University of Oulu

Puroila, Anna-Maija; Kinnunen, Susanna (2017). Selvitys varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutuksista. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 78/2017, s. 192, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia

Selvitys varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutuksista

Saved in:
Author: Puroila, Anna-Maija1; Kinnunen, Susanna1
Organizations: 1Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta
Format: report
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201801121319
Language: Finnish
Published: Valtioneuvoston kanslia, 2017
Publish Date: 2018-01-12
Description:

Tiivistelmä

Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö on muuttunut viime vuosina useampaan kertaan. Varhaiskasvatuslain säätämisen yhteydessä eduskunta edellytti, että hallitus seuraa lainsäädännön muutosten vaikutuksia. Valtioneuvoston toimeksiannon mukaisesti Oulun yliopiston tekemässä selvityksessä kartoitettiin varhaiskasvatuksen lainsäädäntöön vuosina 2015 ja 2016 tehtyjen muutosten kokonaisvaikutuksia. Hankkeessa toteutettiin neljään kyselyyn pohjautuva monitahoarviointi, jossa lainsäädännön muutosten vaikutusten arvioimiseen osallistui kuntien varhaiskasvatusjohtajia, yksityisten päiväkotien johtajia, työntekijöitä ja vanhempia. Selvityksen tuloksia suhteutettiin hankkeessa tehtyyn varhaiskasvatuksen laadun teoreettiseen jäsennykseen.

Selvityksessä rakentui monitasoinen ja ristiriitainen kokonaiskuva lainsäädännön muutosten vaikutuksista. Suuri osa ammattilaisista arvioi, että vuoden 2015 lainsäädännön muutokset ovat edistäneet laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan toteuttamista vahvistamalla sen pedagogista painotusta, lisäämällä suunnitelmallisuutta ja monipuolisuutta sekä tuomalla lapsen oikeudet, osallisuuden ja lapsen edun lain keskiöön. Vuoden 2016 lainsäädännön muutoksiin liittyen kunnat ovat käyttäneet itsehallintoon perustuvaa oikeuttaan ja ratkaisseet eri tavoin kysymykset lapsen subjektiivisesta varhaiskasvatusoikeudesta sekä lasten ja aikuisten välisestä suhdeluvusta päiväkotiryhmissä. Osassa kuntia ja päiväkoteja lapsiryhmien kokoonpanot ovat moninaisia, ryhmissä esiintyy lasten vaihtuvuutta ja lasten määrä ryhmissä on kasvanut. Työntekijöiden ja vanhempien keskuudessa näitä muutoksia arvioitiin kriittisesti. Työntekijöiden mukaan heidän mahdollisuutensa lasten yksilölliseen huomioimiseen olivat vähentyneet. Työntekijät kuvasivat myös levottomuuden, melun, tilojen ahtauden ja vaaratilanteiden lisääntyneen päiväkodeissa. Vanhemmat kritisoivat muutosten heikentäneen lasten ja perheiden tasavertaisuutta ja lasten vertaissuhteiden pysyvyyttä. Tutkijaryhmä ehdottaa kehittämisohjelmaa varhaiskasvatuksen pitkäjänteisen kehittämisen tueksi ja kiireellisiä toimenpiteitä päiväkotiryhmien sääntelyyn uudistamiseksi.

see all

Series: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
ISSN: 2342-6799
ISSN-L: 2342-6799
ISBN: 978-952-287-487-0
Issue: 78/2017
Pages: 1 - 192
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2017. Kirjoittajat ja Valtioneuvoston kanslia. Julkaistu tässä arkistossa edellä mainittujen luvalla.