University of Oulu

Keskitalo-Leskinen, Sirpa; Rajala, Mira; Ruokangas, Sanna-Maria; Pölkki, Tarja; Kaakinen, Pirjo (2020) Vanhempien ohjaustarpeet sairaalassa ennen keskosen syntymää : integratiivinen kirjallisuuskatsaus. Hoitotiede 32(4): 226-237.

Vanhempien ohjaustarpeet sairaalassa ennen keskosen syntymää : integratiivinen kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Keskitalo-Leskinen, Sirpa; Rajala, Mira; Ruokangas, Sanna-Maria;
Format: article
Version: accepted version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101151902
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2020
Publish Date: 2021-12-31
Description:

Tiivistelmä

Integratiivisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvailla vanhempien ohjaustarpeita sairaalassa ennen keskosen syntymää. Tiedonhaku tehtiin Cinahl-, Medic-, Medline-, Scopus- ja PsycArticles -tietokantoihin vuosilta 2005–2019. Lisäksi suoritettiin manuaalinen haku tietokantohakujen tuloksena valittujen artikkeleiden lähdeluetteloista. Laadunarvioinnin jälkeen haku tuotti 11 tutkimusta. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

Vanhempien ohjaustarpeet sairaalassa ennen keskosen syntymää muodostuivat ohjauksen sisällöstä, ohjauksen toteutuksesta, ohjauksen vuorovaikutuksesta ja ohjausmenetelmistä. Ohjauksen tulee sisältää tietoa keskosen eloonjäämisen ennusteesta, keskosuuden lyhyt -ja pitkäaikaisvaikutuksista ja hoidosta. Lisäksi vanhemmat haluavat etukäteen tietää oman roolinsa keskosen hoidossa, koska se helpottaa heidän muun elämän järjestämistä. Ohjauksen toteutuksessa molempien vanhempien läsnäolo on tärkeää ja ohjaus tulee toteuttaa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ennenaikaisen syntymän riski on todettu. Vanhemmat toivoivat useampaa kuin yhtä ohjauskertaa, sillä ensimmäinen ohjauskerta on heille stressaava kokemus. Ohjauksessa hyvä vuorovaikutus edisti luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen syntymistä vanhempien ja henkilökunnan välille.

Tutkimus tuo uutta tietoa vanhempien ohjaustarpeista ennen keskosen syntymää sairaalassa. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä sairaalan ohjauskäytänteitä ja -sisältöjä sekä henkilökunnan koulutusta.

see all

Abstract

Parental counselling needs at the hospital before the birth of a preterm infant: integrative literature review

The purpose of this integrative literature review was to describe parental counselling needs at the hospital before the birth of a preterm infant. The data were collected from Cinahl, Medic, Medline, Scopus and PsycArticles databases and manually for the years 2005–2019. The search resulted 11 references.

Parental counselling needs at the hospital before the birth of a preterm infant consist the content of counselling, implementation of counselling, interaction of counselling and counselling procedure. Antenatal consultation should contain information about the chances of survival, short- and long-term medical problems and treatments. Parents want to know their role in the care of their baby, because it will help them to organize e.g. their family life. In antenatal counselling the presence of both parents is important, and the counselling should take place as soon as possible after the risk of preterm delivery has been diagnosed. Parents wanted more than one counselling session, because they thought that the first time was too stressful. In antenatal counselling good interaction with parents’ advances building a trustworthy relationship between parents and professionals.

This research produces new information about parental counselling needs in the hospital before the birth of a preterm infant. Research information can be used in developing hospital practices and content in parent counselling and in staff education.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 32
Issue: 4
Pages: 226 - 237
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © Hoitotiede 2020.