University of Oulu

Predictive features and potential treatment targets for oral tongue cancer

Saved in:
Author: Elseragy, Amr1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526239361
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-12-12
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in the Markku Larmas auditorium (H1091) in Dentopolis, on 19 December 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Tuula Salo
Docent Alhadi Almangush
Reviewer: Professor Daniela-Elena Costea
Professor Veli-Matti Kosma
Opponent: Professor Karin Nylander
Description:

Abstract

Oral tongue squamous cell carcinoma (OTSCC) stands as the most common malignancy in the oral cavity. It is characterized by its aggressive course and has the worst prognosis of all types of squamous cell carcinoma (SCC) originating in the oral cavity region. For early-stage OTSCC, surgery is typically the standard treatment. On the other hand, for advanced cases, radiotherapy with or without chemo-, targeted, or immunotherapy is given depending on the tumor nature and patient´s general health condition.

Histopathologic prognostic features play an important role in evaluating the aggressiveness of many carcinomas. The World Health Organization (WHO) histopathologic grading system is commonly used to classify OTSCC and other head and neck cancers based on their histopathological characteristics. However, WHO grading as a predictive feature has been widely criticized due to its low predictive power, especially for early-stage OTSCC. Therefore, we suggested incorporating tumor budding (TB) into the WHO histopathologic grading system to improve its prognostic value in early-stage OTSCC. Based on our results, tumor budding (TB), worst pattern of invasion (WPOI) and tumor-stroma ratio (TSR) have shown promising prognostic value in early OTSCC.

Moreover, Extensive research has shown that tertiary lymphoid structures (TLSs) are associated with improved survival in early-stage oral tongue squamous cell carcinoma (OTSCC) by enhancing anti-tumor immunity. The absence of TLSs is significantly associated with high mortality; Thus, TLS formation may be a future approach to improving OTSCC patients’ survival. In addition to utilizing histopathological parameters in improving the prediction of OSCC, potential signature proteins have been intensively examined by immuno-histochemistry, and none of those proteins have been identified so far in a clinical use. Stress-induced phosphoprotein 1 (STIP1) overexpression in OSCC is associated with shorter cancer-specific survival, increased recurrence, and advanced clinical stages. This suggests that STIP1 could serve as a novel therapeutic target and be included in a biomarker panel for the prediction and diagnosis of OSCC.

see all

Tiivistelmä

Suun kielen levyepiteelisyöpä (OTSCC) on suuontelon yleisin pahanlaatuinen syöpä. Sille on ominaista sen aggressiivinen kulku, ja sillä on huonoin ennuste kaikista suuontelon alueelta peräisin olevista levyepiteelisyöpätyypeistä (SCC). Varhaisen vaiheen OTSCC:lle leikkaus on tyypillisesti vakiohoito. Toisaalta pitkälle edenneissä tapauksissa annetaan sädehoitoa kemo-, kohdennettu- tai immunoterapian kanssa tai ilman sitä riippuen kasvaimen luonteesta ja potilaan yleisestä terveydentilasta.

Histopatologisilla ennusteominaisuuksilla on tärkeä rooli monien karsinoomien aggressiivisuuden arvioinnissa. Maailman terveysjärjestön (WHO) histopatologista luokitusjärjestelmää käytetään yleisesti OTSCC:n ja muiden pään ja kaulan syöpien luokittelemiseen niiden histopatologisten ominaisuuksien perusteella. WHO:n luokittelu ennustavana ominaisuutena on kuitenkin saanut laajaa kritiikkiä sen alhaisen ennustevoiman vuoksi, erityisesti varhaisen vaiheen OTSCC:n osalta. Siksi ehdotimme tuumorin orulun (TB) sisällyttämistä WHO:n histopatologiseen luokitusjärjestelmään sen ennustearvon parantamiseksi varhaisen vaiheen OTSCC:ssä. Tuloksiemme perusteella tuumorin muodostuminen (TB), pahin invaasiomalli (WPOI) ja kasvain-strooman suhde (TSR) ovat osoittaneet lupaavaa ennustearvoa varhaisessa OTSCC:ssä.

Lisäksi laaja tutkimus on osoittanut, että tertiääriset lymfoidirakenteet (TLS:t) liittyvät parantuneeseen eloonjäämiseen alkuvaiheen suun kielen levyepiteelikarsinoomassa (OTSCC) tehostamalla kasvainten vastaista immuniteettia. TLS:ien puuttuminen liittyy merkittävästi korkeaan kuolleisuuteen; Siten TLS:n muodostuminen voi olla tulevaisuuden lähestymistapa OTSCC-potilaiden eloonjäämisen parantamiseen. Sen lisäksi, että histopatologisia parametreja on käytetty OSCC:n ennustamisen parantamisessa, mahdollisia allekirjoitusproteiineja on tutkittu intensiivisesti immunohistokemialla, eikä mitään näistä proteiineista ole toistaiseksi tunnistettu kliinisessä käytössä. Stressin aiheuttama fosfoproteiini 1:n (STIP1) yliekspressio OSCC:ssä liittyy lyhyempään. syöpäspesifinen eloonjääminen, lisääntynyt uusiutuminen ja pitkälle edenneet kliiniset vaiheet. Tämä viittaa siihen, että STIP1 voisi toimia uutena terapeuttisena kohteena ja sisällyttää biomarkkeripaneeliin OSCC:n ennustamista ja diagnosointia varten.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3936-1
ISBN Print: 978-952-62-3935-4
Issue: 1759
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Subjects: