University of Oulu

Mäki-Asiala, Mariaana; Kaakinen, Pirjo; Pölkki, Tarja (2020) Moniammatillisen yhteistyön toteutuminen vastasyntyneiden kivunhoidossa. Hoitotiede 32: S57-S66.

Moniammatillisen yhteistyön toteutuminen vastasyntyneiden kivunhoidossa

Saved in:
Author: Mäki-Asiala, Mariaana; Kaakinen, Pirjo1; Pölkki, Tarja1
Organizations: 1Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20201215100790
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2020
Publish Date: 2021-12-07
Description:

Tiivistelmä

Tarkoituksena oli kuvata moniammatillisen yhteistyön toteutumista vastasyntyneiden kivunhoidossa, kun sitä tarkasteltiin moniammatillisessa tiimissä työskentelevien ammattihenkilöiden arvioimana. Tutkimus oli poikkileikkaustutkimus. Kohdejoukko koostui suomalaisessa vastasyntyneiden tehohoidossa työskentelevistä ammattihenkilöistä (n=132). Aineisto kerättiin vuonna 2019 kyselylomakkeella (AITCS-II) ja analysoitiin kuvailevilla tilastollisilla menetelmillä. Kumppanuuden (AITCS- II pisteet Ka=3,82; Kh=0,68), yhteistyön (AITCS-II pisteet Ka=3,95; Kh=0,54) ja koordinoinnin (AITCS- II pisteet Ka=3,80; Kh=0,62) arvioitiin olevan “menossa kohti yhteistyötä”. Koulutus ja ammattiryhmä olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä kumppanuuteen, jolloin ylemmän ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet lääkärit ja kätilöt arvioivat kumppanuuden tason paremmaksi kuin muut vastaajat. Miehet arvioivat yhteistyön tason paremmaksi kuin naiset. Ammattiryhmä oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä koordinointiin, jolloin lääkärit ja kätilöt arvioivat tason paremmaksi kuin muut ammattiryhmät. Vastaajat arvostivat tiimin muita ammattilaisia ja olivat halukkaita yhteistyöhön, mutta käsitykset vanhempien osallistamisesta poikkesivat toisistaan. Laadukasta hoitotyötä tavoiteltaessa on tärkeää kiinnittää huomiota moniammatilliseen yhteistyöhön rajatuissa konteksteissa, kuten vastasyntyneiden kivunhoidossa. Tuloksia voidaan hyödyntää moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvien toimintamallien kehittämisessä sekä vastasyntyneiden kivunhoidon yhtenäistämisessä.

see all

Abstract

Realisation of interprofessional collaboration in neonatal pain management

This study was aimed to describe interprofessional collaboration in the context of pain management of neonates based on healthcare team members’ perceptions. A descriptive cross-sectional survey was used. Members of healthcare teams (n = 132) representing different professional groups in Finnish neonatal intensive care units participated. Data were gathered in 2019 using a questionnaire (AITCS-II) and analysed using descriptive statistical methods. Participants perceived the level of partnership (Mean AITCS-II score=3,82; SD: 0,68), cooperation (Mean AITCS-II score=3,95; SD: 0,54) coordination (Mean AITCS-II score=3,80; SD: 0,62) for pain management in neonatal intensive care to be “moving towards collaboration”. Level of education and professional title were significantly associated with partnership, which means that master’s or doctoral degree and professional title as physician or midwife assessed the level of collaboration to be better than other participants. Men assessed the level of cooperation to be better than women. Out of the background variables the professional title was significantly associated with coordination, when physicians and midwives assessed the level to be better than other participants. Participants appreciated each other and were willing to cooperate, but they had different perceptions of parental involvement. When reaching quality of care, attention should be paid to interprofessional collaboration in specific contexts such as pain management of neonates. The results of the study can be used to develop interprofessional collaboration approaches and to integrate pain management among neonates.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 32
Issue: suppl.
Pages: S57 - S66
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © Hoitotiede 2020.