University of Oulu

Huttunen, K. (2019). Tutkimusaineiston kerääminen ja analysointi monipuolisia digitaalisia keinoja hyödyntäen : esimerkkinä Tunne-etsivät-tutkimushankekokonaisuus. In J. H. Jantunen, S. Brunni, N. Kunnas, S. Palviainen and K. Västi (eds.), Proceedings of the Research Data and Humanities (RDHum) 2019 Conference: Data, Methods and Tools (pp. 201-213). Oulu: Oulun yliopisto.

Tutkimusaineiston kerääminen ja analysointi monipuolisia digitaalisia keinoja hyödyntäen : esimerkkinä Tunne-etsivät-tutkimushankekokonaisuus

Saved in:
Author: Huttunen, Kerttu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019083026123
Language: Finnish
Published: Oulun yliopisto, 2019
Publish Date: 2019-08-30
Description:

Tiivistelmä

Digitaaliset pelit kuuluvat nykyään kiinteänä osana lasten elämään — niiden pelaaminen on yksi nykylasten leikin muoto. Sähköisiä, vuorovaikutteisia pelejä käytetään yhä enemmän myös kommunikointihäiriöisten lasten kuntoutuksessa, sillä mielenkiintoisten pelien avulla saadaan ylläpidettyä lasten harjoittelumotivaatiota ja harjoitteluun voi sisällyttää loputtoman määrän toistoja. Digitaaliset pelit soveltuvat erityisen hyvin autismikirjon lasten kuntoutukseen.

Monitieteisessä neljän suomalaisen yliopiston hankkeena toteutettavassa Tunne-etsivät-tutkimuskokonaisuudessa tuetaan lasten kielellisiä ja sosioemotionaalisia taitoja, erityisesti lasten kykyä tunnistaa tunteita kasvoilta, puheesta ja sosiaalisista vuorovaikutustilanteista. Tukeminen tapahtuu hankkeessa laaditun, verkossa pelattavan Tunne-etsivät-pelin avulla. Kyseinen peli on tähän saakka laajin ja monipuolisin Suomessa tunteiden tunnistustaitojen harjaannuttamiseen laadittu sähköinen materiaali.

Kommunikointihäiriöisiä lapsia koskevassa hankkeen osassa tutkitaan, voidaanko digitaalisen pelin avulla vahvistaa lasten kielellisiä ja sosioemotionaalisia taitoja ja erityisesti, voidaanko pelin avulla parantaa lasten kykyä tunnistaa tunteita. Jyväskylän yliopistossa väitöskirjahankkeena toteutuvassa osassa taas keskitytään siihen, miten peli toimii yhteisöllisen oppimisen välineenä: millaista on yhteisöllinen oppiminen ja millaista vuorovaikutusta tyypillisesti kehittyvien lasten kesken syntyy, kun he pelaavat peliä internetissä yhdessä toisen lapsen kanssa.

Tässä artikkelissa kuvataan digitaalisen Tunne-etsivät-verkkopelin kahden tutkimusversion ominaisuuksia. Nämä tutkimusversiot kehitettiin hankekokonaisuuden kahden osahankkeen aineistonkeruuta varten. Lisäksi kuvataan näiden osahankkeiden digitaalista aineistonkeruuta ja analysointia.

see all

Series: Studia Humaniora Ouluensia
ISSN: 1796-4725
ISSN-L: 1796-4725
ISBN: 978-952-62-2321-6
ISBN Print: 978-952-62-2320-9
Issue: 17
Pages: 201 - 213
Host publication: Proceedings of the Research Data and Humanities (RDHum) 2019 Conference: Data, Methods and Tools
Host publication editor: Jantunen, Jarmo Harri
Brunni, Sisko
Kunnas, Niina
Palviainen, Santeri
Västi, Katja
Conference: Research Data and Humanities (RDHum) 2019 Conference: Data, Methods and Tools
Type of Publication: A4 Article in conference proceedings
Field of Science: 616 Other humanities
Subjects:
Copyright information: © Oulun yliopisto, 2019. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.