University of Oulu

Kehus, E., Kyngäs, H., Kääriäinen, M., Mikkonen, K., Hoitotyön opettajien kokemuksia kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kliinisestä harjoittelusta, Hoitotiede, 2019, Vol. 31:3, p. 167-179, ISSN: 0786-5686.

Hoitotyön opettajien kokemuksia kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kliinisestä harjoittelusta

Saved in:
Author: Kehus, Eija1; Kyngäs, Helvi2; Kääriäinen, Maria2,3;
Organizations: 1Lapin ammattikorkeakoulu
2Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen yksikkö, Medical Research Center Oulu, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
3The Finnish Centre for Evidence-Based Health Care: A Joanna Briggs Institute Centre of Excellence, Helsinki
4Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019110737027
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2019
Publish Date: 2020-11-01
Description:

Abstract

The purpose of the study was to describe the experiences of nursing teachers of international degree nursing students’ clinical practice. The data was collected using theme interviews from nursing teachers (n=10) at two universities of applied sciences. The data was analyzed by using qualitative inductive content analysis. Co-operation between the university of applied sciences and working life is seen at the great emphasis in the organization and mentoring of international nursing students’ clinical practice. Nursing teacher’s individual support and guidance, mentoring between a mentor and a student, and students’ own role had an important influence in the development of student’s professional competence during clinical practice. The functionality of the mentoring relationship between international nursing students and mentors should be supported during clinical practice. The students’ own role and especially responsibility for studying Finnish language should be emphasized during students’ education. It is important to develop co-operation between university of applied sciences and working life so that clinical practice promotes the best possible development of the students’ professional competence.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitotyön opettajien kokemuksia kansainvälisten sairaanhoitajan tutkintoa opiskelevien ammattiosaamista edistävästä kliinisestä harjoittelusta. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla kahden ammattikorkeakoulun hoitotyön opettajilta (n=10). Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden kliinisen harjoittelun organisoinnissa ja ohjauksessa korostui yhteistyö ammattikorkeakoulun ja työelämän välillä. Hoitotyön opettajan yksilöllisellä tuella ja ohjauksella, harjoittelun ohjaajan ja opiskelijan välisellä ohjaussuhteella sekä opiskelijan omalla roolilla oli tärkeä merkitys opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymisessä kliinisen harjoittelun aikana. Kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ja harjoittelun ohjaajan välisen ohjaussuhteen toimivuutta tulee tukea kliinisen harjoittelun aikana. Opiskelijoiden omaa roolia ja erityisesti vastuuta suomen kielen opiskelusta tulee korostaa koulutuksen aikana. Ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä yhteistyötä on tärkeä kehittää siten, että kliininen harjoittelu edistää parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymistä.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 31
Issue: 3
Pages: 167 - 179
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © Hoitotiede 2019. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.