University of Oulu

Kokko, Marjut; Takala, Marjatta; Muukkonen, Hanni (2020) Kohti uudenlaista opettajuutta : yhteisopettajuus haastamassa yksin tekemisen kulttuuria. NMI Bulletin : Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti. 30(4): 41-58.

Kohti uudenlaista opettajuutta : yhteisopettajuus haastamassa yksin tekemisen kulttuuria

Saved in:
Author: Kokko, Marjut1; Takala, Marjatta1; Muukkonen, Hanni1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20201218101401
Language: Finnish
Published: Niilo Mäki instituutti, 2020
Publish Date: 2021-12-18
Description:

Tiivistelmä

Yhteisopettajuus on tullut haastamaan suomalaiselle koulujärjestelmälle ominaista yksin tekemistä. Tässä artikkelissa tarkastellaan yhteisopettajuutta ja siinä tapahtuvaa yhteistoimintaa Tuomelan sosiaalisten tekojen teorian (2007) valossa. Opettajien yhteistyö nähdään mahdollisuutena kehittää työtä ja jakaa työn kuormaa osaamisvaatimusten kasvaessa ja oppilasryhmien moninaistuessa. Tutkimuksessa kysytään, minkä verran eri opettajaryhmät (luokan-, aineen- ja erityisopettajat) opettavat yhdessä, millaisia rooleja ja työmuotoja yhteisopettajuudessa esiintyy sekä millaisia käsityksiä opettajilla on yhteisopettajuudesta opettajaryhmittäin tarkasteltuna. Aineisto on kerätty Tuetaan yhdessä! -hankkeessa yhden suomalaisen kunnan perusopetuksen opettajilta (N = 463). Tulosten mukaan opettajaryhmien saama koulutus yhteisopettajuuteen vaihtelee. Vaikka yhteisopettajuuteen suhtaudutaan myönteisesti, sitä käytetään varsin vähän etenkin yläluokilla. Haasteita tuovat koulutuksen ja suunnitteluajan puute, koulun toimintakulttuurin rakenteet ja yhteistyön sujuvuutta estävät seikat, kuten sopivan työparin löytymisen vaikeus. Kuitenkin opettajat näkevät yhteisopettajuudesta olevan paljon hyötyä, kuten mahdollisuus vastuun ja ammattitaidon jakamiseen sekä eriyttämiseen. Yhteisopettajuuden toteuttaminen edellyttää sopivien toimintatapojen löytämistä ja sovittamista koulun käytänteisiin.

see all

Series: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti
ISSN: 2342-9046
ISSN-L: 2342-9046
Volume: 30
Issue: 4
Pages: 41 - 58
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © Niilo Mäki -säätiö. Rinnakkaistallennettu säätiön luvalla.