University of Oulu

Heikkinen, J., Elo, S., Lotvonen, S., Kaakinen, P., Kotona toteutetut liikuntainterventiot ja niiden hyödyt yli 65-vuotiaiden muistisairaiden toimintakykyyn : systemaattinen kirjallisuuskatsaus, Hoitotiede, 2019, Vol. 31:1, p. 3-15

Kotona toteutetut liikuntainterventiot ja niiden hyödyt yli 65-vuotiaiden muistisairaiden toimintakykyyn : systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Heikkinen, Johanna1; Elo, Satu2; Lotvonen, Sinikka1;
Organizations: 1Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Medical Research Centre, Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019091027596
Language: English
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2019
Publish Date: 2020-04-30
Description:

Abstract

The aim of this review is to describe forms of home-based physical activity interventions for people over 65 years with memory disorder, and benefits of interventions for supporting their functional capacity based on earlier literature. The study results can be used for creating evidence-based physical activity interventions for memory disorder people. Data was collected from Medline, Cinahl, Physical Education and Medic databases and manually from years 2003–2016. Intake and exclusion criteria with JBI quality assessment were used in selection. Articles were analyzed with descriptive content analysis method. According to this review home-based physical activity interventios supports physical functional capacity of person with memory disorder by influencing positively the coping with daily routines. Benefits to psychical functional capacity are unclear, but studies supporting coping with routines indicate less depression or behavioral disorders. In conclusion, there is a need for future research from the role of healthcare professionals and caregivers supporting the functional capacity of memory disorder people. Especially methods to improve psychical functional capacity should be further studied.

see all

Tiivistelmä

Systemaattisen katsauksen tarkoituksena on kuvata aikaisemman kirjallisuuden perusteella millaisia ovat kotona toteutetut liikuntainterventiot muistisairaille, ja niiden hyödyt muistisairaiden toimintakyvyn tukemiseksi. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä näyttöön perustuvia liikuntainterventioita, jotka tukevat muistisairaan toimintakykyä ja kotona asumista. Haku tehtiin Medline-, Cinahl- ja Physical Education-tietokantoihin sekä kotimaiseen Medic-tietokantaan. Tiedonhaku rajattiin vuosiin 2003–2016. Tutkimusten valinnassa käytettiin sisäänotto- ja poissulkukriteereitä sekä JBI:n laadunarviointikriteereitä. Haku tuotti 927 viitettä. Yksi tutkimus löytyi manuaalisen haun kautta. Kahdeksan artikkelia valittiin katsaukseen. Artikkelit analysoitiin kuvailevalla sisällön analyysimenetelmällä. Katsauksen tulosten mukaan kotona toteutetut liikuntainterventiot tukevat muistisairaiden fyysistä toimintakykyä vaikuttamalla myönteisesti päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen. Hyödyt psyykkiseen toimintakykyyn ovat ristiriitaisia, mutta päivittäisistä toiminnoista selviytymistä tukevat tutkimukset osoittivat masennuksen lievittymistä, tai ehkäisivät käytöshäiriöiden lisääntymistä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tarvitaan edelleen tutkimusnäyttöä terveydenhuollon ammattilaisen tuesta ja omaisten roolista muistisairaiden toimintakyvyn tukemisessa. Erityisesti muistisairaan psyykkisen toimintakyvyn vahvistamiseen suunnattuja menetelmiä tulisi selvittää tarkemmin.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 31
Issue: 1
Pages: 3 - 15
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © Hoitotiede 2019. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.