University of Oulu

Leppänen, T., Anttila, J., Lind, V., Haapasalo, H., Ulvi, T., Rytkönen, A-M., Ihme, R., Vehviläinen, H., Jokinen, K., Kankainen, M. ja Vielma, J. 2017. Kalankasvatuksen ympärille rakennettava yritysekosysteemi – SIBE-projektin tapaustutkimus. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 3/2018. Helsinki. 54 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-530-1

Kalankasvatuksen ympärille rakennettava yritysekosysteemi : SIBE-projektin tapaustutkimus

Saved in:
Author: Leppänen, Tero1; Anttila, Janne1; Lind, Vesa1;
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Suomen ympäristökeskus
3Luonnonvarakeskus
Format: report
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201804176583
Language: Finnish
Published: Luonnonvarakeskus, 2018
Publish Date: 2018-04-17
Description:

Tiivistelmä

Kotimaisen kalatuotannon kauppatase on 400 miljoonaa euroa miinuksella. Kalan lisäksi vihanneksia, kasviksia, hedelmiä, marjoja ja sieniä tuodaan maahan merkittäviä määriä. Tuonnin arvo pelkästään vihanneksissa ja kasviksissa on lähes 200 miljoonaa euroa vuodessa. Lähellä tuotetulle kotimaiselle ruoalle on suuri kysyntä, jota vahvistavat entisestään uudet ruokatrendit. Perinteinen suomalainen alkutuotanto kärsii myös kannattavuusongelmista ja on osittain liian kapea-alaista. Kotimaisen ruoantuotannon kilpailukykyä voidaan parantaa mm. hyödyntämällä kiertotaloudellisia ratkaisuja ja puhtaita teknologioita sekä tehdä asioita tehokkaammin yhteistyössä koko arvoverkon eri toimijoiden kanssa.

Hankkeen lähtökohtana oli Laitakarin Kala Oy:n suunnitelmat Oulusta 20 kilometriä pohjoiseen Haukiputaan Martinniemeen sijoitettavasta suuresta kalankasvattamosta. Tavanomaisen kalankasvattamon rakentamisen lisäksi hankkeessa tarkasteltiin mahdollisuuksia saada kalankasvatuksen rinnalle muita liiketoimintoja, jotka tukisivat toisiaan. Hankkeen lopputuloksena syntyi konsepti sinisen biotalouden liiketoimintaekosysteemistä, sen arvoketjuista ja toimijoista sekä arviot materiaali- ja energiavirroista. Konseptia työstettiin hankkeen aikana yhteistyössä ekosysteemin potentiaalisten toimijoiden kanssa haastatteluissa sekä yhteisessä työpajatilaisuudessa.

Hankkeen aikana osa mietityistä innovatiivisista ratkaisuista osoittautui vielä taloudellisesti kannattamattomiksi ja osasta saatavat hyödyt ovat perinteisiin ratkaisuihin verrattuna niin marginaalisia, että niitä ei ainakaan tällä hetkellä kannata lähteä toteuttamaan. Kasvihuoneviljelyn kohdalla suurimmaksi haasteeksi muodostui liiketoiminnasta kiinnostuneen yrittäjän löytäminen. Kalan ja kasvien tuotannon yhdistämisellä saatavat synergiaedut näyttävät olevan melko marginaalisia johtuen kummankin prosessin kannalta tehtävistä kompromisseista. Kohteeksi valittu kurkun ympärivuotinen kasvihuoneviljely on lisäksi niin energiaintensiivistä, ettei suljetun kierron ratkaisuilla konseptin sisällä kasvihuoneen energiantarpeen täyttäminen ole mahdollista. Vaikka osa suunnitelluista ratkaisuista vaikuttaa esiselvityksen perusteella olevan kannattamattomia tai symbioosietujen olevan ennakoitua pienemmät, ovat ne tuloksina silti arvokkaita ja voivat säästää yrittäjiä turhalta yrityksen ja erehdyksen kautta tapahtuvalta toiminnalta. Lisäksi tulokset osoittavat suuntaa aihepiirin tarvitsemalle T&K-toiminnalle.

see all

Series: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus
ISSN: 2342-7647
ISSN-E: 2342-7639
ISSN-L: 2342-7647
ISBN: 978-952-326-530-1
ISBN Print: 978-952-326-529-5
Volume: 3/2018
Pages: 1 - 54
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 222 Other engineering and technologies
Subjects:
Copyright information: © Luonnonvarakeskus (Luke). Julkaistu tässä arkistossa Luken luvalla.