University of Oulu

Paananen-Vitikka, Pirkko (2020) Säveltämisen ja improvisaation arviointi : Tutkimuksen ja opetuksen näkökulmia. Teoksessa: Unkari-Virtanen L. (toim.), Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja, TAITO-sarja nro 43. Oivalluksia säveltämisen ja musiikkipedagogiikan ääreltä. (ss. 61-110). Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Säveltämisen ja improvisaation arviointi : tutkimuksen ja opetuksen näkökulmia

Saved in:
Author: Paananen-Vitikka, Pirkko1,2
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Lapin yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101071196
Language: Finnish
Published: Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2020
Publish Date: 2021-01-07
Description:

Tiivistelmä

Säveltämisestä ja improvisaatiosta on tullut osa musiikin oppimista niin peruskoulussa, lukiossa kuin taiteen perusopetuksessakin. Kunkin koulutusmuodon oppimisen tavoitteet määritellään valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa sekä niihin perustuvissa paikallisissa opetussuunnitelmissa. Valtakunnallisissa linjauksissa korostetaan arvioinnin perustumista oppimistavoitteisiin ja arviointikriteerien avoimuutta ja välittämistä oppilaille. Miten säveltämisen ja improvisaation oppimista voi arvioida? Miten tavoitteet asetetaan ja millaisin kriteerein niiden saavuttamista arvioidaan, kun kyse on uutta luovasta toiminnasta, jossa ongelmat ovat tyypillisesti avoimia ja ratkaisut yksilöllisiä? Tarkastelen arvioinnin lähtökohtia eri tutkimustraditioista kumpuavien luovuuskäsitysten valossa, valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden ja kansainvälisten arviointikäytönteiden valossa sekä lasten sävellykseen ja improvisointiin ja arviointiin kohdistuvan tutkimuskirjallisuuden valossa.

Lopuksi esittelen Säpe 3 -hankkeen keskusteluissa esiin nousseita havaintoja arvioinnista. Eri näkökulmille on yhteistä se, että arvioinnin ensisijaiseksi tarkoitukseksi käsitetään oppilaan luovan prosessin ja luovan muusikkouden kehittymisen tuki. Keskiössä on arvioinnin formatiivinen funktio ja myönteinen, kannustava palaute.

see all

Series: Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja
ISSN: 2669-8013
ISSN-E: 2669-8021
ISSN-L: 2669-8013
ISBN: 978-952-328-201-8
Issue: 43
Pages: 61 - 110
Host publication: Oivalluksia säveltämisen ja musiikkipedagogiikan ääreltä
Host publication editor: Unkari-Virtanen, Leena
Type of Publication: D2 Article in a professional research book (incl. editor’s introduction)
Field of Science: 6131 Theatre, dance, music, other performing arts
Subjects:
Copyright information: © Metropolia Ammattikorkeakoulu. Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen -JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/