University of Oulu

Eskola, Leena; Arhio, Kaija; Jokela, Harri; Ruskovaara, Elena (2016) Ihmettelyä yrittäjyyskasvatuksen mittariston äärellä. Teoksessa: Suoranta, Mari et al. (toim.) Yrittäjyyskasvatuspäivät : conference proceedings. Yrittäjyyskasvatuspäivät Jyväskylässä 13.-14.9.2016, Working paper, 383/2016, Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu, ss. 20-31

Ihmettelyä yrittäjyyskasvatuksen mittariston äärellä

Saved in:
Author: Eskola, Leena1; Arhio, Kaija2; Jokela, Harri1;
Organizations: 1Oulun Yliopisto, Oulun eteläisen instituutti
2Centria ammattikorkeakoulu, Ylivieska
3Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017102450265
Language: Finnish
Published: University of Jyväskylä, 2016
Publish Date: 2017-10-24
Description:

Tiivistelmä

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (Ely/ESR) -hankkeessa käytetään yrittäjyyskasvatuksen nykytilanteen hahmottamiseksi ja tulevien toimenpiteiden ja koulutusten suunnittelun pohjana Lappeenrannan teknillisen yliopiston kehittämää Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoa. Tässä opettajan itsearviointityökalussa yrittäjyyttä käsitellään laaja-alaisesti. Eri teemoja ovat yritysyhteistyö, yrittäjyys opetuksessa, yrittäjänä toimimista tukevat pedagogiset ratkaisut ja niiden arviointi, yrittäjämäisten valmiuksien ohjaaminen sekä minä itse yrittäjyyden edistäjänä työyhteisössäni

Hankkeen käyttöön saadaan mittariston tuloksia halutuilla kriteereillä alueellisesti kouluasteittain. Tässä esityksessä keskitytään Pohjois-Pohjanmaan tuloksiin vertaillen yrittäjyyden näkymistä ammatillisen toisen asteen opetuksessa kaupungissa (=Oulu) ja maaseutumaisilla harvaan asutuilla alueilla (= muu Pohjois-Pohjanmaa). Alustavat mittaristosta saadut tulokset ovat herättäneet kysymyksiä joihin tarvitaan lisäselvitystä.

Pohjois-Pohjanmaalla ammatillisen toisen asteen mittaristoon vastasi 68 (5 %) henkilöä 1 335 opettajasta, joka on vastaava osuus kuin koko Suomessa, 678 (5 %) 13 682 opettajasta (Tilastokeskus 2013). Vastausten edustavuutta alueesta voidaan pitää kohtuullisena. Tarkasteltaessa mittaristosta saatuja tietoja teemassa Yrittäjyys opetuksessa, näyttävät muun Pohjois-Pohjanmaan tulokset positiivisilta kaupunkialueeseen verrattuna.

Yrittäjyys opetuksessa -teemaan sisältyy neljä kysymystä: Montako kertaa opettaja on 1) mahdollistanut oppijoiden yritys- tai työelämälähtöisen projektin, 2) teettänyt liikeideatehtävän, 3) mahdollistanut että oppijat ovat ideoineet markkinointi- tai muuta materiaalia yritykselle ja 4) mahdollistanut oppijoiden harjoitusyrityksen tai oman yrityksen kehittämisen.

Näiden kysymysten vastauksia tarkasteltaessa havaittiin eroja kaupunkialueen ja maaseutumaisen alueen vastausten välillä. Suurinta poikkeama oli kysymyksessä: Montako kertaa opettaja on mahdollistanut harjoitusyrityksen tai oman yrityksen kehittämisen viimeisen puolen vuoden aikana. Vastausten keskiarvo osoitti, että maaseutumaisilla alueilla tämä on toteutunut keskimäärin 2 kertaa useammin kuin kaupungissa. Vastausten ero herättää mielenkiintoisia kysymyksiä. Onko mahdollisesti niin, että kaupunkialueen isommissa yksiköissä yritysyhteistyö on määritelty vain joidenkin opettajien tehtäväksi tai löytyykö selittävä tekijä vastaajien ikäjakaumasta tai vastaajan oppiaineryhmästä, jossa vastaaja opettaa. Onko kaupunkialueen vastaajissa mahdollisesti enemmän henkilöitä, joilla ei ole opetustehtäviä? Tämä rajalliseen vastaajien määrään perustuva esiselvitys on herättänyt lisää kysymyksiä ja jatkotutkimuksen aiheita. Jatkossa olisi aiheellista selvittää onko Pohjois-Pohjanmaan vastaajien muilla taustatekijöillä vaikutusta vastauksiin. Jatkossa tämän tutkimuksen tuloksia olisi hyvä verrata muun samansuuntaisen kaupunki-maaseutu -rakenteen omaavan alueen tuloksiin. Maaseutumaisen harvaan asutun alueen ja kaupunkimaisen alueen toimintaympäristöjen erilaisuus vaikuttaa myös ammatillisen koulutuksen yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen, jonka vuoksi eroja lienee löydettävissä.

see all

Series: Working paper. Jyväskylä University, School of Business and Economics
ISSN: 1799-3040
ISSN-E: 1799-3040
ISSN-L: 1799-3040
ISBN: 978-951-39-6906-6
Issue: 383/2016
Pages: 20 - 31
Host publication: Yrittäjyyskasvatuspäivät, Conference Proceedings : Yrittäjyyskasvatuspäivät Jyväskylässä 13.-14.9.2016, Entrepreneurship Education Conference in Jyväskylä 13th to 14th September 2016
Host publication editor: Suoranta, Mari
Patja, Päivi
Aaltio, Iiris
Tunkkari-Eskelinen, Minna
Conference: Yrittäjyyskasvatuspäivät
Type of Publication: A4 Article in conference proceedings
Field of Science: 520 Other social sciences
Subjects:
Copyright information: © 2016 Tekijät ja Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu