University of Oulu

Lotvonen, S., Kyngäs, H., Bloigu, R., Elo., S., Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden mitattu ja itsearvioitu fyysinen toimintakyky 3 ja 12 kuukautta muuton jälkeen, Hoitotiede, 2017, vol. 30:1, p. 27-40

Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden mitattu ja itsearvioitu fyysinen toimintakyky 3 ja 12 kuukautta muuton jälkeen

Saved in:
Author: Lotvonen, Sinikka1; Bloigu, Risto2; Kyngäs, Helvi1,3;
Organizations: 1Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2Medical Informatics and Statistics Research Group, Oulun yliopisto
3Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
4Oulun yliopistollinen sairaala
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019080823687
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2018
Publish Date: 2019-08-08
Description:

Abstrakti

Tutkimuksessa selvitettiin palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden mitattu ja itsearvioitu fyysinen toimintakyky ja sen muutos 3 ja 12 kuukautta muuton jälkeen sekä miten itsearvioitu fyysinen toimintakyky ja liikunnanharrastaminen sekä harrastusryhmiin osallistuminen olivat yhteydessä mitatun fyysisen toimintakyvyn muutoksiin. Tutkimusaineisto kerättiin oululaisiin palvelutaloihin (n=11) vuonna 2014 muuttaneilta ikääntyneiltä (n=81), joista 70% oli naisia. Aineisto kerättiin itsearviointiin perustuvalla Hyvinvointiprofiili-kyselylomakkeella, johon sisältyi puristusvoimamittaus ja 30 sekunnin tuolilta nousu -testi sekä SPPB-alaraajojen toimintatestillä (Short Physical Performance Battery). Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Palvelutaloon muuttaneiden fyysinen toimintakyky oli heikko. Dominoivan käden puristusvoima, kävelynopeus, IADL-toiminnot ja itsearvioitu arkiaskareista suoriutuminen heikentyivät tilastollisesti merkitsevästi ensimmäisen asumisvuoden aikana. Itsearvioitu fyysinen toimintakyky, arkiaskareista suoriutuminen, liikunnan harrastaminen ja lihaskuntoharjoittelu olivat yhteydessä kävelynopeuteen. Itsearvioitu liikunnan harrastaminen oli yhteydessä IADL-toiminnoista selviytymiseen. Lihaskuntoharjoittelu ja harrastusryhmiin osallistuminen lisääntyivät tilastollisesti merkitsevästi ensimmäisen palvelutalossa asumisvuoden aikana. Palvelutaloihin muuttaneiden ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn arvioimiseksi ja edistämiseksi tarvitaan toimintakäytäntöjä, joiden avulla ennaltaehkäistään heidän toimintakykynsä heikkenemistä.

see all

Abstract

The aim of the study was to evaluate self-reported and measured physical performance and its change 3 and 12 months after relocation to senior housing and association of self-reported physical performance with IADL-performance, physical activity and hobbies. We examined older people (n=81, 70% women) who had moved to senior houses (n=11) 3 months and 12 months after relocation. We used Oldwellactive self-rated wellness profile (including grip strength and 30 s chair stand) and SPPB to measure physical performance. The data was statistically analyzed. Measured physical performance was poorer than average in home living population at same age. Measured dominant hands grip strength, walking speed, IADL-performance and self-reported IADL-performance decreased significantly. Background variables muscle strength training and hobby activity increased also significantly. The results of this study suggest that promotion of physical performance is important among older people moving to senior housing to support their independence and wellbeing.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 30
Issue: 1
Pages: 27 - 40
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © Hoitotiede 2017.