University of Oulu

Korkiakangas E, Turpeinen M, Remes J, Simunaniemi A-M, Muhos M & Laitinen J. 2019. Mikroyrittäjien kokemuksia työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä ja niiden kehittämistarpeista. Tutkiva Hoitotyö 17(4), 30–37.

Mikroyrittäjien kokemuksia työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä ja niiden kehittämistarpeista

Saved in:
Author: Korkiakangas, Eveliina1; Turpeinen, Merja1; Remes, Jouko1;
Organizations: 1Työterveyslaitos
2Kerttu Saalasti instituutti, Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202001101801
Language: Finnish
Published: Fioca, 2019
Publish Date: 2021-01-01
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvailla mikroyrittäjien työterveyshuoltopalveluja sekä kokemuksia niiden järjestämisestä ja kehittämistarpeista.

Aineisto ja menetelmät: Kyselyaineistosta ristiintaulukoitiin työterveyshuoltopalvelut taustamuuttujien suhteen sukupuolittain. Tilastollista merkitsevyyttä mitattiin Χ² testillä. Mikroyrittäjien haastatteluaineisto (n=30) analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Aineistot kerättiin vuonna 2018.

Tulokset: Mikroyrittäjistä (N=1245) työterveyshuoltopalvelut itselleen oli järjestänyt 38 % naisista ja 56 % miehistä. Yrittäjien koulutustasolla, iällä tai koetulla terveydentilalla ei ollut tähän vaikutusta. Yrittäjät, jotka eivät pystyneet säännöllisesti maksamaan palkkaa itselleen, olivat harvemmin järjestäneet työterveyshuoltopalvelut. Mikroyrittäjät kokivat työterveyshuollon järjestämisen kalliina tai tarpeettomana. Palvelujen ei koettu huomioivan yrittäjyyden tai työn vaatimuksia. Myönteiset kokemukset liittyivät nopeaan hoitoon pääsyyn, hyvään ohjaukseen ja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Ennaltaehkäisevien, yksilöllisten, yrittäjyyden ja työn vaatimukset huomioivien palvelujen kehittäminen ja tiedottaminen koettiin tärkeiksi.

Päätelmät: Mikroyrittäjille suunnatuissa työterveyshuoltopalveluissa tulee kehittää ennaltaehkäiseviä palveluja. Mikroyrittäjyyden vaatimusten ja aikutusten tuntemusta tulee lisätä koulutuksessa. Mikroyrittäjät tarvitsevat lisää tiedottamista työterveyshuoltopalveluista.

see all

Abstract

Aim: To describe microentrepreneurs’ occupational health services (OHS) and microentrepreneurs’ experiences how OHS need to be developed.

Data and methods: The data of questionnaires was analyzed by using crosstabulations of OHS services with background variables separately by gender. Statistical significancy was measured by using Χ²-test. The interviews (n=30) were analyzed by using inductive content analysis. The data was collected in year 2018.

Results: Among microentrepreneurs (N=1245), 38 % of women and 56 % of men has OHS services. Education, age or perceived health had not effect on OHS. They who has not possibility to pay salary to themselves, has also more seldom OHS. The microentrepreneurs felt that OHS were expensive, that they had no any need for OHS services, and that OHS did not take into account the nature of entrepreneurship or the demands of entrepreneurs’ work. Positive experiences were related to quick access to OHS, good quality guidance and health promotion services. Development of individual, holistic health promotion services that take into account entrepreneurship and the demands of entrepreneurs’ work were considered important.

Conclusions: In microentreprenurs’ OHS, health promotion services need to be developed in future. Knowledge on demands and effects of entrepreneurship and entrepreneurs’ work should be increased in education of occupational health nurses. Microentrepreneurs need more information about OHS in future.

see all

Series: Tutkiva hoitotyö
ISSN: 1459-4846
ISSN-E: 2489-8775
ISSN-L: 1459-4846
Volume: 17
Issue: 4
Pages: 30 - 37
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
512 Business and management
Subjects:
Funding: Tutkimusta on rahoittanut Strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä (Promo@Work nro 303430, nro 303434).
Academy of Finland Grant Number: 303434
Detailed Information: 303434 (Academy of Finland Funding decision)
Copyright information: © Fioca 2019. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.