University of Oulu

Paananen, M. & Tammi, T. (2017). Tehostamisen varjoisampi puoli. Päivähoidon tehostamistoimien, työn kuormittavuuden ja sairauspoissaolojen moniulotteisia yhteyksiä tarkastelemassa. JECER – Journal of Early Childhood Education Research 6(1), 43-60. http://jecer.org/fi/wp-content/uploads/2017/09/Paananen-Tammi-issue6-1.pdf

Työn kuormittavuuden kokemusten, työn tehostamisenja sairauspoissaolojen moniulotteiset yhteydet lastentarhanopettajan työssä

Saved in:
Author: Paananen, Maiju1; Tammi, Tuure2
Organizations: 1Tampereen yliopisto
2Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202001142165
Language: Finnish
Published: Suomen varhaiskasvatus, 2017
Publish Date: 2020-01-14
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lastentarhanopettajien työn kuormittavuuden kokemusta sekä tehostamistoimien ja sairauspoissaolojen välistä yhteyttä monimenetelmällisen tutkimuksen keinoin. Kuormittavuuden kokemusta tarkastellaan aineistolähtöisesti haastattelutilanteessa tuotettujen (N = 13) kuormittavuuden kuvausten kautta. Haastattelun löydösten ohjaamana tehostamistoimia lähestytään edelleen käyttöasteiden ja käyttöasteissa tapahtuneiden muutosten näkökulmasta yhden kunnan kunnallisissa päiväkodeissa (N = 135) vuosien 2012–2014 välisenä aikana. Myös sairauspoissaoloja tarkastellaan määrällisesti tilastollisen aineiston kautta. Yhteys tehostamistoimien ja sairauspoissaolojen välillä on moniulotteinen. Lastentarhanopettajat selittävät työn kuormittavuuden kokemuksia tehostamistoimilla, joiden koetaan muuttaneen varhaiskasvatustoiminnan luonnetta. Tilastollinen analyysi vahvistaa, että tarkastelun kohteena olevassa kunnassa tehostamista on tapahtunut käyttöasteen osalta tutkimusajankohtana. Nämä tehostamistoimet ovat yhteydessä sairauspoissaolojen määrään.

see all

Abstract

In this study we examine the connection between teachers’ experiences of stress, intensification measures and the amount of sick leaves of the staff in Finnish early childhood education context. Teacher’s experiences of stress are examined with the help of interviews of 13 teachers. Intensification is examined through the lens of child-staff ratio. The participants were 135 daycare centers from one municipality in Finland, with data collected using municipality’s own statistical data from three years of time. The results indicated that there has been intensification of workload between the years 2012–2014. The association between intensification and the sick leaves of the staff were found. The qualitative data revealed the complex interconnection be-tween the sick leaves, the experienced stress and intensification.

see all

Series: Journal of early childhood education research
ISSN: 2323-7414
ISSN-E: 2323-7414
ISSN-L: 2323-7414
Volume: 6
Issue: 1
Pages: 43 - 60
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2017 Suomen Varhaiskasvatus ry. – Early Childhood Education Association Finland & Maiju Paananen ja Tuure Tammi.