University of Oulu

Nokelainen, A., Kuivanen, H., Koskimäki, M., Lähteenmäki, M-L., Mäki-Hakola, H., Wallin, O., Sjögren, T., Mikkonen, K., Kääriäinen, M., Koskinen, C., Saaranen, T., Sormunen, M., Salminen, L., Koivula, M., Täydennyskoulutustarpeet ja täydennyskoulutuksen merkitys uransa alussa olevien sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ammattikorkeakouluopettajien osaamiselle, Hoitotiede, ISSN: 0786-5686, 2019, Vol. 31:4, p. 231-245

Täydennyskoulutustarpeet ja täydennyskoulutuksen merkitys uransa alussa olevien sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ammattikorkeakouluopettajien osaamiselle

Saved in:
Author: Nokelainen, Aino1,2; Kuivanen, Hanna3; Koskimäki, Minna3;
Organizations: 1Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2Hoitotiede, ja asiantuntijasairaanhoitaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tays Hatanpää
3Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Hoitotiede
4Fysioterapiakoulutus, Tampereen ammattikorkeakoulu
5Tampereen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajankoulutus
6Tampereen ammattikorkeakoulu
7Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
8Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
9Åbo Academy, Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta
10Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos
11Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, hoitotieteen laitos
12Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen laitos
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202001162312
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2019
Publish Date: 2020-12-31
Description:

Abstract

Up-to-date competences of educators in the social, health care and rehabilitation sector in universities of applied sciences are crucial for top-quality education. The purpose of this research was to describe the needs and meanings of continuing education for teachers starting their career. This study is a part of a national TerOpe project. The method of data collection was a theme interview. The interviews were arranged to four teacher groups consisting of 2—5 people. The people interviewed (n=14) were educators of nursing, fysiotherapy and social work on three universities of applied sciences located in different parts of Finland. The data were analysed with inductive content analysis. Those teachers who had less than five years of teacher experience wanted to have further education which answered to individual learning needs, were useful, included collegial interaction and were of high-quality pedagogically. Teachers also felt they need possibilities for development of their work organized by their employer, such as job orientation, supervision and mentoring. Teachers felt that they need to develop their own work, co-operation competence and they need personal professional development, and development of teaching competence and digital competence. The meaning of further education for teachers was diverse ways of gaining of professional knowledge and improvement on personal working abilities. The results can be used for the design and development of continuing education for social and health care teachers in the beginning of their career in universities of applied sciences.

see all

Tiivistelmä

Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ammattikorkeakouluopettajien ajantasainen osaaminen on edellytys laadukkaalle koulutukselle. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata uransa alussa olevien sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajien täydennyskoulutustarpeita sekä täydennyskoulutuksen merkitystä heidän osaamiselleen. Tutkimus on osa valtakunnallista TerOpe hanketta. Aineistonkeruumenetelmänä oli teemahaastattelu. Haastattelut toteutettiin neljälle 2—5 hengen opettajaryhmälle. Haastateltavat (n=14) olivat hoitotyön, fysioterapian ja sosionomin koulutusohjelmien opettajia kolmesta eri ammattikorkeakoulusta eri puolilta Suomea. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. Alle viisi vuotta opettajana toimineet haastateltavat toivoivat tarvetta vastaavaa täydennyskoulutusta, joka on itselle hyödyllistä, sisältää kollegiaalista vuorovaikutusta ja on pedagogisesti laadukasta. Opettajat kokivat tarvitsevansa työnantajan tarjoamia työssä kehittymisen mahdollisuuksia kuten perehdytystä, työnohjausta ja mentorointia. Opettajana kehittymiseen he arvioivat tarvitsevansa oman työn ja yhteistyöosaamisen kehittämistä, henkilökohtaista ammatillista kasvua sekä opetusosaamisen ja digiosaamisen kehittymistä. Täydennyskoulutus merkitsi uransa alussa olevien opettajien osaamiselle ammattitaidon kehittymistä ja henkilökohtaisten työskentelyvalmiuksien vahvistumista. Tuloksia voidaan hyödyntää uransa alussa olevien ammattikorkeakouluopettajien ammatillisen kehittymisen ja täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 31
Issue: 4
Pages: 231 - 245
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © Hoitotiede 2019. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.