University of Oulu

Laatikainen, O., Sneck, S., Turpeinen, M., Näköisnimisten lääkkeiden kartoitus Oulun yliopistollisessa sairaalassa, Dosis, 2017, vol. 34:1, p. 32-43

Näköisnimisten lääkkeiden kartoitus Oulun yliopistollisessa sairaalassa

Saved in:
Author: Laatikainen, Outi1; Sneck, Sami2; Turpeinen, Miia3,1
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Lääkehoidon koordinaattori OYS-erityisvastuualue, Oulun yliopistollinen sairaala
3Oulun yliopistollinen sairaala
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019080623568
Language: Finnish
Published: Suomen farmasialiitto, 2018
Publish Date: 2019-08-06
Description:

Abstrakti

Näköisnimiset (Look alike / Sound alike -lääkkeet, LASA-lääkkeet) ovat lääkevalmisteita, joilla on riski sekaantua keskenään samankaltaisen pakkauksen tai valmistenimen vuoksi. Lääkevalmisteisiin liittyvät sekaannukset voivat johtaa lääkehoidon epäonnistumiseen, sairaalahoitojaksojen pidentymiseen tai potilaan kuolemaan. Näin ne vaikuttavat sekä lääkitysturvallisuuteen että terveydenhuollon kustannuksiin. Yhdysvalloissa tehdyn arvion mukaan lääkityspoikkeamista 33 % aiheutuu lääkevalmisteiden pakkauksen ja 25 % lääkevalmisteiden nimen samankaltaisuudesta. Suomessa LASA-lääkkeisiin liittyvien virheiden voidaan arvioida olevan niin ikään ongelma monilääkittyjen potilaiden ja markkinoilla olevien lääkevalmisteiden määrän kasvaessa. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) lääkevalikoimassa olevia LASAlääkkeitä ja niistä aiheutuvaa riskiä vuonna 2015. Kartoituksessa käytiin läpi 31 yksikön lääkevalikoima mahdollisten LASA-lääkkeiden osalta. Henkilöstön tietoisuus LASA-lääkkeistä ja arvio niiden vaikutuksesta lääkehoidon toteutumiseen arvioitiin henkilöstöhaastattelujen perusteella. Haastatteluihin valittiin 62 lääkehoitoon osallistuvaa henkilöä (sairaanhoitajia, kätilöitä ja osastofarmaseutteja) eri yksiköistä. Yksiköissä havaittiin keskimäärin 31 LASA-lääkeparia per yksikkö. Henkilöstö tunnisti keskimäärin 7 LASA-lääkettä per yksikkö. Suurin osa sairaalan lääkevalikoimassa olevista LASA-lääkkeistä oli sellaisia, että ne voivat sekaantuessaan aiheuttaa lievän tai kohtalaisen haitan potilaalle. LASA-lääkkeiden joukossa oli kuitenkin myös valmisteita, jotka voivat pahimmillaan aiheuttaa potilaan kuoleman. Tulosten perusteella LASA-lääkkeiden voidaan todeta olevan erittäin yleisiä OYS:n yksiköissä. Suurin osa henkilöstöstä tunnistaa LASA-lääkkeitä omassa yksikössään. Henkilöstö kuitenkin havaitsi merkittävästi vähemmän LASA-lääkkeitä työyksikössään kuin ulkopuolinen havainnoija, mikä viittaa siihen, että LASA-lääkkeisiin liittyvän riskin laajuutta ei täysin tiedosteta. Koska LASA lääkkeisiin liittyvää sekaannusriskiä ei voida koskaan täysin pois sulkea terveydenhuollossa, tulisi erityistä huomiota kiinnittää henkilöstön koulutukseen ja riskilääkkeistä, mukaan lukien LASA-lääkkeistä, tiedottamiseen.

see all

Series: Dosis
ISSN: 0783-4233
ISSN-E: 2489-7302
ISSN-L: 0783-4233
Volume: 34
Issue: 1
Pages: 32 - 43
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 317 Pharmacy
Subjects:
Copyright information: © DOSIS. The Version of Record can be found at: https://dosis.fi/wp-content/uploads/2018/03/32-43_Dosis_1-2018_LASA.pdf.