University of Oulu

Vattula, Kati; Hökkä, Minna; Rajala, Mira; Kaakinen, Pirjo; Kuivila, Heli-Maria (2020) Lähihoitajien kokemukset palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisesta. Hoitotiede Vol. 32, Iss. 2, (2020): 122-133.

Lähihoitajien kokemukset palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisesta

Saved in:
Author: Vattula, Kati1; Hökkä, Minna2; Rajala, Mira1;
Organizations: 1Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
2Kajaanin ammattikorkeakoulu
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020081048271
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2020
Publish Date: 2021-06-30
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla lähihoitajien kokemuksia palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisesta. Aineisto kerättiin lähihoitajilta (n=52) sähköisenä kyselynä Webropol-ohjelmalla syksyllä 2018. Tutkimusaineisto muodostui avoimesta kysymyksestä, jossa vastaajaa pyydettiin arvioimaan osaamista palliatiivisen hoidon eri osa-alueiden näkökulmasta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.

Lähihoitajat kokivat tarvitsevansa osaamista palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa hienovaraisesta ja tukevasta vuorovaikutuksesta potilaan ja läheisten kanssa, moniammatillisesta yhteistyöstä sekä viestintä- ja suunnitteluosaamisesta. Lisäksi he arvioivat tarvitsevansa työssään perustietoa lääketieteestä, fysiologiasta, hoitotieteestä, tunteiden prosessoinnista, kulttuurista, uskonnosta, lääkehoidosta ja farmakologiasta. Myös osaaminen kivun sekä somaattisten ja psyykkisten oireiden hoidosta, yksilöllisestä palliatiivisesta perushoidosta, kuoleman arvokkaasta kohtaamisesta, eettisyydestä ja lainsäädännöstä sekä työhyvinvointitaidoista koettiin tärkeiksi.

Lähihoitajat tarvitsevat monipuolista osaamista hyvän palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toteuttamiseen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää lähihoitajien palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisen kartoittamisessa ja koulutuksen sekä opetuksen suunnittelussa ja kehittämisessä.

see all

Abstract

Practical nurses’ experiences of the need for competence in hospice and palliative care

The purpose of the study was to describe practical nurses’ experiences of competences in hospice and palliative care. The data collect were performed with an electronic questionnaire from practical nurses (n=52). The data consisted open questions with palliative care theme. The data were analyzed with inductive content analysis.

Practical nurses needed competence in hospice and palliative care including interaction of patient and relatives, multi-professional, communication and care planning. In addition, they estimate that they will need competence in of medicine, physiology, nursing science, emotion processing, culture, religion, medication and pharmacology. Also, competence pain and somatic symptom management, individualized hospice and palliative care basic care, precious death, ethical and legislative and well-being at work were considered important.

Practical nurses need versatile competence for the nursing out of hospice and palliative care. The result of this study can be used to develop hospice and palliative care training, teaching and competence assessment.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 32
Issue: 2
Pages: 122 - 133
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2020 Hoitotiede.