University of Oulu

Forsten-Astikainen, R., & Kultalahti, S. (2019). Esimiehen ja työntekijän vuorovaikutussuhde – heijastumia muuttuvaan työelämään. Puhe Ja Kieli, 39(1), 3-21. https://doi.org/10.23997/pk.69722

Esimiehen ja työntekijän vuorovaikutussuhde : heijastumia muuttuvaan työelämään

Saved in:
Author: Forsten-Astikainen, Riitta1; Kultalahti, Susanna2
Organizations: 1Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE
2Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö, Henkilöstöjohtaminen
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081924658
Language: Finnish
Published: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, 2019
Publish Date: 2019-08-19
Description:

Tiivistelmä

Työelämässä meneillään oleva murros edellyttää ihmisiltä yhä enemmän vuorovaikutustaitoja; työt pirstaloituvat (silpputyö) ja siirtyvät verkostoihin, digitalisoituminen, monimuotoistuminen monikulttuurisuuden ja uusien työntekijäsukupolvien myötä ja entinen osaaminen kohtaavat huomattavia muutospaineita. Erityisesti esimiehillä on merkittävä rooli, ja heidän vuorovaikutuskyvykkyytensä on avaintekijä muutoksissa, arjen sujumisessa, tuottavuuden ja työmotivaation ylläpidossa sekä työyhteisön työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kehittymisessä. Artikkelissa tutkitaan eri työntekijäryhmien kokemuksia vuorovaikutussuhteesta esimiehen kanssa sekä suhteen vaikutuksia työn imuun, yksilön ja yksikön osaamiseen ja yksikön suoriutumiseen sekä joustavuuteen. Tutkimuksen perustana on LMX-teoriaan pohjautuva käsitys esimiehen ja alaisen välisestä suhteesta. Aineisto on kerätty 4500 vastaajalta 93 pk-yrityksestä eri toimialoilta Suomessa ja analysoitu kvantitatiivisesti. Tutkimus liittyy Vaasan yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston 2015–2016 toteuttamaan HERMES-projektiin. Tutkimuksen keskeisin havainto liittyy työsuhteen tyyppiin ja työntekijän kokemukseen vuorovaikutuksen tasosta. Määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät arvioivat vuorovaikutuksen esimiehen kanssa parhaimmaksi verrattuna vakituisessa ja vuokratyösuhteessa oleviin. Löydös on yllättävä, ja kertoo vuorovaikutussuhteen merkityksellisyydestä ja uniikista kokemisesta. Vuorovaikutussuhteet erosivat myös sukupuolen ja esimiesaseman suhteen ja työntekijän asema vaikutti vuorovaikutussuhteen kokemisessa.

see all

Abstract

Interaction between supervisor and employee : reflections on changing working life

The ongoing change in working life and work requires more interaction skills; jobs are fragmented and transferred to networks, digitalization, and diversity induced by multiculturalism and a new generation of employees, and the former know-how face significant pressures of change. Supervisors particularly play an important role in organizations, and in their interaction capability especially is a key factor in changes concerning everyday working life, maintaing employee productivity and motivation, and developing positive wellbeing and atmosphere at work. The article examines the experiences of interaction with the supervisor in different groups of employees and the implications for job sufficiency, competencies of the individual and the unit, and also for the unit performance and flexibility. This study is based on the LMX theory of the relationship between superiors and subordinates. The data was collected from 4500 respondents in 93 SMEs in various industries around Finland and analyzed quantitatively. The research is affiliated with the HERMES project implemented in 2015 and 2016 by the University of Vaasa and the Lappeenranta University of Technology. The most important observation of the study is related to the type of employment and the quality of interaction experienced by the employee. The estimation of fixed-term employees on the interaction with their supervisor was higher than that of permanent or temporary workers. This finding is surprising and shows the significance and unique experience of the relationship. Interaction relations also differed in respect of gender and leadership position. In addition, the position of employee influenced interaction relations.

see all

Series: Puhe ja kieli
ISSN: 1458-3410
ISSN-E: 2342-7213
ISSN-L: 1458-3410
Volume: 39
Issue: 1
Pages: 3 - 21
DOI: 10.23997/pk.69722
OADOI: https://oadoi.org/10.23997/pk.69722
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Copyright information: © 2019 Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ja kirjoittajat.