University of Oulu

Huhtala, Hanna-Maija, Sivistys ja kasvatus ennen ja nyt : adornolainen näkökulma sivistykseen. Koulu ja menneisyys 56 (2019), s. 329-351. Saatavilla osoitteesta: https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/77701

Sivistys ja kasvatus ennen ja nyt : adornolainen näkökulma sivistykseen

Saved in:
Author: Huhtala, Hanna-Maija1
Organizations: 1University of Oulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019102534825
Language: Finnish
Published: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, 2018
Publish Date: 2019-10-25
Description:

Tiivistelmä

Sivistys-käsite on kasvatuksen ja kasvatusfilosofian eri aikakausina saanut mitä erilaisimpia määritelmiä ja painotuksia. Aina antiikin filosofeista Humboldtiin ja siitä eteenpäin on sivistys merkinnyt jonkinlaista itsen ja maailmasuhteen rikastuttamista. Yhteistä näille sivistystulkinnoille on, että tämä rikastuttaminen on jollakin tapaa vahvasti järkeen perustava prosessi. Kenties yhden negatiivisimmista sivistystulkinnoista on esittänyt saksalainen kriittinen filosofi Theodor W. Adorno (1903–1969) kyseenalaistaessaan kokonaan sivistyksen mahdollisuuden oman aikansa yhteiskunnassa. Adorno katsoi sivistyksen vajonneen niin sanottuun puolisivistyksen tilaan, joka ei merkinnyt vain puolittaista tai vajaata sivistystä, vaan jotakin pahempaa: sivistystä joka on jo mennyt harhaan. Adornon mukaan valistuksen projektiin kytkeytyi rinnakkainen instrumentaalisen järjen kehityskulku ja tämä kapea-alainen tehokkuutta ja kategorisointia korostava järjenmuoto vei tilaa todelliselta sivistykseltä. Moderni tiede, massakulttuuri sekä byrokraattiset hallinnan muodot vauhdittivat instrumentaalisen järjen kehitystä. Adornon sivistys-käsite ei anna suoraviivaisia vastauksia sille, millä keinoin sivistyspäämäärät saavutetaan tai mitä näiden päämäärien tulisi edes pitää sisällään. Sen sijaan adornolainen sivistys-käsite pyrkii negaation kautta muotoilemaan mahdollisuuden parempaan, nykykontekstin ylittävään tilaan. Negatiivisuudestaan ja kriittisyydestään huolimatta — tai juuri niiden vuoksi — Adornon filosofia voidaan tulkita pyrkimyksenä jatkaa valistuksen projektia, jonka keskeisimpiin käsitteisiin sivistys lukeutuu. Tämä tutkimusartikkeli lähestyy sivistyksen teemaa Adornon puolisivistyksen näkökulmasta ja tarkastelee niitä huomioita ja mahdollisuuksia, joita adornolainen ymmärrys sivistyksestä ja puolisivistyksestä tarjoaa tämän päivän yhteiskunnalliseen kontekstiin ja kasvatusfilosofiseen keskusteluun.

see all

Series: Koulu ja menneisyys
ISSN: 0780-7694
ISSN-E: 2489-8090
ISSN-L: 0780-7694
Volume: 56
Pages: 329 - 351
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2018 Hanna-Maija Huhtala and Koulu ja menneisyys: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian vuosikirja. Koulu ja menneisyys on sitoutunut kansainvälisen DOAJ-sopimuksen mukaisesti Creative Commons BY-NC-ND-tekijänoikeuslisenssiin. Koulu ja menneisyydessä julkaistut tekstit ovat vapaasti ladattavissa ja jaettavissa seuraavin ehdoin: 1) tekstin alkuperäinen julkaisuyhteys ja kirjoittajatiedot tulee aina mainita, 2) tekstiä ei saa muunnella, 3) tekstejä ei saa hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin (esim. maksulliset uudelleenjulkaisut) ilman Koulu ja menneisyyden toimituskunnan ja tekstin kirjoittajan erillistä suostumusta.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/