University of Oulu

Suvanto, Annika & Siira, Heidi & Kaakinen, Pirjo & Männikkö, Niko & Ruotsalainen, Heidi (2020) Ammattiin opiskelevien nuorten opiskeluhyvinvointi. Hoitotiede 32(1), 41-51.

Ammattiin opiskelevien nuorten opiskeluhyvinvointi

Saved in:
Author: Suvanto, Annika; Siira, Heidi; Kaakinen, Pirjo1;
Organizations: 1Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202003107760
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2020
Publish Date: 2021-03-10
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selittää opintojen alkuvaiheen ammattiin opiskelevien opiskeluhyvinvointia, elintapoja ja sosiaalisia suhteita. Tutkimusasetelma oli poikkileikkaustutkimus ja aineisto kerättiin syksyllä 2017 erään ammattioppilaitoksen ensimmäisen vuoden opiskelijoilta (n=877). Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikäryhmä ja viimeisin loppuun suoritettu koulutus. Selittävä muuttuja oli opiskeluhyvinvointi, jota tarkasteltiin opiskeluympäristöön liittyvillä tekijöillä. Selitettävinä muuttujina olivat elintavat ja sosiaaliset suhteet. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Vastaajista enemmistö arvioi (77%) opiskeluhyvinvointinsa hyväksi. Alle 18‐vuotiailla opiskelijoilla huono opiskeluhyvinvointi oli neljänneksellä (24%) ja 18‐24‐vuotiailla joka viidennellä (20%). Nuorten kokema kiusaaminen nykyisissä opinnoissa (OR 3,84), läheisten ystävien puute (OR 2,28), huono itsearvioitu terveydentila (OR 2,14) ja alkoholin käyttö kerran viikossa tai useammin (OR 0,46) olivat yhteydessä heikompaan opiskeluhyvinvointiin. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää ammattiin opiskelevien nuorten elintapaohjauksessa ja terveysvalmennuksessa sekä niiden kehittämisessä. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää nuoriin, joilla esiintyy useita hyvinvoinnin ongelmia ja puutteita sosiaalisissa suhteissa.

see all

Abstract

Well-being and related factors among young people at vocational school

The purpose of this study was to describe and explain student well-being and related factors of people under 25 years of age who are studying for a profession. The research setting was a quantitative cross-sectional study from the early stages of student life. The material was collected in autumn 2017 by an online survey from 1st year students of a vocational school. In this study, background variables were gender, age group and latest completed education. Dependent variable was the student well-being, which was studied with factors related to the learning environment. Independent variables were lifestyle and social relations. The material was analyzed by statistical methods.

The majority of respondents (77%) assessed their student well-being as good. Weaker student well-being was accompanied by experiences of bullying in current studies (OR 3,84), no close friends (OR 2,28), poor self-assessed health status (OR 2,14) and alcohol use once a week or more (OR 0,46). Research results can be utilized in lifestyle guidance and in health training for young people studying. Particular attention should be paid to those young people with multiple well-being problems and lack of social relations.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 32
Issue: 1
Pages: 41 - 51
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © Hoitotiede 2020. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.