University of Oulu

Pakkala, A., Väänänen, I., Brauer, S., Karapalo, T., Virkki-Hatakka, T. & Kettunen, J. (2019) Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa : hyväksi havaittuja ja kehitteillä olevia käytänteitä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21 (4), 62-72.

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa : hyväksi havaittuja ja kehitteillä olevia käytänteitä

Saved in:
Author: Pakkala, Arja1; Väänänen, Ilkka2; Brauer, Sanna3;
Organizations: 1Jyväskylän ammattikorkeakoulu
2Lahden ammattikorkeakoulu
3Oulun yliopisto, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö
4LUT-yliopisto
5Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202001283604
Language: Finnish
Published: Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiö, 2019
Publish Date: 2020-01-28
Description:

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkastellaan korkeakoulupedagogiikkaa työelämäosaamisen vahvistamisen näkökulmasta ja luodaan katsaus korkeakoulutuksen toimintakulttuuria uudistavan Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hankkeen (myöhemmin TYÖPEDA) kehittämistoimenpiteiden lähtötilanteeseen: mitä on jo kehitetty tai kehitteillä. Työelämäpedagogiikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä toimintamalleja, joissa korkeakoulut ja työelämä luovat yhdessä teoriaa ja käytäntöä yhdistäviä oppimisympäristöjä.

Artikkeli perustuu kymmeneen työelämäpedagogiikkaa kehittävään korkeakoulutuksen käytänteeseen 2010-luvulta. Käytänteitä tarkastellaan korkeakoulujen ja työelämän yhteistyön, opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämisen sekä korkeakouluhenkilöstön työelämäpedagogisen osaamisen kehittämisen -teemojen kautta integratiivisen pedagogiikan malliin peilaten. Integratiivisessa pedagogiikassa eli ajattelussa, käsitteellistämisessä ja teoriatiedon soveltamisessa painottuvat teoreettisen, käytännölliskokemuksellisen, itsesäätely- ja sosiokulttuurisen tiedon yhdistäminen.

Käytänteissä ilmeni integratiivisen pedagogiikan tasojen tunnusmerkkejä vaihtelevasti. Kognitiivisen ja sosiaalisen tason piirteitä havaittiin lähes kaikissa käytänteissä, mutta emotionaalisen tason tunnusmerkkejä tunnistettiin huomattavasti vähemmän.

Artikkelissa kootaan työelämäpedagogiikan toimintamalleja ja oppimiskäytänteitä sekä tuotetaan tilannekuvaa suomalaisten korkeakoulujen työelämärelevanssitaitojen kehittämiseen liittyneistä projekteista viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Samalla tehdään näkyväksi monipuolista työelämäpedagogiikkaan liittyvää osaamista, jota voidaan hyödyntää korkeakoulutuksessa.

see all

Series: Ammattikasvatuksen aikakauskirja
ISSN: 1456-7989
ISSN-E: 2489-5822
ISSN-L: 1456-7989
Volume: 21
Issue: 4
Pages: 62 - 72
Type of Publication: B1 Journal article
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Funding: Tämä artikkeli on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittamaa korkeakoulutuksen toimintakulttuuria uudistavaa Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hanketta (TYÖPEDA).
Copyright information: © OKKA-säätiö sr.