University of Oulu

Lappalainen, K., Knuuti, K., Turpeinen, M., Ämmälä, S., Martikainen, J., Yliopistosairaalan vuodeosastojen lääkejakoprosessin automatisaation budjettivaikutusanalyysi, Dosis, 2018, Vol. 35:1, p. 6-19

Yliopistosairaalan vuodeosastojen lääkejakoprosessin automatisaation budjettivaikutusanalyysi

Saved in:
Author: Lappalainen, Kaisu1; Knuuti, Katja1; Turpeinen, Miia2;
Organizations: 1Oulun yliopistollinen sairaala
2Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto
3Itä-Suomen Yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019102434562
Language: Finnish
Published: Suomen farmasialiitto, 2019
Publish Date: 2019-10-24
Description:

Tiivistelmä

Johdanto: Terveydenhuollon päätöksenteossa tarvitaan entistä enemmän ennakointitietoa investointien talousvaikutuksista. Budjettivaikutusanalyysi (budget impact analysis, BIA) on yksi arviointimenetelmä, jolla voidaan tuottaa ennakointitietoa päättäjille. Tutkimuksen tavoitteena oli ennakoida lääkejakoprosessin automatisoinnin budjettivaikutuksia Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS).

Aineisto ja menetelmät: BIA:ta varten tehdyssä laskentamallissa vertailuskenaarioina olivat nykyinen ja lääkeautomaatiojärjestelmän (automated medication system, AMS) sisältävä lääkejakoprosessi. Arvioinnissa huomioitiin palkkakustannukset, tarvittavat investoinnit sekä tila- että yleiskustannukset. Kustannukset arvioitiin vuoden 2016 arvossa ja toimintatietojen perusteella. Herkkyysanalyysien avulla arvioitiin keskeisten kustannusajureiden muutosten 10 vuoden kumulatiivisia kustannusvaikutuksia. Lisäksi testattiin myös vuodeosastomäärän kasvattamisen vaikutusta tuloksiin.

Tulokset: AMS:n odotettu takaisinmaksuaika on perusanalyysin perusteella noin kolme vuotta, mutta merkittäviä säästöjä saavutetaan vasta kahdeksan vuoden jälkeen. Herkkyysanalyysien tulosten perusteella AMS-skenaariossa keskeisimpiä kustannusajureita ovat palkka-, ylläpito- ja pakkauskustannukset, joista viimeisimmällä on merkittävä vaikutus odotettuihin kustannuseroihin. Vuodeosastovolyymin kasvaessa AMS:n voidaan odottaa olevan resursseja vapauttava toimintatapa.

Johtopäätökset: Arviointimallin perusteella AMS:n käyttöönotto tuottaa potentiaalisia säästöjä alle kymmenen vuoden aikajänteellä OYS:n toimintaympäristössä.

see all

Series: Dosis
ISSN: 0783-4233
ISSN-E: 2489-7302
ISSN-L: 0783-4233
Volume: 35
Issue: 1
Pages: 6 - 19
Field of Science: 317 Pharmacy
Subjects:
Copyright information: © DOSIS 2019. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.