University of Oulu

Yli-Panula, Eija, Jeronen, Eila, Eilola, Salla & Pakula, Heini-Marja (2019) The Gambian and Kenyan pupils’ conceptions of their valued landscapes and animals. Teoksessa Kallio, Manne, Krzywacki, Heidi & Poulter, Saila (toim.) Arvot ja arviointi (pp. 225-251). Jyväskylä: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura.

The Gambian and Kenyan pupils´ conceptions of their valued landscapes and animals

Saved in:
Author: Yli-Panula, Eija1; Jeronen, Eila2; Eilola, Salla3;
Organizations: 1University of Turku, Department of Teacher Education, Finland
2University of Oulu, Faculty of Education, Finland
3University of Turku, Department of Geography and Geology, Finland
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202002104904
Language: English
Published: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 2019
Publish Date: 2020-02-10
Description:

Abstract

Environmental education (EE) is included in the school curricula of The Gambia and Kenya. The background of the study lies on conceptions of the landscape and environmental education from the perspective of sustainable development. The aim of this qualitative study was to find out what kind of landscapes and animals 9–14-year-old pupils from The Gambia (n = 126) and Kenya (n = 150) find worthy of conservation. The participants drew a picture of a landscape they wanted to conserve. Inductive and abductive content analyses were used to analyse the drawings. The pupils drew three types of landscapes. Over half of the pupils described built, one third social and only every tenth pupil nature landscapes. The pupils valued mostly domestic or wild animals (especially Kenyan pupils), only a few pets were drawn. The drawings show that the pupils’ conceptions of landscapes were mostly related to their social environment, but nature was also worth to conserve.

see all

Tiivistelmä

Ympäristökasvatus sisältyy Gambian ja Kenian koulujen opetussuunnitelmiin. Tutkimuskehyksenä ovat oppilaiden maisemakäsitykset ja ympäristökasvatus kestävän kehityksen näkökulmasta. Tämän laadullisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia maisemia ja eläimiä 9–14-vuotiaat oppilaat Gambiasta (N = 126) ja Keniasta (N = 150) pitävät säilyttämisen arvoisina. Oppilaiden piirrokset analysoitiin induktiivisella ja abduktiivisella sisällönanalyysillä. Piirrokset esittivät kolmenlaisia maisemia. Yli puolet oppilaista piirsi rakennetun, kolmasosa sosiaalisen ja vain joka kymmenes oppilas luontomaiseman. Oppilaiden arvostamat eläimet olivat enimmäkseen kotieläimiä tai villieläimiä (erityisesti kenialaisilla). Vain joissakin piirroksissa oli lemmikkieläimiä. Oppilaiden ympäristökäsitykset liittyivät enimmäkseen heidän sosiaaliseen ympäristöönsä, mutta luontoa pidettiin myös säilyttämisen arvoisena.

see all

Series: Ainedidaktisia tutkimuksia
ISSN: 1799-9596
ISSN-E: 1799-960X
ISSN-L: 1799-9596
ISBN: 978-952-5993-28-8
ISBN Print: 978-952-5993-27-1
Issue: 16
Pages: 225 - 251
Host publication: Arvot ja arviointi
Host publication editor: Kallio, Manne
Krzywacki, Heidi
Poulter, Saila
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2019 Kirjoittajat ja Suomen ainedidaktinen tutkimusseura. Julkaistu tässä arkistossa edellä mainittujen luvalla.