöiden esiintyvyyden muutoksia viidessä suuressa suomalaisessa syntymäkohortissa, joiden osallistujat ovat syntyneet vuosien 1966 ja 1997 välillä.

Tulokset osoittavat jonkin verran epäjohdonmukaisia vaikutuksia NFBC1966- ja NFBC1986-syntymäkohortteihin osallistumisella. NFBC1966:n naisosallistujilla oli tilastollisesti merkitsevästi nuorempi sairastumisikä kardiometabolisiin sairauksiin, NFBC1986:n naisosallistujat käyttivät vähemmän psykiatrisia hoitopalveluita ja NFBC1986:n miesosallistujilla oli pienentynyt riski sairastua kardiometabolisiin sairauksiin vertailukohorttiin verrattuna. Lisäksi sairaalassa hoidettujen psykiatristen häiriöiden esiintyvyys kasvoi viimeisten vuosikymmenten aikana viidessä syntymäkohortissa Suomessa, mikä on jonkin verran ristiriidassa Suomen psykiatrisen terveyspolitiikan kanssa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3917-0
ISBN Print: 978-952-62-3916-3
Issue: 1755
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Subjects: