University of Oulu

Heinistö, A-K., Ruotsalainen, H., Kääriäinen, M., Terveysalan opettajien kokemukset työterveyshuollon osaamisesta ja opetuksesta, Hoitotiede, 2018, Vol. 30:2, p. 106-118

Terveysalan opettajien kokemukset työterveyshuollon osaamisesta ja opetuksesta

Saved in:
Author: Heinistö, Anna-Kaisa1; Kääriäinen, Maria2,3,4; Ruotsalainen, Heidi2
Organizations: 1Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollonkuntayhtymä (Kainuun sote), KS-hankkeet
2Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
3Pohjoispohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun yliopistollinen sairaala
4Medical Research Center
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019090927351
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2017
Publish Date: 2019-09-09
Description:

Abstract

The purpose of the study was to describe the health care teachers’ experiences of their competence in occupational health care, maintaining this competence as well as teaching occupational health care. The health care teachers (n=10) who taught occupational health care in Finnish universities of applied sciences were recruited to participate in the study. The data was collected using thematic interviews and analysed by inductive content analysis. According to the findings, the health care teachers’ occupational health care competence can be divided into professional specific competence and into competence for working life. The professional specific competence included in knowledge of laws, regulations and guidelines related to occupational health care, mastery of core process of occupational health care as well as supporting, maintaining and promoting employee’s working and functional capacity. Competence in working life consisted of cooperation, communication and consultation, business and ethical competence as well as work management. The teachers maintained and improved their knowledge of occupational health care by independent updating of information of occupational health care, various cooperation networks, work exchange and further education and training. Teachers’ experiences of the challenges in teaching occupational health care were linked to social challenges as well as to education and competence. The teaching of occupational health care should be developed by the education, cooperation and the maintenance of teachers’ competence. The findings of the study can be used in developing the health care teachers’ competence, improving the quality of public health nurse education and developing the teaching of occupational health care.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata terveysalan opettajien kokemuksia heidän työterveyshuollon osaamisestaan, sen ylläpitämisestä ja työterveyshuollon opetuksesta. Tutkimukseen valittiin harkinnanvaraisesti Suomen ammattikorkeakouluista terveysalan opettajia (n=10), jotka opettivat työterveyshuoltoa ja joilla oli työkokemusta työterveyshuollosta. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla ja analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Tulosten perusteella terveysalan opettajan työterveyshuollon osaaminen voidaan jakaa työterveyshuollon ammattispesifiseen osaamiseen ja työelämäosaamiseen. Työterveyshuollon ammattispesifistä osaamista olivat työterveyshuoltoa koskevien lakien, asetusten ja ohjeiden tunteminen, työterveyshuollon ydinprosessin osaaminen sekä työntekijän työn ja toimintakyvyn tukeminen, ylläpitäminen ja edistäminen. Työelämäosaamista olivat yhteistyö-, viestintä- ja ohjausosaaminen, liiketoiminta- ja eettinen osaaminen sekä työn hallinta. Opettajien keinot ylläpitää ja täydentää heidän työterveyshuollon osaamista olivat työterveyshuollon toimintaa koskevien tietojen itsenäinen päivittäminen, erilaiset yhteistyöverkostot, työelämävaihdot ja lisäkoulutukset. Työterveyshuollon opetuksen haasteiksi opettajat kokivat yhteiskunnalliset, koulutukseen ja osaamiseen liittyvät haasteet. Työterveyshuollon opetusta tulee kehittää koulutuksen, yhteistyön ja heidän oman osaamisen ylläpitämisen osalta. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää terveysalan opettajien osaamisen kehittämisessä, terveydenhoitajakoulutuksen laadun parantamisessa ja työterveyshuollon opetuksen kehittämisessä.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 30
Issue: 2
Pages: 106 - 118
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © Hoitotiede 2018. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.