University of Oulu

Vinkki, M., Kaakinen, P., Kyngäs, H., Meriläinen, M., Lapsen terveysongelmat ja hoitotyön toiminnot tehohoitotyössä : tehohoitotyön luokitusjärjestelmän kehittäminen, Hoitotiede, 2019, Vol. 31:2, p. 123-133

Lapsen terveysongelmat ja hoitotyön toiminnot tehohoitotyössä : tehohoitotyön luokitusjärjestelmän kehittäminen

Saved in:
Author: Vinkki, Mari1; Kaakinen, Pirjo2; Kyngäs, Helvi3;
Organizations: 1Oulun yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
2Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
3Oulun yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, MRC Oulu
4Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, MRC Oulu
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019092329265
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2019
Publish Date: 2020-08-01
Description:

Abstract

Intensive Care Nursing Scoring System (ICNSS) was developed at Oulu University Hospital (OUH) to measure the need of intensive care of adult patients and their families. The intensive care for adults and children share common objectives which concluded to the use of ICNSS at Pediatric Intensive Care Unit (PICU) at OUH with instructions. The ICNSS manual is not as such applicable in assessing the intensive care for children. The objective of this study was to describe the health problems and nursing activities in intensive care for children. Based on the results of this study the ICNSS instructions in adult intensive care will be developed to cover the needs of pediatric intensive care for children. Research data was collected through questionnaires (n=100) and written comments in the manuals by nurses. The data was analyzed by deductive content analysis. The most frequent health problems of children were related to birth and preterm defects. The chosen nursing interventions were based on health problems of children such as contribution of ventilation, measurement of head circumference and maintenance of temperature balance. Family initiative oriented nursing activities were emphasized in intensive care for children, especially in parental guidance to child care and emotional mental support. The ICNSS instructions do not cover enough the special features of child nursing. The ICNSS instructions must be modified in order to achieve extensive information on children’s needs and nursing activities.

see all

Tiivistelmä

Tehohoitotyön luokitusjärjestelmä (THLJ) on tehohoidossa olevan aikuisen ja hänen läheistensä hoitotyön tarvetta kuvaava malli. Aikuisten ja lasten tehohoidolla on samat tavoitteet, jonka vuoksi THLJ:ää päädyttiin käyttämään Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) lasten teho-osastolla. THLJ:ää käytettäessä apuna on ohjeistus. Aikuisten tehohoitoon suunnattu ohjeistus ei sellaisenaan sovellu lasten tehohoitoon. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla lapsen terveysongelmia ja hoitotyön toimintoja lasten tehohoitotyössä. Tutkimuksen tulosten perusteella kehitetään aikuisten tehohoitotyön luokitusjärjestelmän ohjeistusta vastaamaan lasten tehohoitotyön tarpeita. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeilla ja se muodostui tutkimukseen osallistuneiden sairaanhoitajien vastauksista (n=100) ja heidän ohjekirjaan kirjoittamistaan palautteista. Aineisto analysoitiin deduktiivisella sisällönanalyysillä. Lasten terveysongelmat liittyivät muun muassa synnynnäisiin kehityshäiriöihin ja keskosuuteen. Sairaanhoitajan toteuttamat hoitotyön toiminnot valittiin lapsen terveysongelmien perusteella, kuten hengityksessä avustaminen, päänympäryksen mittaaminen ja lämpötasapainon ylläpitäminen. Perhelähtöiset hoitotyön toiminnot nousivat esille lasten tehohoitotyössä, erityisesti vanhempien ohjauksessa lapsen hoitoon ja psyykkisessä tukemisessa. THLJ:n ohjeistus ei tuo riittävästi esille lasten hoitotyön erityispiirteitä. THLJ:n ohjeistusta on muokattava, jotta saataisiin riittävän kattavasti tietoa lapsen hoidon tarpeista ja hoitotyön toiminnoista.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 31
Issue: 2
Pages: 123 - 133
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
3126 Surgery, anesthesiology, intensive care, radiology
Subjects:
Copyright information: © Hoitotiede 2019. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.