University of Oulu

Temporomandibular disorders : prevalence of symptoms and association with health behaviors and oral health-related quality of life

Saved in:
Author: Miettinen, Ossi1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Erratum: Erratum (PDF)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789529480692
Language: English
Published: O. Miettinen, 2023
Publish Date: 2023-08-14
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in the Markku Larmas auditorium (H1091) in Dentopolis, on 18 August at 12 noon
Tutor: Professor Kirsi Sipilä
Professor Vuokko Anttonen
Docent Antti Kämppi
Reviewer: Professor Murat Mutluay
Professor Tommi Vasankari
Opponent: Professor Timo Närhi
Description:

Abstract

The aim of this study was to investigate the prevalence of symptoms of temporomandibular disorders (TMD) and their association with health behaviors, i.e., smoking habits, alcohol consumption, physical activity and physical fitness, and obesity among Finnish conscripts. Another aim was to investigate the association between the psychosocial aspects of TMD and oral health-related quality of life (OHRQoL)in patients with TMD.

A total of 13 819 conscripts answered a computer-based questionnaire on TMD symptoms and health behavior. Further, physical fitness tests were performed and body mass index (BMI) was measured. The psychosocial aspects of TMD and OHRQoL were investigated in a sample of 79 TMD patients and 70 dental students. OHRQoL was assessed with Oral Health Impact Profile (OHIP-14). The psychosocial factors were inquired based on the Finnish translation of the RDC/TMD Axis II instruments.

Among conscripts, the prevalence of self-reported TMD symptoms varied between 5.8% and 27.8%. The most significant health behavior factors associating with TMD symptoms were heavy smoking and frequent regular consumption of alcohol. Poor physical fitness, low physical activity, and high BMI associated significantly with pain-related TMD symptoms. TMD patients had significantly poorer OHRQoL than non-patients. Psychosocial risk factors, i.e., pain-related disability, depression and somatization symptoms, associated with OHRQoL among both genders.

In conclusion, the prevalence of TMD symptoms is relatively high among generally healthy young adults. In prevention and treatment of TMD, decreasing the use of psychoactive substances and increasing physical fitness and activity should also be considered. In addition, TMD associates with OHRQoL by multiple ways, especially through psychosocial factors. These factors should be evaluated and considered in the treatment of TMD.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää purentaelimistön toimintahäiriöiden (temporomandibular disorders, TMD) oireiden prevalenssia ja niiden yhteyttä terveyskäyttäytymiseen, kuten tupakointiin, alkoholin käyttöön, fyysiseen aktiivisuuteen ja lihas- ja kestävyyskuntoon sekä ylipainoon suomalaisilla varusmiehillä. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli tutkia purentaelimistön toimintahäiriöiden psykososiaalisten tekijöiden yhteyttä suun terveyteen liittyvään elämänlaatuun TMD-potilailla.

Kaikkiaan 13 819 varusmiestä vastasi tietokonepohjaiseen kyselyyn TMDoireista sekä terveyskäyttäytymisestä. Lisäksi tehtiin fyysiset kuntotestit ja mitattiin painoindeksi. Purentaelimistön toimintahäiriöiden psykososiaalisia tekijöitä ja suunterveyteen liittyvää elämänlaatua tutkittiin otoksella käsittäen 79 TMD-potilasta sekä 70 opiskelijaa kontrolleina. Suun terveyteen liittyvää elämänlaatua arvioitiin Oral Health Impact Profile (OHIP-14) -kyselyllä. Psykososiaalisia tekijöitä arvioitiin suomenkielisillä Research Diagnostic Criteria for TMD (RDC/TMD) Axis II-instrumenteilla.

Itseraportoitujen TMD-oireiden prevalenssi varusmiehillä vaihteli 5,8 %:n ja 27,8 %:n välillä. TMD- oireisiin liittyvät merkittävimmät terveyskäyttäytymiseen liittyvät tekijät olivat runsas tupakointi ja toistuva säännöllinen alkoholin käyttö. Huono lihas- ja kestävyyskunto, vähäinen fyysinen aktiivisuus ja korkea painoindeksi olivat merkitsevästi yhteydessä TMD- kipuoireisiin. TMD- potilailla oli merkitsevästi huonompi suun terveyteen liittyvä elämänlaatu kuin verrokkiryhmällä. Psykososiaaliset riskitekijät, kuten kipuun liittyvä toimintahaitta, masennus- ja somatisaatio-oireet olivat yhteydessä suun terveyteen liittyvään elämänlaatuun molemmilla sukupuolilla.

Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että TMD- oireiden prevalenssi on suhteellisen korkea terveillä nuorilla aikuisilla. TMD:n ehkäisyssä ja hoidossa tulisi myös pyrkiä vähentämään psykoaktiivisten aineiden käyttöä ja panostaa kuntoa kasvattavaan liikuntaan ja liikkumiseen. Lisäksi TMD on yhteydessä suun terveyteen liittyvään elämänlaatuun monin eri tavoin, erityisesti psykososiaalisten tekijöiden kautta. Nämä tekijät tulisi arvioida ja ottaa huomioon TMD:n hoidossa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Miettinen, O., Anttonen, V., Patinen, P., Päkkilä, J., Tjäderhane, L., & Sipilä, K. (2017). Prevalence of temporomandibular disorder symptoms and their association with alcohol and smoking habits. Journal of Oral & Facial Pain and Headache, 31(1), 30–36. https://doi.org/10.11607/ofph.1595

  2. Miettinen, O., Kämppi, A., Tanner, T., Anttonen, V., Patinen, P., Päkkilä, J., Tjäderhane, L., & Sipilä, K. (2021). Association of temporomandibular disorder symptoms with physical fitness among Finnish conscripts. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(6), 3032. https://doi.org/10.3390/ijerph18063032

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Miettinen, O., Lahti, S., & Sipilä, K. (2012). Psychosocial aspects of temporomandibular disorders and oral health-related quality-of-life. Acta Odontologica Scandinavica, 70(4), 331–336. https://doi.org/10.3109/00016357.2011.654241

see all

ISBN: 978-952-94-8069-2
ISBN Print: 978-952-94-8068-5
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
BMI
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.