University of Oulu

Halkola, H., Kaakinen, P., Heino-Tolonen, T., Miettinen, S., Siivonen, T., Kääriäinen, M., Sairaanhoitajien kokemukset lasten kotisairaalassa tarvittavasta osaamisesta, Hoitotiede, 2018, Vol. 30:1, p. 41-52

Sairaanhoitajien kokemukset lasten kotisairaalassa tarvittavasta osaamisesta

Saved in:
Author: Halkola, Henna1; Kaakinen, Pirjo2; Heino-Tolonen, Tarja3;
Organizations: 1Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Lapset ja naiset tulosalue
2Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Medical Research Center Oulu
3Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Lastentautien vastuualue
4Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Lasten ja nuorten tulosyksikkö, Lasten kotisairaanhoidon yksikkö
5Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
6Oulun yliopistollinen sairaala, Medical Research Center Oulu
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019100130684
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2018
Publish Date: 2019-10-01
Description:

Abstract

The aim of this study was to describe nurses’ experiences of competence required to work in the children’s home health care. The data was collected by theme interviewing the nurses’ (N=12) who worked at children’s home health care in Finnish university hospitals in September 2016. The data was analyzed with inductive content analysis. Nurses’ in children’s home health care need the competence including the knowledge and skills in pediatric and family health care, interaction and technical competence as well as the personal characteristics. The working environment, working alone and lack of resources were the challenge to improve nurses’ competence. The nurses’ competence in children home health care is consisted of the competence based on the nursing education and the competence that the working environment requires. Work and life experience helps nurses to work more comprehensive in children’s health care. The evaluation of the competence should be systematic and congruent to ensure the nurses’ competence and quality of care nationally. The results of this study can be used for the knowledge management, nurses’ mentoring in the children’s home health care as well as the development of the nursing basic and continuing education.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla sairaanhoitajien kokemuksia lasten kotisairaalassa tarvittavasta osaamisesta. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelemalla Suomen yliopistollisten sairaaloiden lasten kotisairaalan sairaanhoitajat (N=12) syyskuussa 2016. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Sairaanhoitajat tarvitsevat lasten kotisairaalassa lasten ja nuorten hoitotyön osaamista, vuorovaikutusosaamista, teknistä osaamista sekä yksilöllisiä ominaisuuksia. Perhehoitotyön näkökulma korostui lasten ja nuorten hoitotyön osaamisessa sekä vuorovaikutusosaamisessa. Teknisen osaamisen osalta nousi erityisesti autolla ajotaidot ja työn suunnitelmallisuus. Osaamisen kehittämisen haasteita sairaanhoitajat kohtasivat työympäristön, yksintyöskentelyn ja resurssien osalta. Sairaanhoitajien osaaminen lasten kotisairaalassa koostuu peruskoulutuksen antamista ja työympäristön edellyttämästä osaamista. Sairaanhoitajien osaamista voitaisiin tukea lisäämällä aikaresursseja ja lasten kotisairaalan toimintaan liittyviin koulutuksiin osallistumista kansallisesti ja kansainvälisesti, jolloin mahdollistettaisiin näyttöön perustuva toiminta osana sairaanhoitajien osaamista. Osaamisen arviointi tulisi olla systemaattista ja yhtenevää, jotta voitaisiin varmistaa sairaanhoitajien osaaminen ja turvata laadukas kotisairaalahoito lapsille valtakunnallisesti. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää lasten kotisairaalan sairaanhoitajien osaamisen johtamisessa, perehdytyksessä sekä perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisessä.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 30
Issue: 1
Pages: 41 - 52
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © Hoitotiede 2018. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.