University of Oulu

Talus, Eeva; Juntunen, Jonna; Mikkonen, Kristina; Tuomikoski, Anna-Maria; Parkkila, Tanja; Kääriäinen, Maria (2019) Hoitotyön opiskelijoiden osallistuminen hoitoon : potilaiden kokemuksia. Hoitotiede 31(4): 258-268. http://www.uef.fi/web/htts/sisallysluettelot

Hoitotyön opiskelijoiden osallistuminen hoitoon : potilaiden kokemuksia

Saved in:
Author: Talus, Eeva1; Juntunen, Jonna2; Mikkonen, Kristina2;
Organizations: 1Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
3Hoitotyön tutkimussäätiö
4Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
5Medical Research Center Oulu
6Oulun yliopistollinen sairaala
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202001091667
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2019
Publish Date: 2021-01-05
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata potilaiden kokemuksia hoitotyön opiskelijoiden osallistumisesta heidän hoitoonsa sekä opiskelijapalautteen antamisesta ohjatussa harjoittelussa. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelemalla 15 potilasta erään yliopistollisen sairaalan vuodeosastoilta, joissa hoitotyön opiskelijoiden harjoittelu toteutettiin opetusmoduulissa. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla.

Potilaiden kokemukset opiskelijoiden osallistumisesta heidän hoitoonsa muodostuivat potilaan merkityksellisestä roolista opiskelijan ammatillisessa kasvussa, potilaskeskeisen hoitotyön toteutumisesta, opiskelijoiden ammatillisesta toiminnasta ja kehittymisestä sekä ohjaavan hoitajan vastuullisesta osallisuudesta. Potilaiden kokemukset opiskelijapalautteen antamisesta liittyivät potilaan palautteenantotaitoon, potilaan asenteeseen palautteenantoa kohtaan ja palautteenannon mahdollistamiseen.

Tutkimus tuo uutta tietoa potilaiden kokemuksista opiskelijoiden osallistumisesta heidän hoitoonsa ja opiskelijapalautteen antamisesta. Kokemukset opiskelijoiden osallistumisesta ja opiskelijoiden toteuttamasta hoidosta olivat pääasiassa positiivisia ja potilaat kokivat opiskelijoiden oppimisen mahdollistamisen tärkeäksi. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä opiskelijaohjauskäytänteitä ja vahvistettaessa ohjaavien hoitajien opiskelijaohjausosaamista. Lisäksi potilaiden antamaa palautetta on mahdollista hyödyntää monipuolisemmin ja systemaattisemmin opiskelijan osaamisen kehittymisen tukena.

see all

Abstract

Nursing students’ participation in nursing care : patients’ experiences

The purpose of the study was to describe patients’ experiences of nursing students’ participation in their care and of giving feedback to the students during their clinical practice. The data were collected with theme interviews from 15 patients from university hospital clinical education wards. The data were analyzed with inductive content analysis.

The experiences of students’ participation in patients’ care were described by the momentous role of the patient in the professional growth of the student, fulfillment of patient-centered nursing, professional performance and development of students, responsible involvement of the mentor. In respect of giving feedback, the patients experiences were related to patients’ feedback skills, patients’ attitude towards the feedback and enabling of patient feedback.

This study offers new information on patients’ experiences of nursing students’ participation in their care and of giving feedback to the students during their clinical practice. Patients had mainly positive experiences of nursing care and felt that it was important to play a role in enabling students learning. The results of this study can be utilized when developing standards of clinical practice and intensifying mentors’ competence in mentoring students in clinical practice. In addition, it is possible to utilize the feedback provided by patients in a more versatile and systematic way to support the development of the student’s competence.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 31
Issue: 4
Pages: 258 - 268
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © Hoitotiede 2019. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.