University of Oulu

Kariniemi, K. S. (2020). ”Vanhakin on ihminen” Ikääntyneiden kokemuksia vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja kotihoidosta. Gerontologia, 34(1), 25-42. https://doi.org/10.23989/gerontologia.80436

”Vanhakin on ihminen” : ikääntyneiden kokemuksia vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja kotihoidosta

Saved in:
Author: Kariniemi, Kirsi1,2; Siira, Heidi2; Kyngäs, Helvi2,3;
Organizations: 1Oulun kaupungin kotihoito
2Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
3Oulun yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202003208624
Language: Finnish
Published: Kasvun ja vanhenemisen tutkijat, 2020
Publish Date: 2020-03-20
Description:

Abstrakti

Ikääntyneelle on tärkeää saada käyttää omia vahvuuksiaan ja taitojaan, saada myönteisiä kokemuksia sekä kokea yhteenkuuluvuutta ja merkityksellisyyden tunnetta. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla kotihoidossa olevien ikääntyneiden kokemuksia omista vahvuuksista, voimavaroihin vaikuttavista tekijöistä sekä kotihoidosta. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ikääntyneiden vahvuuksien hyödyntämisestä voimavaroina, sekä herätellä ikääntyvien parissa työskenteleviä pohtimaan ikääntyvien oikeutta tulla kuulluksi ja kohdatuksi, sekä otetuksi huomioon yksilöllisten vahvuuksien ja voimavarojen kautta.

Tutkimusaineisto koostui kotihoidon asiakkaan (n=10) haastattelusta. Aineisto analysoitiin eksistentiaalista fenomenologiaa soveltaen. Tutkimusmenetelmän valinta perustui holistiseen ihmiskäsitykseen sekä inhimillisen kokemuksen ontologiseen analyysiin. Haastattelut toteutettiin avoimena haastatteluna, koska tutkittavien haluttiin kuvaavan yksilökohtaisia ja yksityiskohtaisia kokemuksiaan. Ikääntyneen elämänhistorian tunteminen, yksilöllisten vahvuuksien, voimavarojen ja toiveiden huomioiminen mahdollistaa arvokkaan elämän sekä laadukkaan vanhustyön toteutumisen. Kotihoidossa ikääntyneen kuulluksi tuleminen ja kohtaaminen auttavat havaitsemaan yksilölliset tarpeet ja elämäntilanteet. Tämän avulla voidaan arvioida ikääntyneen tarvitsemaansa yksilöllistä tukea ja palveluntarvetta. Sosiaalisiin suhteisiin liittyvät seikat ovat merkittävässä asemassa, kun tarkastellaan ikääntyneiden vahvuuksia, voimavaroja tai heidän toiveitansa.

see all

Series: Gerontologia
ISSN: 0784-0039
ISSN-E: 0784-0039
ISSN-L: 0784-0039
Volume: 34
Issue: 1
Pages: 24 - 41
DOI: 10.23989/gerontologia.80436
OADOI: https://oadoi.org/10.23989/gerontologia.80436
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2020 Kirsi Kariniemi, Heidi Siira, Helvi Kyngäs, Pirjo Kaakinen ja Gerontologia-lehti.