University of Oulu

Tegelberg P, Similä T, Pesonen P, Ylöstalo P, Knuuttila M, Virtanen J, Tervonen T (2017) Parodontaalisairauksien ehkäisylle ja varhaishoidolle suuri tarve – Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -tutkimuksen tuloksia. Suomen hammaslääkärilehti 4/2017, 38-44.

Parodontaalisairauksien ehkäisylle ja varhaishoidolle on suuri tarve : Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -tutkimuksen tuloksia

Saved in:
Author: Paula, Tegelberg1; Toni, Similä2; Paula, Pesonen3;
Organizations: 1Suun terveyden tutkimusyksikkö, Medical Research Center Oulu, OYS ja Oulun yliopisto
2Suun terveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
3Medical Research Center Oulu, OYS ja Oulun yliopisto
4Itä-Suomen yliopisto, hammaslääketieteen yksikkö, KYS
5Suun terveyden tutkimusyksikkö, Medical Research Center, OYS ja Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201801222179
Language: Finnish
Published: Suomen Hammaslääkäriliitto, 2017
Publish Date: 2018-01-22
Description:

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata hampaiden kiinnityskudosten terveydentilaa ja hoidon tarvetta Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -aineistossa.

Materiaalit ja menetelmät: Vuosina 2012–2013 suoritettuun kohorttitutkimuksen tiedonkeruuseen sisällytettiin laaja suun terveydentilan tutkimus tutkittavien ollessa tuolloin 46−47-vuotiaita. Tämä artikkeli perustuu tietoihin 1 917 tutkitun plakista, ientaskujen syvyydestä ja ienverenvuodosta. Taustamuuttujista rekisteröitiin mm. sukupuoli, koulutus ja tupakointi.

Tulokset: Kiinnityskudoksiltaan terveitä henkilöitä oli 18,3 % tutkituista. Vähintään yksi ≥ 4 mm:n ientasku löytyi 49,3 %:lta ja ≥ 6 mm:n ientasku 7,8 %:lta tutkituista. Kiinnityskudossairauksien ehkäisevän ja varhaishoidon tarpeessa oli 70,2 % tutkituista. Tutkituista taustamuuttujista tupakoinnin havaittiin olevan vahvimmin yhteydessä ientaskujen esiintyvyyteen.

Johtopäätökset: Suuntaamalla voimavaroja parodontiitin ehkäisyyn ja varhaishoitoon, joille yleensä saavutetaan hyvä hoitovaste, voidaan tulevaisuudessa merkittävästi vähentää pitkälle edenneen sairauden esiintyvyyttä ja todennäköisesti myös vaativan parodontologisen hoidon tarvetta.

see all

Series: Suomen hammaslääkärilehti
ISSN: 0355-4090
ISSN-E: 2489-5008
ISSN-L: 0355-4090
Volume: 2017
Issue: 4
Pages: 42 - 48
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
Copyright information: © 2017 Kirjoittajat ja Suomen hammaslääkäriliitto. Julkaistu tässä arkistossa edellä mainittujen luvalla.