University of Oulu

Development of a collaborative delivery model for industrial engineering projects

Saved in:
Author: Pauna, Tommi1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management, Industrial Engineering and Management (IEM)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526239422
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-12-08
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented, with the assent of the Doctoral Programme Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu, for public defence in the Oulun Puhelin auditorium (L5), Linnanmaa, on 15 December 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Jaakko Kujala
Associate Professor Kirsi Aaltonen
Reviewer: Professor Bjørn Andersen
Professor Giorgio Locatelli
Opponent: Professor Karlos Artto
Description:

Abstract

Industrial engineering projects usually refer to private sector investments involving technical design, equipment production, and facility construction to create or enhance production lines for product processing. Industrial engineering projects are engineering- and technology-intensive temporary capital projects with uncertainties, long-term commitments, and a high risk of failure. They require extensive knowledge integration and interorganisational collaboration. Existing project management practices and delivery models do not always provide optimal results. Therefore, new initiatives, such as collaborative delivery models, have been introduced but have not been widely adopted. There have been failures in implementation, and also their applicability in the industrial engineering project context has been criticised.

The objective of this study is to increase the understanding of the different challenges faced by industrial engineering projects, identify the implementation challenges of collaborative practices in this context, analyse and develop appropriate practices to be used, and present a collaborative delivery model as a solution to better manage industrial engineering projects. A qualitative research approach and different data collection methods, including interviews and observations of workshops and project meetings are used.

This study identifies the typical challenges faced by industrial engineering projects and reveals that many of them are connected to a lack of efficient collaboration between actors. In addition, several challenges in implementing collaboration in these projects are identified. Hence, new knowledge has been developed on why the implementation of collaborative delivery models has been challenging. Furthermore, a better understanding of the role of governmental stakeholders in facilitating the sustainability of industrial engineering projects is provided, and practices for engaging them in collaboration are suggested. Finally, this study introduces an EPCA delivery model that uses a combination of multi-party and bilateral contracts and suggests collaborative practices for project team selection and project management. The developed EPCA model provides a novel way of implementing collaboration in the context of industrial engineering projects.

see all

Tiivistelmä

Teollisilla projekteilla tarkoitetaan yleensä yksityisen sektorin investointeja, joihin sisältyy teknistä suunnittelua, laitevalmistusta ja laitosrakentamista tuotteiden jalostukseen tarkoitettujen tuotantolinjojen luomiseksi tai parantamiseksi. Teolliset projektit ovat insinöörityö- ja teknologiaintensiivisiä ajallisesti rajoitettuja investointihankkeita, joihin sisältyy epävarmuustekijöitä, pitkäaikaisia sitoumuksia ja suuri epäonnistumisen riski. Ne edellyttävät laajaa tietämyksen integrointia ja organisaatioiden välistä yhteistoimintaa. Nykyiset projektinhallintakäytännöt ja toteutusmallit eivät aina tuota optimaalisia tuloksia. Tämän vuoksi on kehitetty uusia toimintatapoja kuten yhteistoiminnalliset toteutusmallit, mutta niitä ei ole otettu käyttöön kovin laajasti. Niiden toteutuksessa on ollut epäonnistumisia ja niiden soveltuvuutta teollisten projektien kontekstiin on kritisoitu.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä erilaisista haasteista, joita teollisissa projekteissa kohdataan, tunnistaa yhteistoimintakäytäntöjen toteutukseen liittyviä haasteita, analysoida ja kehittää sopivia käytänteitä ja esitellä yhteistoiminnallinen toteutusmalli ratkaisuna teollisten projektien parempaan hallinnointiin. Tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista tutkimuslähestymistapaa ja erilaisia tiedonkeruumenetelmiä, kuten haastatteluja sekä työpajojen ja hankekokousten havainnointia.

Tässä tutkimuksessa havaitaan, että monet teollisten projektien tyypillisistä haasteista liittyvät toimijoiden välisen tehokkaan yhteistyön puutteeseen. Lisäksi tunnistetaan useita haasteita, jotka liittyvät yhteistyön toteuttamiseen näissä hankkeissa. Näin ollen saadaan uutta tietoa siitä, mistä syistä yhteistoiminnallisten toteutusmallien käyttöönottaminen on ollut haastavaa. Lisäksi saadaan parempi käsitys viranomaisten roolista teollisten projektien kestävyyden edistämisessä ja ehdotetaan käytäntöjä näiden sidosryhmien sitouttamiseksi yhteistyöhön. Lopuksi esitellään EPCA-toteutusmalli, jossa käytetään monitoimijasopimuksen ja kahdenvälisten sopimusten yhdistelmää sekä ehdotetaan yhteistyökäytäntöjä projektitiimin valintaa ja projektinhallintaa varten. EPCA-malli tarjoaa uuden tavan toteuttaa yhteistyötä teollisten projektien kontekstissa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Pauna, T., Hautajärvi, J., Aaltonen, K., & Kujala, J. (2023). Central challenges in the industrial engineering project life cycle and their relationship to collaboration between actors. Manuscript in preparation.

  2. Pauna, T., Lampela, H., Aaltonen, K., & Kujala, J. (2021). Challenges for implementing collaborative practices in industrial engineering projects. Project Leadership and Society, 2, 100029. https://doi.org/10.1016/j.plas.2021.100029

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Pauna, T., Lehtinen, J., Kujala, J., & Aaltonen, K. (2023). The role of governmental stakeholder engagement in the sustainability of industrial engineering projects. International Journal of Managing Projects in Business, 16(8), 77–99. https://doi.org/10.1108/IJMPB-09-2022-0197

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Pauna, T., Kujala, J., & Aaltonen, K. (in press). A collaborative delivery model with multi-party contract for industrial engineering projects. International Journal of Project Organisation and Management.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-3942-2
ISBN Print: 978-952-62-3941-5
Issue: 922
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 222 Other engineering and technologies
Subjects:
Funding: I am grateful to the University of Oulu for offering me a funded doctoral researcher position and the Tauno Tönning Foundation, the Riitta and Jorma Takanen Foundation, and the Kerttu Saalasti Foundation for the funding to support my work.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.